Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
35 110 467 € 36 153 715 € 38 096 976 € 39 633 591 € 43 638 129 € 42 862 833 € 42 613 710 € 43 405 268 € 43 009 435 € 29 527 012 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 505 203 € 16 785 532 € 18 854 797 € 22 187 097 € 22 711 010 € 25 667 578 € 28 262 807 € 30 233 276 € 30 789 416 € 22 708 310 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
378 873 € 523 054 € 674 784 € 863 998 € 1 029 975 € 809 489 € 581 557 € 422 391 € 201 357 € 84 306 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
200 067€ 436 728€ 608 802€ 846 091€ 569 796€ 74 965€ 24 961€ 31 334€
005
A.I.2
Software
178 806€ 86 326€ 24 685€ 16 237€ 22 072€ 66 893€ 111 715€ 156 536€ 201 357€ 73 295€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 6 770€
007
A.I.4
Goodwill
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
41 297€ 1 670€ 438 107€ 667 631€ 444 881€ 234 521€ 4 241€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 126 330 € 16 262 478 € 18 180 013 € 21 323 099 € 21 681 035 € 24 858 089 € 27 681 250 € 29 810 885 € 30 588 059 € 22 624 004 €
012
A.II.1
Pozemky
228 806€ 228 806€ 228 806€ 228 806€ 228 806€ 228 806€ 228 806€ 228 806€ 228 806€ 165 904€
013
A.II.2
Stavby
6 752 479€ 7 072 600€ 7 317 479€ 7 884 866€ 8 071 101€ 8 339 244€ 8 337 040€ 8 123 443€ 8 319 760€ 1 401 983€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 260 747€ 8 537 253€ 10 310 158€ 12 810 340€ 10 781 911€ 14 101 014€ 14 066 131€ 16 180 407€ 19 626 343€ 7 604 252€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
884 298€ 417 180€ 323 570€ 375 669€ 2 335 795€ 2 157 881€ 5 045 029€ 5 238 777€ 2 251 906€ 13 249 465€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 639€ 23 418€ 263 422€ 31 144€ 4 244€ 39 452€ 161 244€ 202 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 548 493 € 19 038 822 € 19 138 292 € 17 340 055 € 20 801 836 € 17 058 463 € 14 224 662 € 13 166 788 € 12 202 773 € 6 807 125 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 031 859 € 3 711 209 € 3 896 514 € 3 602 002 € 2 945 311 € 3 236 633 € 1 770 214 € 1 260 261 € 2 130 363 € 1 268 466 €
032
B.I.1
Materiál
2 065 105€ 2 339 592€ 2 608 895€ 2 016 077€ 2 074 792€ 2 180 792€ 1 088 133€ 895 856€ 1 427 719€ 927 368€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
470 864€ 677 178€ 667 682€ 838 026€ 555 700€ 660 119€ 430 469€ 269 159€ 305 707€
034
B.I.3
Výrobky
495 890€ 694 439€ 619 937€ 747 899€ 314 819€ 395 722€ 251 612€ 95 246€ 396 937€ 175 135€
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
241 076 € 169 546 € 837 293 € 1 582 720 € 1 164 917 € 812 466 € 1 798 994 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
241 076€ 169 546€ 837 293€ 1 582 720€ 1 164 917€ 812 466€ 1 798 994€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 037 874 € 12 997 362 € 11 399 284 € 10 210 189 € 14 023 261 € 9 518 277 € 8 461 307 € 8 244 982 € 6 834 254 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 379 463€ 1 869 866€ 1 473 563€ 1 684 344€ 1 455 935€ 1 784 550€ 2 290 637€ 5 576 933€ 6 732 700€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
9 276 229€ 10 760 488€ 9 598 908€ 8 176 339€ 12 174 931€ 7 388 067€ 5 823 288€ 2 458 671€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
382 182€ 365 521€ 326 813€ 347 428€ 383 140€ 341 224€ 325 864€ 209 008€ 101 554€ 166 580€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 487€ 2 078€ 9 255€ 4 436€ 21 518€ 370€ 255€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 237 684 € 2 160 705 € 3 005 201 € 1 945 144 € 2 668 347 € 4 303 553 € 3 993 141 € 2 849 079 € 1 439 162 € 416 111 €
056
B.IV.1
Peniaze
336€ 1 501€ 587€ 172€ 142€ 6 239€ 32 973€ 24 005€ 16 283€ 28 586€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 237 348€ 2 159 204€ 3 004 614€ 1 944 972€ 2 668 205€ 4 297 314€ 3 960 168€ 2 825 074€ 1 422 879€ 387 525€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
56 771 € 329 361 € 103 887 € 106 439 € 125 283 € 136 792 € 126 241 € 5 204 € 17 246 € 11 577 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28 122€ 45 056€ 62 282€ 73 688€ 89 207€ 102 843€ 108 464€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 571€ 21 626€ 19 987€ 27 750€ 36 075€ 33 949€ 17 777€ 5 204€ 17 246€ 11 577€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 078€ 262 679€ 21 618€ 5 001€ 1€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
