Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 293 808 € 34 061 896 € 29 363 779 € 28 719 745 € 25 689 796 € 20 432 488 € 17 247 004 € 14 199 938 € 11 580 470 € 6 519 153 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
35 132 818 € 23 244 095 € 21 083 929 € 21 237 950 € 17 959 468 € 14 393 166 € 12 222 247 € 10 173 781 € 8 035 318 € 3 453 998 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
35 000 € 185 € 1 303 € 5 535 € 9 768 € 14 852 € 11 014 € 16 522 € 20 030 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
185€ 1 303€ 5 535€ 9 768€ 14 852€ 11 014€ 16 522€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
35 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 030€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
35 097 818 € 23 243 910 € 21 082 626 € 21 232 415 € 17 949 700 € 14 378 314 € 12 211 233 € 10 157 259 € 8 015 288 € 3 453 998 €
012
A.II.1
Pozemky
6 593 494€ 2 736 214€ 2 277 088€ 1 869 151€ 1 668 987€ 977 918€ 707 779€ 488 626€ 478 474€ 691€
013
A.II.2
Stavby
10 310 419€ 6 061 354€ 5 287 236€ 4 770 298€ 3 985 951€ 3 774 614€ 3 351 024€ 2 699 515€ 2 702 096€ 539 236€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 848 995€ 11 408 240€ 12 428 763€ 13 125 925€ 10 084 797€ 8 082 073€ 7 310 537€ 6 427 685€ 3 865 537€ 2 007 798€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 178 122€ 2 829 864€ 1 029 414€ 1 461 916€ 2 091 390€ 1 538 001€ 822 398€ 498 435€ 785 481€ 903 773€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
166 788€ 208 238€ 60 125€ 5 125€ 118 575€ 5 708€ 19 495€ 42 998€ 183 700€ 2 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 994 984 € 10 589 340 € 8 058 922 € 7 301 071 € 7 567 097 € 5 933 187 € 4 961 782 € 3 961 123 € 3 532 788 € 3 058 584 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 640 311 € 1 907 712 € 1 365 514 € 1 171 463 € 1 112 888 € 888 513 € 617 965 € 402 495 € 491 474 € 87 992 €
035
B.I.1
Materiál
58 468€ 44 433€ 87 326€ 83 317€ 47 210€ 55 372€ 38 874€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 581 843€ 1 863 279€ 1 278 188€ 1 088 146€ 1 065 678€ 833 141€ 579 091€ 402 495€ 491 474€ 87 992€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
105 998 € 148 658 € 1 969 € 641 € 512 € 138 € 29 206 € 1 356 € 1 166 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
104 719 € 142 147 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
104 719€ 142 147€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 279€ 6 511€ 1 969€ 641€ 512€ 138€ 29 206€ 1 356€ 1 166€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 706 128 € 6 898 807 € 5 723 068 € 5 627 352 € 5 218 039 € 4 156 226 € 3 713 360 € 3 311 350 € 2 954 731 € 2 890 558 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 469 904 € 6 534 144 € 5 671 424 € 5 476 766 € 5 041 234 € 4 067 504 € 3 662 332 € 3 270 801 € 2 922 892 € 2 869 356 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 469 904€ 6 534 144€ 5 671 424€ 5 476 766€ 5 041 234€ 4 067 504€ 3 662 332€ 3 270 801€ 2 922 892€ 2 869 356€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 503€ 68 122€ 100 688€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
222 721€ 296 541€ 51 644€ 49 898€ 176 805€ 88 722€ 51 028€ 40 549€ 31 839€ 21 202€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 542 547 € 1 634 163 € 968 371 € 501 615 € 1 235 658 € 888 448 € 630 319 € 218 072 € 85 227 € 78 868 €
072
B.V.1.
