Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 622 740 € 2 712 546 € 2 837 295 € 3 028 803 € 2 835 363 € 2 989 082 € 3 830 230 € 4 172 225 € 4 264 148 € 3 882 913 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
199 827 € 224 542 € 252 285 € 281 289 € 355 525 € 435 970 € 518 533 € 606 451 € 684 072 € 601 644 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
199 827 € 224 542 € 252 285 € 281 289 € 355 525 € 435 970 € 518 533 € 606 451 € 684 072 € 601 644 €
012
A.II.1
Pozemky
63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€ 63 538€
013
A.II.2
Stavby
129 119€ 150 592€ 172 240€ 194 063€ 216 662€ 239 063€ 261 583€ 284 109€ 297 845€ 320 018€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 170€ 10 412€ 16 507€ 23 688€ 75 325€ 133 369€ 193 412€ 258 804€ 322 689€ 218 088€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 422 913 € 2 487 253 € 2 582 098 € 2 746 670 € 2 478 994 € 2 551 207 € 3 308 996 € 3 557 983 € 3 522 404 € 3 280 056 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
43 933 € 11 361 € 37 540 € 138 076 € 136 430 €
035
B.I.1
Materiál
19 922€ 11 361€ 31 287€ 138 076€ 136 430€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
24 011€ 6 253€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 239 389 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 239 389€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
169 397 € 2 226 135 € 2 315 118 € 2 304 190 € 2 038 536 € 2 002 897 € 3 201 947 € 3 208 915 € 3 052 759 € 2 689 373 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
169 397 € 212 641 € 379 432 € 482 942 € 294 483 € 370 275 € 806 675 € 747 776 € 951 959 € 798 124 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
169 397€ 212 641€ 379 432€ 482 942€ 294 483€ 370 275€ 806 675€ 747 776€ 951 959€ 798 124€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 478€ 20 053€ 17 189€ 15€ 41 521€ 208€ 1 249€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 010 016€ 1 915 633€ 1 821 248€ 1 726 864€ 1 632 607€ 2 353 751€ 2 460 931€ 2 100 800€ 1 890 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
284 032 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
284 032€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 127 € 261 118 € 223 047 € 431 119 € 402 918 € 548 310 € 107 049 € 210 992 € 333 215 € 306 651 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 988€ 160 429€ 143 947€ 134 497€ 127 818€ 135 832€ 52 625€ 194 202€ 1 335€ 25 627€
073
B.V.2.
Účty v bankách
139€ 100 689€ 79 100€ 296 622€ 275 100€ 412 478€ 54 424€ 16 790€ 331 880€ 281 024€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
751 € 2 912 € 844 € 844 € 1 905 € 2 701 € 7 791 € 57 672 € 1 213 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
751€ 2 912€ 844€ 844€ 1 905€ 2 701€ 2 652€ 2 759€ 1 069€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 139€ 54 913€ 144€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 622 740 € 2 712 546 € 2 837 295 € 3 028 803 € 2 835 363 € 2 989 082 € 3 830 230 € 4 172 225 € 4 264 148 € 3 882 913 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 800 834 € 2 015 946 € 2 040 650 € 2 078 973 € 1 949 186 € 2 033 337 € -929 846 € 3 801 839 € 3 671 540 € 19 363 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 3 659 026 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 3 659 026€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
161 829 € 161 829 € 161 829 € 155 339 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
161 829€ 161 829€ 161 829€ 155 339€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 804 909 € -1 780 206 € -1 741 882 € -1 865 179 € -1 626 353 € -4 589 537 € -3 348 146 € 11 850 € 57 922 € 120 381 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 105 333€ 142 149€ 142 149€ 11 850€ 57 922€ 120 381€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 804 909€ -1 780 206€ -1 741 882€ -1 865 179€ -4 731 686€ -4 731 686€ -3 490 295€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-215 112 € -24 703 € -38 323 € 129 787 € -84 151 € 2 963 184 € -1 241 390 € 130 299 € -46 072 € -108 321 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
821 906 € 696 600 € 796 645 € 949 830 € 886 177 € 955 745 € 4 760 076 € 370 386 € 587 927 € 3 863 550 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
180 800 € 8 586 € 7 857 € 7 572 € 8 371 € 8 064 € 6 959 € 18 070 € 40 726 € 3 408 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
180 800€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 586€ 7 857€ 7 572€ 8 371€ 8 064€ 6 716€ 5 476€ 4 698€ 3 408€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 099€ 35 533€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
243€ 495€ 495€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 149€ 8 431€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
152 968 € 231 816 € 331 687 € 484 673 € 415 198 € 484 199 € 4 284 609 € 322 437 € 540 862 € 3 807 182 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
55 035 € 216 507 € 308 275 € 420 424 € 391 666 € 451 011 € 4 215 250 € 204 291 € 425 978 € 3 564 041 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
55 035€ 216 507€ 308 275€ 420 424€ 391 666€ 451 011€ 4 215 250€ 204 291€ 425 978€ 3 564 041€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 455€ 10 705€ 752€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 922€ 8 648€ 9 610€ 6 631€ 12 455€ 13 704€ 17 287€ 15 870€ 23 010€ 8 232€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 093€ 4 853€ 5 025€ 3 563€ 7 572€ 12 399€ 24 719€ 11 492€ 8 177€ 5 787€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 885€ 1 261€ 7 650€ 54 055€ 2 058€ 7 085€ 15 254€ 65 640€ 50 287€ 48 049€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
62 033€ 547€ 1 127€ 1 447€ 12 099€ 23 689€ 22 705€ 180 321€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
454 061 € 456 198 € 457 101 € 457 487 € 462 608 € 455 362 € 459 581 € 17 408 € 6 280 € 8 645 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 061€ 6 198€ 7 101€ 7 487€ 12 608€ 5 362€ 9 581€ 17 408€ 6 280€ 8 645€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€ 450 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
98€ 8 120€ 4 778€ 4 040€ 59€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
34 077€ 44 315€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 681 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 681€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé