Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Názov Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • IČO 36284831
 • DIČ 2022152517
 • IČ DPH SK7120001361 podľa §4b
 • Sídlo Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • Dátum vzniku 9. marca 2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3832/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 16 600 000 € / splatené 16 600 000 €
 • Historický názov Medicare, zdravotná poisťovňa a.s.
  (platné do 12. apríla 2006 )
 • Historické sídlo Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
  (platné do 27. februára 2018)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.") 9.3.2006
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa zákona 580/2004 Z.z. 9.3.2006
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z. 9.3.2006
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného 9.3.2006
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 9.3.2006
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 9.3.2006
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie 9.3.2006
vykonávanie kontrolnej činnosti 9.3.2006
vykonávanie analýzy predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka 9.3.2006
vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa zákona č. 580/2004 Z.z. na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9.3.2006
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 9.3.2006
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 9.3.2006
vedenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti 9.3.2006
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného 1.3.2014
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť") 1.3.2014
v súlade s § 6 ods. 14, písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 1.3.2014
vydávanie výkazov nedoplatkov podľa osobitného zákona 1.3.2014
vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom 1.3.2014
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s osobitným predpisom 1.3.2014
uhrádza poistencom čiastku, o ktorú ich úhrnná výška úhrad za doplatky na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu za podmienok stanovených zákonom (§ 6 ods. 1, písm. s) zákona o zdravotných poisťovniach) 1.3.2014
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za toho zamestnávateľa podľa osobitného zákona 1.3.2014
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu 1.3.2014
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine podľa osobitného zákona 1.3.2014
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona 1.3.2014
vykonáva sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia 30.1.2017
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 18.11.2005 do notárskej zápisnice N 192/2005, NZ 55411/2005, NCRls 54714/2005, jej dodatkom spísaným dňa 2.2.2006 do notárskej zápisnice N 22/2006, NZ 4074/2006, NCRls 4047/2006 a dodatkom spísaným dňa 17.2.2006 do notárskej zápisnice N 27/2006, Nz 6160/2006, NCRls 6147/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena obchodného mena z Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. na Union zdravotná poisťovňa, a.s. N 54/2006, NZ 12315/2006, NCR ls 12243/2006.
3. Zápisnica z III. mimoriadneho valného zhromaždenia N 101/2006, Nz 22889/2006, NCRIs 22798/2006 zo dňa 9.6.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 114/2006, Nz 25574/2006, NCRls 25565/2006 zo dňa 28.06.2006.
5. Zápisnica z V. mimoriadneho valného zhromaždenia N 133/2006, Nz 28369/2006, NCRIs 28347/2006 zo dňa 19.7.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.08.2006.
7. Notárska zápisnica N 184/2006, Nz 41703/2006 zo dňa 24.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania, zmena stanov, rozšírenie predmetu podnikania.
8. Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady z 14.09.2007.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.04.2008.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2009. forma not. zápisnice N 25/2009 Nz 7025/2009
12. Notárska zápisnica č. N 60/2009, NZ 19566/2009, NCR ls 19796/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
13. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 21.09.2009.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2009.
15. Notárska zápisnica č. N 13/2010, Nz 3489/2010, NCRls 3589/2010 zo dňa 03.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
16. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.08.2010.
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.09.2011
19. Zápisnica z XVIII. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2012
20. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 16.08.2012 v znení Dodatku č. 1.
21. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 206/2013, Nz 5730/2013, NCRIs 5912/2013 zo dňa 21.02.2013.
22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2013
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2013.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014.
25. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 97/2014 Nz 3494/2014 NCRls 3562/2014 zo dňa 30.01.2014.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
27. Zápisnica z vyhotovenia volieb člena dozornej rady zo dňa 13.05.2015.
28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2015.
29. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2015.
30. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akiconára zo dňa 19.11.2015.
31. Zápisnica č. 11/2015 z dozornej rady zo dňa 20.10.2015.
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2017.
33. Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.01.2017.
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2017.
35. Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.06.2017
36. Zápisnica z vyhodnotenia volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 09.05.2018.
37. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.06.2018.