35 110 467 € 36 153 715 € 38 096 975 € 39 633 592 € 43 638 128 € 42 862 834 € 42 613 709 € 43 405 268 € 43 009 435 € 29 527 012 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 402 740 € 21 260 013 € 21 652 479 € 24 397 935 € 24 148 111 € 17 717 873 € 19 098 739 € 15 914 323 € 15 700 474 € 7 291 600 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 500 000 € 9 500 000 € 9 500 000 € 9 500 000 € 9 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 5 500 000 € 3 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 500 000€ 9 500 000€ 9 500 000€ 9 500 000€ 9 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 5 500 000€ 3 500 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
950 000 € 923 781 € 886 053 € 747 262 € 550 000 € 550 000 € 533 220 € 514 174 € 193 730 € 57 925 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
950 000€ 923 781€ 886 053€ 747 262€ 550 000€ 550 000€ 533 220€ 514 174€ 193 730€ 57 925€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 810 013 € 9 228 699 € 10 511 882 € 11 374 849 € 10 152 872 € 10 518 739 € 9 881 103 € 9 519 229 € 3 597 870 € 1 017 571 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 810 013€ 9 228 699€ 10 511 882€ 11 374 849€ 10 152 872€ 10 518 739€ 9 881 103€ 9 519 229€ 3 597 870€ 1 017 571€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 142 727 € 1 607 533 € 754 544 € 2 775 824 € 3 945 239 € 1 149 134 € 3 184 416 € 380 920 € 6 408 874 € 2 716 104 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 688 840 € 14 889 122 € 16 428 326 € 15 232 289 € 19 287 537 € 24 744 479 € 22 935 417 € 26 727 467 € 26 353 118 € 22 206 041 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
197 996 € 168 956 € 121 079 € 173 626 € 125 009 € 324 693 € 67 150 € 32 016 € 68 277 € 55 728 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
112 232€ 140 966€ 105 503€ 122 555€ 91 346€ 108 929€ 67 150€ 32 016€ 68 277€ 55 728€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
85 764€ 27 990€ 15 576€ 51 071€ 33 663€ 215 764€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
386 972 € 1 118 572 € 1 860 994 € 2 694 780 € 2 695 458 € 5 289 747 € 6 636 512 € 3 227 649 € 7 915 775 € 6 801 592 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
125 072€ 125 072€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
371 429€ 1 114 286€ 1 857 143€ 2 600 000€ 2 600 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15 543€ 4 286€ 3 851€ 4 356€ 5 034€ 6 767€ 3 300€ 2 855€ 1 773€ 1 261€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
90 424€ 90 424€ 4 668 798€ 5 996 304€ 2 563 199€ 7 253 827€ 6 729 295€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
614 182€ 636 908€ 536 523€ 535 103€ 71 036€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 032 112 € 7 576 214 € 7 099 395 € 6 849 819 € 8 232 593 € 9 813 253 € 6 662 602 € 9 523 266 € 9 128 200 € 10 293 257 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 685 267€ 6 505 968€ 5 700 512€ 6 319 624€ 6 825 893€ 7 140 340€ 5 429 478€ 4 499 184€ 8 418 231€ 9 362 006€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
41 839€ 55 919€ 12 675€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
742 857€ 371 429€ 742 857€ 780 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 931€ 6 926€ 6 925€ 6 925€ 6 925€ 6 925€ 6 922€ 7 290€ 7 290€ 7 290€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
272 606€ 324 740€ 303 209€ 262 159€ 220 349€ 192 082€ 167 396€ 153 098€ 149 501€ 135 973€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
178 755€ 211 865€ 195 663€ 170 477€ 146 207€ 122 531€ 106 952€ 96 701€ 93 882€ 171 827€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
51 753€ 60 386€ 53 990€ 86 756€ 34 116€ 387 037€ 36 991€ 22 288€ 22 479€ 19 799€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
93 943€ 94 900€ 96 239€ 3 878€ 219 103€ 1 964 338€ 914 863€ 4 702 866€ 380 898€ 583 687€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 071 760 € 6 025 380 € 7 346 858 € 5 514 064 € 8 234 477 € 9 316 786 € 9 569 153 € 13 944 536 € 9 240 866 € 5 055 464 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 864 998€ 3 620 288€ 5 203 880€ 2 996 858€ 4 979 519€ 5 522 477€ 5 460 137€ 9 257 289€ 6 786 806€ 4 058 893€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 206 762€ 2 405 092€ 2 142 978€ 2 517 206€ 3 254 958€ 3 794 309€ 4 109 016€ 4 687 247€ 2 454 060€ 996 571€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
18 887 € 4 580 € 16 170 € 3 368 € 202 480 € 400 482 € 579 553 € 763 478 € 955 843 € 29 371 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
18 887€ 2 723€ 16 170€ 3 368€ 17 209€ 29 940€ 23 740€ 22 394€ 40 340€ 29 371€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
185 271€ 370 542€ 555 813€ 741 084€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 857€ 185 271€ 185 271€ 185 271€ 185 271€ 174 419€