Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 363 € 2 223 € 41 998 € 134 648 € 164 276 € 392 483 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
53 397 € 65 058 € 132 737 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
53 397 € 65 058 € 132 737 €
012
A.II.1
Pozemky
19 201 € 22 355 € 22 637 €
013
A.II.2
Stavby
29 438 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 876 € 16 382 € 54 342 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
26 320 € 26 321 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 320 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 363 € 2 223 € 41 998 € 81 251 € 99 218 € 257 912 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 784 € 21 767 € 37 950 € 169 775 €
032
B.I.1
Materiál
261 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
169 514 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 069 € 2 069 € 14 927 € 33 914 € 109 562 € 76 590 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 685 € 1 685 € 14 562 € 33 173 € 108 403 € 49 265 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
25 057 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
277 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
384 € 384 € 365 € 741 € 882 € 2 227 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 293 € 154 € 16 287 € 25 570 € -48 294 € 11 547 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 293 € 154 € 16 287 € 25 570 € -48 294 € 1 377 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 170 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 834 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 834 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 363 € 2 223 € 41 998 € 134 648 € 164 276 € 392 483 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-11 607 € -12 207 € 17 765 € -20 675 € 72 159 € 203 578 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 614 € 6 613 € 6 614 € 6 614 € 6 614 € 6 614 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 614 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-25 460 € 4 513 € -19 021 € 58 906 € 190 325 € 189 271 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
212 061 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 790 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
600 € -29 972 € 23 533 € -92 834 € -131 419 € 1 054 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 970 € 14 430 € 24 233 € 155 323 € 92 117 € 188 905 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
152 € 152 € 1 932 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
152 € 152 € 1 932 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 759 € 1 759 € 1 303 € 3 173 € 3 162 € 18 062 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
16 416 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 646 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 211 € 12 671 € 14 597 € 131 165 € 55 470 € 57 078 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 005 € 1 005 € 10 622 € 45 162 € 23 078 € 48 435 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 341 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
11 737 € 10 236 € 1 704 € 85 430 € 30 761 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
391 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
343 € 343 € 812 € 272 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 286 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
126 € 1 087 € 1 459 € 573 € 1 359 € 1 735 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 890 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 333 € 20 833 € 33 333 € 111 833 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 333 € 20 833 € 33 333 € 45 833 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
66 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé