Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
14 585 037 € 13 041 505 € 10 914 829 € 9 297 324 € 8 591 800 € 6 965 032 € 6 412 988 € 6 366 956 € 7 656 944 € 6 217 204 € 4 034 627 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 429 207€ 12 395 341€ 10 883 015€ 9 176 131€ 8 346 582€ 6 974 625€ 6 531 492€ 6 517 225€ 7 230 094€ 5 993 016€ 3 944 385€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
155 830€ 646 164€ 31 814€ 121 193€ 245 218€ -9 593€ -118 504€ -150 269€ 426 850€ 224 188€ 90 242€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 244 635 € 8 709 771 € 7 085 420 € 6 293 686 € 6 341 444 € 5 049 162 € 4 725 228 € 4 585 109 € 5 838 851 € 4 549 676 € 2 684 463 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 664 671€ 7 099 733€ 5 846 938€ 5 105 023€ 5 017 371€ 4 026 373€ 3 834 982€ 3 818 983€ 5 051 022€ 3 747 056€ 1 918 183€
10
B.2
Služby
1 579 964€ 1 610 038€ 1 238 482€ 1 188 663€ 1 324 073€ 1 022 789€ 890 246€ 766 126€ 787 828€ 802 620€ 766 280€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 340 402 € 4 331 735 € 3 829 409 € 3 003 638 € 2 250 356 € 1 915 870 € 1 687 760 € 1 781 847 € 1 818 093 € 1 667 527 € 1 350 164 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 355 196 € 2 719 244 € 2 346 336 € 1 993 112 € 1 674 311 € 1 405 901 € 1 283 853 € 1 129 642 € 1 161 419 € 953 659 € 723 336 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 394 423€ 1 949 577€ 1 675 559€ 1 428 559€ 1 194 343€ 1 000 527€ 908 854€ 803 418€ 833 034€ 679 119€ 513 097€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
835 751€ 676 755€ 580 033€ 491 835€ 418 272€ 352 369€ 322 520€ 276 672€ 279 449€ 228 854€ 176 747€
16
C.4
Sociálne náklady
125 022€ 92 912€ 90 744€ 72 718€ 61 696€ 53 005€ 52 479€ 49 552€ 48 936€ 45 685€ 33 492€
17
D
Dane a poplatky
7 706€ 5 407€ 4 374€ 1 866€ 910€ 816€ 656€ 499€ 451€ 461€ 442€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
551 166€ 405 678€ 286 098€ 193 715€ 86 019€ 111 600€ 153 452€ 176 653€ 189 982€ 177 404€ 143 452€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 400€ 1 716€ 887€ 2 333€ 1 965€ 700€ 8 298€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 788€ 181€ 949€ 4 457€ 7 255€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-23 165€ 23 165€ 0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 616€ 9 980€ 3 528€ 6 192€ 74 337€ 1 308€ 21 343€ 41€ 1 000€ 1 401€ 14 110€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 687€ 22 069€ 14 825€ 18 727€ 43 643€ 16 081€ 16 120€ 15 637€ 14 888€ 905€ 6 392€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 395 876 € 1 190 851 € 1 181 243 € 802 410 € 522 143 € 407 910 € 231 857 € 459 457 € 452 352 € 532 744 € 491 695 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 0€ 44€
39
N
Nákladové úroky
73 112€ 55 981€ 45 608€ 29 630€ 19 753€ 15 572€ 24 508€ 34 185€ 40 280€ 34 480€ 30 062€
40
XI.
Kurzové zisky
652€ 2 491€ 483€ 1 625€ 1 302€ 773€ 86€ 199€ 136€ 48€ 6€
41
O
Kurzové straty
4 213€ 7 727€ 1 527€ 3 934€ 2 542€ 648€ 1 487€ 920€ 950€ 101€ 29€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 983€ 13 312€ 8 560€ 7 251€ 6 574€ 5 578€ 5 567€ 7 428€ 7 457€ 18 393€ 12 437€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-92 656 € -74 529 € -55 212 € -39 189 € -27 567 € -21 025 € -31 476 € -42 333 € -48 551 € -52 927 € -42 478 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 303 220 € 1 116 322 € 1 126 031 € 763 221 € 494 576 € 386 885 € 200 381 € 417 124 € 403 802 € 479 817 € 449 217 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
288 267 € 251 495 € 238 319 € 178 131 € 121 393 € 87 381 € 52 101 € 68 592 € 80 063 € 95 385 € 89 649 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
258 244€ 228 497€ 220 594€ 163 763€ 112 942€ 82 075€ 60 233€ 94 301€ 92 431€ 107 868€ 104 121€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
30 023€ 22 998€ 17 725€ 14 368€ 8 451€ 5 306€ -8 132€ -25 709€ -12 368€ -12 482€ -14 472€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 014 953 € 864 827 € 887 712 € 585 090 € 373 183 € 299 504 € 148 280 € 348 532 € 323 739 € 384 432 € 359 568 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 303 220 € 1 116 322 € 1 126 031 € 763 221 € 494 576 € 386 885 € 200 381 € 417 124 € 403 802 € 479 817 € 449 217 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 014 953 € 864 827 € 887 712 € 585 090 € 373 183 € 299 504 € 148 280 € 348 532 € 323 739 € 384 432 € 359 568 €