Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 880 073€ 12 280 653€ 16 192 180€ 17 568 620€ 19 472 804€ 19 422 304€ 21 252 777€ 20 589 977€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 941 058 € 12 295 613 € 16 198 584 € 17 578 974 € 19 498 275 € 19 494 676 € 21 428 434 € 20 888 622 € 19 318 211 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 868 292€ 12 270 761€ 16 176 902€ 17 554 836€ 19 461 026€ 19 415 972€ 21 248 141€ 20 589 770€ 18 866 195€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
11 477€ 9 550€ 14 729€ 13 205€ 10 902€ 5 726€ 3 826€
05
III.
Tržby z predaja služieb
304€ 342€ 549€ 578€ 876€ 606€ 809€ 206€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
175€ 7 205€ 9 464€ 10 816€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
27 000€ 8 000€ 5 250€ 1 000€ 321€ 8 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 810€ 6 960€ 6 404€ 5 105€ 25 471€ 64 167€ 166 194€ 287 509€ 444 016€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 898 651 € 12 256 043 € 16 093 152 € 17 470 757 € 19 271 722 € 19 288 454 € 21 303 777 € 20 766 901 € 19 246 290 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 973 526€ 11 352 457€ 15 089 954€ 16 392 997€ 18 368 015€ 18 316 245€ 20 255 068€ 19 794 624€ 18 136 904€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 973€ 47 078€ 48 934€ 49 163€ 52 685€ 52 313€ 38 501€ 42 640€ 45 197€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-62€ 52€ -11€ 6€ -45€ 41€ 18€
14
D.
Služby
278 683€ 285 474€ 337 063€ 424 270€ 328 582€ 383 366€ 307 733€ 293 736€ 311 787€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
442 237 € 417 319 € 451 946 € 441 918 € 345 832 € 315 396 € 268 867 € 225 920 € 192 364 €
16
E.1.
Mzdové náklady
304 896€ 297 309€ 324 217€ 315 609€ 247 621€ 226 394€ 188 985€ 156 695€ 133 619€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 200€ 7 200€ 7 200€ 7 200€ 7 200€ 7 200€ 7 200€ 7 200€ 7 200€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
113 734€ 105 841€ 114 135€ 111 307€ 86 689€ 77 892€ 68 676€ 57 710€ 49 164€
19
E.4.
Sociálne náklady
16 407€ 6 969€ 6 394€ 7 802€ 4 322€ 3 910€ 4 006€ 4 315€ 2 381€
20
F.
Dane a poplatky
3 938€ 4 023€ 3 995€ 3 954€ 3 138€ 3 283€ 3 303€ 2 696€ 3 051€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
126 939€ 127 556€ 135 947€ 137 211€ 140 560€ 133 437€ 127 540€ 95 360€ 80 502€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
126 939€ 127 556€ 135 947€ 137 211€ 140 560€ 133 437€ 127 540€ 95 360€ 80 502€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 313€ 4 344€ 2 673€ 22 161€ 2 798€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-305€ 5 277€ -149€ -3 046€ 9 336€ 133 584€ -452€ 22 621€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 409€ 16 807€ 25 324€ 17 043€ 35 956€ 72 450€ 169 140€ 290 198€ 451 066€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
42 407 € 39 570 € 105 432 € 108 217 € 226 553 € 206 222 € 124 657 € 121 721 € 71 921 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
587 128 € 595 592 € 716 240 € 702 183 € 723 522 € 677 630 € 660 897 € 469 774 € 372 307 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
857 € 2 550 € 3 413 € 1 901 € 2 373 € 3 912 € 2 345 € 1 683 € 677 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
857 € 2 550 € 3 413 € 1 901 € 2 373 € 3 910 € 2 345 € 1 683 € 677 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 120€ 1 509€ 1 683€ 677€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
857€ 2 550€ 3 413€ 1 901€ 1 253€ 2 401€ 2 345€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
60 269 € 55 851 € 67 924 € 71 538 € 57 855 € 64 943 € 64 137 € 57 112 € 49 359 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 838 € 21 727 € 27 574 € 28 818 € 4 764 € 1 529 € 1 176 € 2 532 € 3 127 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 200€ 246€ 540€ 540€ 2 532€ 3 127€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 638€ 21 727€ 27 574€ 28 572€ 4 224€ 989€ 1 176€
52
O.
Kurzové straty
13€ 15€ 11€ 47€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 418€ 34 109€ 40 339€ 42 720€ 53 091€ 63 367€ 62 961€ 54 580€ 46 232€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-59 412 € -53 301 € -64 511 € -69 637 € -55 482 € -61 031 € -61 792 € -55 429 € -48 682 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-17 005 € -13 731 € 40 921 € 38 580 € 171 071 € 145 191 € 62 865 € 66 292 € 23 239 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-917 € 1 589 € 11 073 € 10 252 € 36 082 € 31 237 € 29 454 € 19 337 € 2 556 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 258€ 642€ 8 281€ 15 848€ 36 872€ 32 888€ 29 964€ 18 409€ 3 956€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 175€ 947€ 2 792€ -5 596€ -790€ -1 651€ -510€ 928€ -1 400€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-16 088 € -15 320 € 29 848 € 28 328 € 134 989 € 113 954 € 33 411 € 46 955 € 20 683 €