Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra DUNA, s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 116 € 0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 € 1 466 € 0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 650 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 131 488 € 14 685 789 € 13 252 208 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 131 488 € 14 685 789 € 13 252 208 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 123 706 € 14 940 733 € 12 599 473 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
655 075 € 131 083 € 72 600 €
10
B.2
Služby
9 468 631 € 14 809 650 € 12 526 873 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 782 € -254 294 € 652 735 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
342 650 € 104 277 € 104 310 €
13
C.1
Mzdové náklady
275 436 € 76 907 € 83 272 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
58 562 € 23 508 € 18 730 €
16
C.4
Sociálne náklady
8 652 € 3 862 € 2 308 €
17
D
Dane a poplatky
784 € 1 009 € 1 511 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 601 € 38 548 € 36 907 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
29 614 € 100 000 € 0 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 634 € 34 500 € 0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
99 375 € 123 477 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
336 763 € 349 323 € 6 458 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
145 337 € 616 837 € 25 988 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-278 222 € -600 142 € 367 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
34 € 29 € 441 €
39
N
Nákladové úroky
26 € 21 € 33 €
40
XI.
Kurzové zisky
124 € 396 € 2 265 €
41
O
Kurzové straty
2 801 € 5 112 € 1 972 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 121 € 1 721 € 1 155 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 790 € -6 429 € -454 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-283 012 € -606 571 € 366 546 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
539 € 48 432 € 111 258 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
123 367 € 48 129 € 104 613 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-122 828 € 303 € 6 645 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-283 551 € -655 003 € 255 288 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-283 012 € -606 571 € 366 546 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-283 551 € -655 003 € 255 288 €