Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 712 546 € 2 837 295 € 3 028 803 € 2 835 363 € 2 989 082 € 3 830 230 € 4 172 225 € 4 264 148 € 3 882 913 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
224 542 € 252 285 € 281 289 € 355 525 € 435 970 € 518 533 € 606 451 € 684 072 € 601 644 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
224 542 € 252 285 € 281 289 € 355 525 € 435 970 € 518 533 € 606 451 € 684 072 € 601 644 €
012
A.II.1
Pozemky
63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€
013
A.II.2
Stavby
150 592€ 172 240€ 194 063€ 216 662€ 239 063€ 261 583€ 284 109€ 297 845€ 320 018€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 412€ 16 507€ 23 688€ 75 325€ 133 369€ 193 412€ 258 804€ 322 689€ 218 088€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 487 253 € 2 582 098 € 2 746 670 € 2 478 994 € 2 551 207 € 3 308 996 € 3 557 983 € 3 522 404 € 3 280 056 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
43 933 € 11 361 € 37 540 € 138 076 € 136 430 €
032
B.I.1
Materiál
19 922€ 11 361€ 31 287€ 138 076€ 136 430€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
24 011€ 6 253€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 226 135 € 2 315 118 € 2 304 190 € 2 038 536 € 2 002 897 € 3 201 947 € 3 208 915 € 3 052 759 € 2 689 373 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
212 641€ 379 432€ 482 942€ 294 483€ 370 275€ 806 675€ 747 776€ 951 959€ 798 124€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 478€ 20 053€ 17 189€ 15€ 41 521€ 208€ 1 249€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 010 016€ 1 915 633€ 1 821 248€ 1 726 864€ 1 632 607€ 2 353 751€ 2 460 931€ 2 100 800€ 1 890 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
261 118 € 223 047 € 431 119 € 402 918 € 548 310 € 107 049 € 210 992 € 333 215 € 590 683 €
056
B.IV.1
Peniaze
160 429€ 143 947€ 134 497€ 127 818€ 135 832€ 52 625€ 194 202€ 1 335€ 25 627€
057
B.IV.2
Účty v bankách
100 689€ 79 100€ 296 622€ 275 100€ 412 478€ 54 424€ 16 790€ 331 880€ 281 024€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
284 032€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
751 € 2 912 € 844 € 844 € 1 905 € 2 701 € 7 791 € 57 672 € 1 213 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
751€ 2 912€ 844€ 844€ 1 905€ 2 701€ 2 652€ 2 759€ 1 069€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 139€ 54 913€ 144€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 712 546 € 2 837 295 € 3 028 803 € 2 835 363 € 2 989 082 € 3 830 230 € 4 172 225 € 4 264 148 € 3 882 913 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 015 946 € 2 040 650 € 2 078 973 € 1 949 186 € 2 033 337 € -929 846 € 3 801 839 € 3 671 540 € 19 363 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
161 829 € 161 829 € 155 339 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
161 829€ 161 829€ 155 339€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 780 206 € -1 741 882 € -1 865 179 € -1 626 353 € -4 589 537 € -3 348 146 € 11 850 € 57 922 € 120 381 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 105 333€ 142 149€ 142 149€ 11 850€ 57 922€ 120 381€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 780 206€ -1 741 882€ -1 865 179€ -4 731 686€ -4 731 686€ -3 490 295€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-24 703 € -38 323 € 129 787 € -84 151 € 2 963 184 € -1 241 390 € 130 299 € -46 072 € -108 321 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
696 600 € 796 645 € 949 830 € 886 177 € 955 745 € 4 760 076 € 370 386 € 587 927 € 3 863 550 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
456 198 € 457 101 € 457 487 € 462 608 € 455 362 € 459 581 € 17 408 € 6 280 € 8 645 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 198€ 7 101€ 7 487€ 12 608€ 5 362€ 9 581€ 17 408€ 6 280€ 8 645€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
8 586 € 7 857 € 7 572 € 8 371 € 8 064 € 6 959 € 18 070 € 40 726 € 3 408 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 586€ 7 857€ 7 572€ 8 371€ 8 064€ 6 716€ 5 476€ 4 698€ 3 408€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
12 099€ 35 533€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
243€ 495€ 495€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
231 816 € 331 687 € 484 673 € 415 198 € 484 199 € 4 284 609 € 322 437 € 540 862 € 3 807 182 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
216 507€ 308 275€ 420 424€ 391 666€ 451 011€ 4 215 250€ 204 291€ 425 978€ 3 564 035€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 455€ 10 705€ 752€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 648€ 9 610€ 6 631€ 12 455€ 13 704€ 17 287€ 15 870€ 23 010€ 8 232€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 853€ 5 025€ 3 563€ 7 572€ 12 399€ 24 719€ 11 492€ 8 177€ 5 787€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 261€ 7 650€ 54 055€ 2 058€ 7 085€ 15 254€ 65 640€ 50 287€ 48 049€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
547€ 1 127€ 1 447€ 12 099€ 23 689€ 22 705€ 180 321€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
44 315€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
98 € 8 120 € 8 927 € 12 471 € 59 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 149€ 8 431€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
98€ 8 120€ 4 778€ 4 040€ 59€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
4 681 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 681€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé