Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZSE Elektrárne, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
151 756 601 € 141 950 430 € 104 071 361 € 66 222 045 € 31 020 280 € 28 381 675 € 30 898 845 € 32 904 197 € 43 345 872 € 174 391 470 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
35 432 870 € 37 210 000 € 34 184 158 € 29 137 578 € 25 512 236 € 27 211 629 € 29 178 880 € 30 477 121 € 41 914 542 € 168 132 787 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 200 574 € 161 985 € 182 171 € 73 038 € 72 610 € 76 902 € 83 414 € 89 926 € 102 143 € 171 581 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
72 489€ 102 252€ 2 151€ 3 073€ 2 220€ 4 440€ 12 364€ 77 510€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
55 441€ 59 733€ 64 025€ 68 318€ 72 610€ 76 902€ 81 194€ 85 486€ 89 779€ 94 071€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
540€ 1 647€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 072 644€ 115 455€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
34 232 296 € 37 048 015 € 34 001 987 € 29 064 540 € 25 439 626 € 27 134 727 € 29 095 466 € 30 387 195 € 41 812 399 € 167 961 206 €
012
A.II.1
Pozemky
416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€ 416 677€
013
A.II.2
Stavby
10 604 171€ 10 993 846€ 9 825 661€ 172 480€ 164 647€ 164 096€ 168 931€ 4 680€ 22 995 261€ 46 027 874€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 893 104€ 15 163 552€ 16 160 980€ 23 274 897€ 24 838 172€ 26 553 954€ 28 509 858€ 29 791 657€ 18 230 405€ 121 321 597€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
91 681€ 31 917€ 23 258€ 39 486€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
621 000€ 82 721€ 20 130€ 174 181€ 170 056€ 195 058€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 605 663€ 10 442 023€ 7 492 690€ 5 161 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
115 304 709 € 104 065 889 € 69 630 214 € 28 102 736 € 5 306 738 € 961 037 € 1 480 466 € 2 103 417 € 965 629 € 5 387 958 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
347 619 € 400 621 € 260 102 € 94 480 € 223 356 € 53 787 € 49 247 € 49 579 € 83 417 € 84 210 €
035
B.I.1
Materiál
347 619€ 400 621€ 260 102€ 94 480€ 223 356€ 53 787€ 49 247€ 49 579€ 83 417€ 84 210€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
14 478 523 € 16 056 639 € 15 004 420 € 142 428 € 43 670 € 44 256 € 45 805 € 36 711 € 36 242 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 420 € 4 420 € 4 420 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 420€ 4 420€ 4 420€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
142 428€ 43 670€ 44 256€ 45 805€ 36 711€ 36 242€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
14 474 103€ 16 052 219€ 15 000 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
81 209 934 € 36 158 147 € 12 829 971 € 2 410 780 € 1 350 202 € 862 419 € 1 384 418 € 2 007 955 € 845 449 € 5 259 876 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
79 006 116 € 36 153 529 € 12 819 234 € 2 371 661 € 27 265 € 94 686 € 45 232 € 81 307 € 108 286 € 1 105 848 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
35 767 887€ 16 707 304€ 12 635 834€ 12 555€ 15 910€ 4 733€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 539€ 63 828€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 238 229€ 19 446 225€ 183 400€ 2 359 106€ 11 355€ 89 953€ 39 693€ 17 479€ 108 286€ 1 105 848€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
701 221€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 275 311€ 1 707 833€ 514 388€ 3 571 213€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 202 102€ 4 294€ 10 099€ 39 119€ 1 293 159€ 22 256€ 18 070€ 184 518€ 186 533€ 62 130€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 716€ 324€ 638€ 29 778€ 44 256€ 45 805€ 34 297€ 36 242€ 520 685€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
19 268 633 € 51 450 094 € 41 535 721 € 25 373 959 € 2 676 293 € 1 161 € 2 545 € 78 € 52 € 7 630 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
19 268 633€ 51 450 094€ 41 535 721€ 25 373 959€ 2 676 293€ 1 161€ 2 545€ 78€ 52€ 7 630€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
388 € 223 517 € 914 459 €
072
B.V.1.
Peniaze
388€
073
B.V.2.
Účty v bankách
223 517€ 914 459€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 019 022 € 674 541 € 256 989 € 8 981 731 € 201 306 € 209 009 € 239 499 € 323 659 € 465 701 € 870 725 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
131 454€ 142 408€ 152 450€ 162 491€ 186 226€ 197 180€ 208 135€ 219 610€ 227 559€ 238 203€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
695 492€ 496 383€ 77 074€ 143 573€ 15 000€ 10 508€ 13 932€ 14 798€ 2 695€ 4 993€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
192 076€ 35 750€ 27 465€ 8 675 667€ 80€ 1 321€ 17 432€ 89 251€ 235 447€ 627 529€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
151 756 601 € 141 950 430 € 104 071 361 € 66 222 045 € 31 020 280 € 28 381 675 € 30 898 845 € 32 904 197 € 43 345 872 € 174 391 470 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
68 000 660 € 65 366 072 € 27 776 700 € 3 016 333 € 349 478 € 5 973 024 € 2 344 655 € 4 337 249 € 16 652 882 € 54 007 753 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
406 000 000 € 406 000 000 € 406 000 000 € 406 000 000 € 406 000 000 € 406 000 000 € 400 000 000 € 400 000 000 € 400 000 000 € 309 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
406 000 000€ 406 000 000€ 406 000 000€ 406 000 000€ 406 000 000€ 406 000 000€ 400 000 000€ 400 000 000€ 309 000 000€ 209 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
91 000 000€ 100 000 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 201 034 € 2 321 565 € 950 204 € 950 204 € 950 204 € 950 204 € 950 204 € 950 204 € 950 204 € 950 204 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 201 034€ 2 321 565€ 950 204€ 950 204€ 950 204€ 950 204€ 950 204€ 950 204€ 950 204€ 950 204€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-344 834 963 € -380 544 864 € -403 933 871 € -406 600 725 € -400 977 180 € -398 605 549 € -396 612 955 € -384 297 322 € -255 942 451 € -155 095 231 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
77 089 737€ 41 379 836€ 17 990 829€ 17 990 829€ 17 990 829€ 17 990 829€ 17 990 829€ 17 990 829€ 17 990 829€ 17 990 829€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-421 924 700€ -421 924 700€ -421 924 700€ -424 591 554€ -418 968 009€ -416 596 378€ -414 603 784€ -402 288 151€ -273 933 280€ -173 086 060€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 634 589 € 37 589 371 € 24 760 367 € 2 666 854 € -5 623 546 € -2 371 631 € -1 992 594 € -12 315 633 € -128 354 871 € -100 847 220 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
83 755 360 € 76 584 358 € 76 294 661 € 63 205 712 € 30 670 802 € 22 408 651 € 28 552 339 € 28 566 870 € 26 692 938 € 120 376 087 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 312 € 1 036 € 975 € 412 € 287 € 204 € 166 € 542 € 610 € 170 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 312€ 1 036€ 975€ 412€ 287€ 204€ 166€ 542€ 610€ 170€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
74 590 182 € 56 638 289 € 59 112 504 € 43 802 128 € 28 760 124 € 22 164 484 € 28 315 887 € 28 393 362 € 26 489 734 € 119 502 181 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
66 497 554 € 22 278 657 € 16 809 173 € 9 778 446 € 319 154 € 118 153 € 271 158 € 330 187 € 434 378 € 396 270 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
66 241 559€ 22 022 496€ 651 332€ 5 246€ 88 539€ 1 950€ 50 486€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
255 995€ 256 161€ 16 157 841€ 9 773 200€ 230 615€ 116 203€ 271 158€ 279 701€ 434 378€ 396 270€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 909 437€ 30 975 458€ 41 175 454€ 33 933 441€ 28 382 241€ 22 001 039€ 28 000 000€ 28 005 874€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
26 007 303€ 119 053 471€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
77 047€ 70 248€ 59 100€ 49 372€ 31 820€ 22 650€ 23 016€ 39 094€ 32 484€ 28 741€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
79 606€ 46 732€ 38 924€ 31 501€ 20 330€ 14 707€ 13 558€ 9 512€ 6 905€ 16 757€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
26 538€ 3 267 194€ 1 029 853€ 9 368€ 6 579€ 7 935€ 8 155€ 8 174€ 8 143€ 6 421€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
521€ 521€ 521€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 163 866 € 19 945 033 € 17 181 182 € 19 403 172 € 1 910 391 € 243 963 € 236 286 € 172 966 € 202 594 € 873 736 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 883 948€ 19 812 701€ 16 980 453€ 33 436€ 23 874€ 15 396€ 16 195€ 21 017€ 30 707€ 72 060€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 279 918€ 132 332€ 200 729€ 19 369 736€ 1 886 517€ 228 567€ 220 091€ 151 949€ 171 887€ 801 676€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
581 € 1 851 € 78 € 52 € 7 630 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 773€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
562€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
19€ 78€ 78€ 52€ 7 630€