Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PCA Slovakia, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 503 387 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 402 449 000 € 3 459 932 000 € 3 219 820 000 € 2 810 751 000 € 2 710 437 000 € 2 507 347 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
67 989 000€ 31 831 000€ 37 801 000€ 40 014 000€ 30 222 000€ 35 135 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 288 995 000€ 3 391 928 000€ 3 124 776 000€ 2 743 333 000€ 2 649 284 000€ 2 462 336 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 406 000€ 11 958 000€ 14 024 000€ 8 685 000€ 9 092 000€ 5 916 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
22 016 000€ 92 000€ 5 673 000€ -3 812 000€
07
V.
Aktivácia
290 000€ 721 000€ 428 000€ 345 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 638 000€ 12 088 000€ 10 508 000€ 11 353 000€ 9 622 000€ 6 114 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 421 000€ 12 127 000€ 10 405 000€ 6 553 000€ 6 116 000€ 1 313 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 334 373 000 € 3 405 913 000 € 3 161 926 000 € 2 763 110 000 € 2 651 486 000 € 2 466 805 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 123 078 000€ 3 149 046 000€ 2 876 179 000€ 2 475 436 000€ 2 368 980 000€ 2 222 127 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
44 814 000€ 45 989 000€ 119 330 000€ 140 655 000€ 141 176 000€ 127 034 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
96 773 000 € 107 205 000 € 111 107 000 € 91 586 000 € 73 241 000 € 60 985 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 538 000€ 76 921 000€ 79 631 000€ 66 152 000€ 52 148 000€ 43 433 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 499 000€ 28 496 000€ 29 305 000€ 23 534 000€ 19 658 000€ 16 246 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 736 000€ 1 788 000€ 2 171 000€ 1 900 000€ 1 435 000€ 1 306 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 114 000€ 70 268 000€ 52 136 000€ 52 777 000€ 66 691 000€ 55 715 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 1 043 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 594 000€ 32 362 000€ 3 174 000€ 2 656 000€ 1 398 000€ 944 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 077 000 € 54 019 000 € 57 894 000 € 47 641 000 € 58 951 000 € 40 542 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
197 498 000 € 240 682 000 € 203 398 000 € 176 754 000 € 184 543 000 € 150 759 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 861 000 € 275 000 € 1 610 000 € 1 018 000 € 0 € 2 428 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
101 000 € 22 000 € 1 610 000 € 1 018 000 € 0 € 2 428 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
7 759 000€ 252 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 000€ 1 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 150 000 € 1 000 000 € 42 000 € 26 000 € 40 000 € 34 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 049 000 € 910 000 € 42 000 € 26 000 € 40 000 € 34 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
101 000€ 90 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
5 711 000 € -725 000 € 1 568 000 € 992 000 € -40 000 € 2 394 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
73 788 000 € 53 294 000 € 59 462 000 € 48 633 000 € 58 911 000 € 42 936 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 580 000 € 11 870 000 € -5 869 000 € 11 370 000 € 12 533 000 € 7 554 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
164 000€ 20 247 000€ 7 326 000€ 11 149 000€ 16 259 000€ 10 186 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 416 000€ -8 377 000€ -13 195 000€ 221 000€ -3 726 000€ -2 632 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
58 208 000 € 41 424 000 € 65 331 000 € 37 263 000 € 46 378 000 € 35 382 000 €