Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 696 821 000 € 1 696 779 000 € 1 310 098 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 648 235 000€ 1 631 763 000€ 1 256 369 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
48 586 000€ 65 016 000€ 53 729 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 630 402 000 € 1 621 056 000 € 1 250 995 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 498 047 000€ 1 504 255 000€ 1 138 155 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 450 000€ 4 526 000€ 6 815 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 337 000 € 20 442 000 € 26 494 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
24 337 000€ 20 442 000€ 26 494 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 933 000€ 12 223 000€ 14 253 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
71 868 000€ 70 299 000€ 54 091 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 767 000€ 9 311 000€ 11 187 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
66 419 000 € 75 723 000 € 59 103 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
129 738 000 € 122 982 000 € 111 399 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 503 000 € 17 882 000 € 10 329 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 726 000 € 14 291 000 € 2 454 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
14 726 000€ 14 291 000€ 2 454 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 063 000 € 0 € 1 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 063 000€ 0€ 1 000€
42
XII.
Kurzové zisky
13 714 000€ 3 591 000€ 7 874 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
29 168 000 € 20 370 000 € 11 673 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 000 € 5 000 € 5 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 000€ 5 000€ 5 000€
52
O.
Kurzové straty
17 007 000€ 15 271 000€ 3 507 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 152 000€ 5 094 000€ 8 161 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
335 000 € -2 488 000 € -1 344 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
66 754 000 € 73 235 000 € 57 759 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 543 000 € 16 308 000 € 11 885 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 966 000€ 17 117 000€ 14 046 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 577 000€ -809 000€ -2 161 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
54 211 000 € 56 927 000 € 45 874 000 €