Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
319 042 € 301 608 € 311 661 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
119 103 € 100 674 € 116 134 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
119 103 € 100 674 € 116 134 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
60 235€ 65 230€ 70 225€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
58 868€ 35 444€ 45 909€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
199 939 € 200 934 € 195 527 €
015
B.I.
Zásoby
4 580€ 9 700€ 9 700€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
75 522 € 55 275 € 97 957 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
68 720€ 47 120€ 87 747€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 260€ 2 076€ 4 797€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 542€ 6 079€ 5 413€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
119 837 € 135 959 € 87 870 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
119 837€ 135 959€ 87 870€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
319 042 € 301 608 € 311 661 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
86 565 € 73 056 € 117 618 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
60 977 € 60 977 € 60 977 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
60 977€ 60 977€ 60 977€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 895€ 1 895€ 1 895€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 184€ 54 746€ 46 812€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
13 509 € -44 562 € 7 934 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
232 477 € 228 552 € 194 043 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
195 305€ 195 080€ 159 824€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 663€ 10 864€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
29 509 € 22 204 € 34 161 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
23 506€ 20 630€ 28 029€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 325€ 1 546€ 4 518€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 678€ 28€ 1 614€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
404€ 58€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci