Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PCA Slovakia, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
839 352 000 € 897 006 000 € 1 092 292 000 € 815 118 000 € 758 941 000 € 694 879 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
389 608 000 € 549 419 000 € 501 213 000 € 436 145 000 € 393 279 000 € 393 869 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
460 000 € 705 000 € 758 000 € 398 000 € 14 000 € 12 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
460 000€ 705 000€ 758 000€ 398 000€ 14 000€ 12 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
389 148 000 € 439 058 000 € 500 455 000 € 435 747 000 € 393 265 000 € 393 857 000 €
012
A.II.1
Pozemky
7 033 000€ 7 033 000€ 7 064 000€ 7 064 000€ 7 064 000€ 8 562 000€
013
A.II.2
Stavby
87 841 000€ 95 401 000€ 101 550 000€ 103 217 000€ 108 946 000€ 118 208 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
293 536 000€ 334 712 000€ 387 320 000€ 323 432 000€ 275 120 000€ 266 696 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
737 000€ 1 909 000€ 4 518 000€ 2 034 000€ 2 135 000€ 391 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 109 656 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 109 656 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
449 800 000 € 347 607 000 € 591 096 000 € 378 883 000 € 365 662 000 € 300 904 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
36 886 000 € 27 218 000 € 62 150 000 € 30 098 000 € 26 547 000 € 23 581 000 €
035
B.I.1
Materiál
16 393 000€ 11 323 000€ 18 395 000€ 8 524 000€ 5 277 000€ 7 658 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
18 224 000€ 12 580 000€ 21 438 000€ 11 234 000€ 10 712 000€ 10 325 000€
037
B.I.3
Výrobky
2 269 000€ 3 315 000€ 22 317 000€ 10 340 000€ 10 559 000€ 5 598 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 610 000 € 754 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 610 000€ 754 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
403 303 000 € 319 582 000 € 528 937 000 € 331 613 000 € 338 989 000 € 276 629 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
365 309 000 € 319 582 000 € 525 325 000 € 326 120 000 € 338 989 000 € 251 465 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 16 528 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 869 000€ 0€ 3 612 000€ 5 493 000€ 0€ 8 636 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
24 125 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 000 € 53 000 € 9 000 € 17 172 000 € 126 000 € 694 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 000€ 53 000€ 9 000€ 17 172 000€ 126 000€ 694 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
-56 000 € -20 000 € -17 000 € 89 000 € 0 € 106 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-56 000€ -20 000€ -17 000€ 89 000€ 0€ 106 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
839 352 000 € 897 006 000 € 1 092 292 000 € 815 118 000 € 758 941 000 € 694 879 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
202 018 000 € 173 051 000 € 197 037 000 € 168 843 000 € 178 114 000 € 167 793 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
119 505 000 € 119 505 000 € 119 505 000 € 119 505 000 € 119 505 000 € 119 505 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
119 505 000€ 119 505 000€ 119 505 000€ 119 505 000€ 119 505 000€ 119 505 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 078 000€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 950 000 € 11 950 000 € 11 950 000 € 11 950 000 € 11 950 000 € 11 950 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-248 000 € -353 000 € -331 000 € -183 000 € -256 000 € -48 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-248 000€ -353 000€ -331 000€ -183 000€ -256 000€ -48 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
58 733 000 € 41 949 000 € 65 913 000 € 37 571 000 € 46 915 000 € 36 387 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
58 733 000€ 41 949 000€ 65 913 000€ 37 571 000€ 46 915 000€ 36 387 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
637 334 000 € 723 955 000 € 895 256 000 € 646 275 000 € 580 827 000 € 527 086 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
27 825 000 € 1 301 000 € 9 995 000 € 21 332 000 € 21 097 000 € 24 954 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 177 000€ 275 000€ 264 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
315 000€ 365 000€ 412 000€ 291 000€ 199 000€ 286 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 936 000€ 1 954 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
27 510 000€ 0€ 7 629 000€ 20 864 000€ 20 623 000€ 24 404 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 838 000 € 1 766 000 € 1 589 000 € 1 319 000 € 1 264 000 € 1 179 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
607 670 000 € 720 888 000 € 883 672 000 € 623 624 000 € 558 496 000 € 500 953 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
503 726 000 € 673 133 000 € 594 770 000 € 467 867 000 € 482 642 000 € 485 041 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
69 933 000€ 0€ 250 106 000€ 130 497 000€ 47 676 000€ 169 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
12 822 000€ 13 207 000€ 13 146 000€ 11 052 000€ 7 080 000€ 6 707 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 550 000€ 4 094 000€ 4 093 000€ 3 370 000€ 2 727 000€ 2 289 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 912 000€ 29 436 000€ 20 542 000€ 10 838 000€ 18 371 000€ 6 747 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
727 000€ 1 018 000€ 1 015 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé