Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra DUNA, s.r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 131 488€ 14 687 905€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 497 865 € 15 137 228 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 116€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
26 240€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 105 248€ 14 685 789€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 614€ 100 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
336 763€ 349 323€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 776 087 € 15 737 370 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 1 466€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
655 075€ 131 083€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 468 631€ 14 809 650€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
342 650 € 104 277 €
16
E.1.
Mzdové náklady
275 436€ 76 907€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58 562€ 23 508€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 652€ 3 862€
20
F.
Dane a poplatky
784€ 1 009€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 601€ 38 548€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 601€ 38 548€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 634€ 34 500€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
99 375€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
145 337€ 616 837€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-278 222 € -600 142 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 782 € -254 294 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
158 € 425 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
34 € 29 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
34€ 29€
42
XII.
Kurzové zisky
124€ 396€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 948 € 6 854 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 € 21 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26€ 21€
52
O.
Kurzové straty
2 801€ 5 112€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 121€ 1 721€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 790 € -6 429 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-283 012 € -606 571 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
539 € 48 432 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
123 367€ 48 129€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-122 828€ 303€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-283 551 € -655 003 €