Peniaze
148 855€ 270 749€ 39 553€ 166 326€ 593 643€ 341 920€ 304 848€ 189 681€ 21 015€ 32 094€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 393 692€ 1 363 414€ 928 818€ 335 289€ 642 015€ 546 528€ 325 471€ 28 391€ 64 212€ 46 774€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
166 006 € 228 461 € 220 928 € 180 724 € 163 231 € 106 135 € 62 975 € 65 034 € 12 364 € 6 571 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
155 875€ 204 696€ 209 919€ 175 773€ 157 033€ 101 725€ 55 009€ 59 387€ 12 364€ 6 571€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 131€ 23 765€ 11 009€ 4 951€ 6 198€ 4 410€ 7 966€ 5 647€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 293 808 € 34 061 896 € 29 363 779 € 28 719 745 € 25 689 796 € 20 432 488 € 17 247 004 € 14 199 938 € 11 580 470 € 6 519 153 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 398 325 € 12 359 992 € 11 468 214 € 9 590 259 € 8 948 801 € 7 593 761 € 6 706 557 € 4 351 630 € 4 068 592 € 1 057 054 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 3 165 970 € 3 165 970 € 165 970 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 3 165 970€ 165 970€ 165 970€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
3 000 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€ 594 210€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
117 752 € 117 752 € 117 752 € 117 752 € 50 000 € 42 732 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
117 752€ 117 752€ 117 752€ 117 752€ 50 000€ 42 732€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 648 030 € 5 756 252 € 3 878 297 € 3 236 839 € 1 949 551 € 1 069 614 € 573 046 € 291 515 € 280 139 € 145 460 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 648 030€ 5 756 252€ 3 878 297€ 3 236 839€ 1 949 551€ 1 069 614€ 573 046€ 291 515€ 280 139€ 145 460€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 038 333 € 891 778 € 1 877 955 € 641 458 € 1 355 040 € 887 205 € 522 704 € 283 338 € 11 676 € 134 817 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 875 172 € 21 688 815 € 17 888 149 € 19 120 510 € 16 740 995 € 12 834 100 € 10 535 957 € 9 846 415 € 7 501 512 € 5 344 762 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 483 342 € 2 088 344 € 3 261 801 € 130 498 € 1 438 578 € 485 728 € 455 302 € 1 460 265 € 37 268 € 48 912 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
42 995€ 1 346 676€ 386 285€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
160 306€ 131 504€ 106 226€ 87 503€ 91 902€ 73 850€ 47 347€ 34 696€ 37 268€ 30 063€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 323 036€ 1 956 840€ 3 155 575€ 407 955€ 1 425 569€ 18 849€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
25 593€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
67 005 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
67 005€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 438 141€ 4 132 729€ 2 755 209€ 2 106 182€ 2 191 480€ 2 253 835€ 1 978 150€ 1 499 800€ 1 961 200€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 726 783 € 13 176 795 € 9 473 239 € 14 501 753 € 10 846 031 € 8 723 083 € 6 934 244 € 5 569 443 € 4 154 576 € 4 806 145 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 224 267 € 10 125 088 € 6 514 453 € 8 503 562 € 8 032 180 € 6 495 760 € 4 664 283 € 3 115 511 € 3 538 166 € 1 957 986 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 224 267€ 10 125 088€ 6 514 453€ 8 503 562€ 8 032 180€ 6 495 760€ 4 664 283€ 3 115 511€ 3 538 166€ 1 957 986€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
166 133€ 166 133€ 166 133€ 284 384€ 875 659€ 943 319€ 887 597€ 1 862 370€ 268 271€ 2 613 095€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
691 798€ 580 357€ 475 905€ 446 270€ 399 932€ 339 097€ 297 059€ 265 620€ 227 926€ 121 498€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
266 525€ 230 574€ 188 135€ 207 066€ 177 204€ 121 021€ 106 565€ 89 495€ 63 949€ 50 927€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 484 683€ 192 623€ 345 459€ 203 239€ 225 921€ 234 111€ 55 258€ 166 553€ 56 264€ 41 579€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 893 377€ 1 882 020€ 1 783 154€ 4 857 232€ 1 135 135€ 589 775€ 923 482€ 69 894€ 21 060€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
434 335 € 367 584 € 289 193 € 283 991 € 250 785 € 199 934 € 170 845 € 134 351 € 100 090 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
434 335€ 367 584€ 289 193€ 283 991€ 250 785€ 199 934€ 170 845€ 134 351€ 100 090€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 792 571€ 1 923 363€ 2 108 707€ 2 098 086€ 2 014 121€ 1 171 520€ 997 416€ 1 182 556€ 1 248 378€ 422 700€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 311 € 13 089 € 7 416 € 8 976 € 4 627 € 4 490 € 1 893 € 10 366 € 117 337 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
20 311€ 13 089€ 6 734€ 8 294€ 4 627€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 490€ 1 893€ 10 366€ 117 337€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
682€ 682€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé