Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 060 006 € 7 561 639 € 7 513 663 € 5 806 420 € 5 507 190 € 6 239 146 € 4 039 781 € 3 169 468 € 3 852 570 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
407 928 € 399 218 € 383 728 € 311 223 € 1 139 613 € 581 168 € 224 206 € 105 389 € 127 745 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
38 989 € 46 562 € 7 434 € 3 160 € 1 539 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
38 989€ 46 562€ 3 160€ 1 539€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 434€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
368 939 € 352 656 € 376 294 € 308 063 € 1 139 613 € 581 168 € 224 206 € 105 389 € 126 206 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
357 016€ 307 323€ 342 486€ 303 017€ 230 019€ 200 478€ 222 266€ 105 389€ 126 206€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 923€ 14 184€ 14 319€ 5 046€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 482€ 19 489€ 909 594€ 380 690€ 1 940€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 459 269 € 6 901 364 € 7 020 556 € 5 465 056 € 4 237 702 € 5 637 050 € 3 775 051 € 3 040 728 € 3 635 216 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
505 488 € 791 773 € 755 564 € 216 760 € 165 102 € 418 856 € 130 800 € 291 028 € 437 020 €
035
B.I.1
Materiál
169 868€ 138 928€ 122 820€ 101 268€ 96 401€ 77 445€ 54 715€ 32 807€ 36 184€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
335 620€ 652 845€ 632 744€ 115 492€ 62 751€ 341 411€ 76 085€ 258 221€ 400 836€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 950€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
979 813 € 1 967 618 € 1 545 200 € 1 097 862 € 1 066 117 € 971 760 € 634 919 € 491 278 € 404 621 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
943 640 € 1 950 733 € 1 532 440 € 1 085 683 € 1 054 423 € 954 777 € 625 125 € 491 278 € 404 621 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
943 640€ 1 950 733€ 1 532 440€ 1 085 683€ 1 054 423€ 954 777€ 625 125€ 491 278€ 404 621€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
36 173€ 16 885€ 12 760€ 12 179€ 11 694€ 16 983€ 9 794€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 362 359 € 3 849 383 € 3 707 443 € 3 663 282 € 2 584 303 € 3 365 974 € 2 230 221 € 1 909 098 € 2 596 928 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 910 675 € 3 422 495 € 3 354 678 € 3 461 357 € 2 402 008 € 2 891 105 € 2 164 224 € 1 901 023 € 2 538 108 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 910 675€ 3 422 495€ 3 354 678€ 3 461 357€ 2 402 008€ 2 891 105€ 2 164 224€ 1 901 023€ 2 538 108€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
451 684€ 426 561€ 352 765€ 201 925€ 182 295€ 474 869€ 65 997€ 8 075€ 58 820€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
327€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
611 609 € 292 590 € 1 012 349 € 487 152 € 422 180 € 880 460 € 779 111 € 349 324 € 196 647 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 475€ 4 742€ 9 095€ 3 770€ 6 266€ 4 495€ 3 003€ 1 996€ 1 212€
073
B.V.2.
Účty v bankách
606 134€ 287 848€ 1 003 254€ 483 382€ 415 914€ 875 965€ 776 108€ 347 328€ 195 435€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
192 809 € 261 057 € 109 379 € 30 141 € 129 875 € 20 928 € 40 524 € 23 351 € 89 609 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
19 896€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
56 777€ 82 607€ 106 698€ 14 565€ 11 927€ 20 928€ 40 524€ 19 922€ 19 621€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
116 136€ 178 450€ 2 681€ 15 576€ 117 948€ 3 429€ 69 988€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 060 006 € 7 561 639 € 7 513 663 € 5 806 420 € 5 507 190 € 6 239 146 € 4 039 781 € 3 169 468 € 3 852 570 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 216 477 € 3 177 780 € 3 226 151 € 2 581 695 € 2 400 287 € 1 862 269 € 1 137 362 € 891 077 € 1 064 580 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 448 742 € 2 316 265 € 1 786 378 € 1 512 833 € 1 005 379 € 528 490 € 400 636 € 372 400 € 530 240 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 448 742€ 2 316 265€ 1 786 378€ 1 512 833€ 1 005 379€ 528 490€ 400 636€ 372 400€ 530 240€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
407 735 € 501 515 € 1 079 773 € 708 862 € 1 034 908 € 973 779 € 376 726 € 158 677 € 174 340 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 710 514 € 4 252 477 € 4 110 558 € 3 184 008 € 2 867 005 € 4 375 630 € 2 901 172 € 2 277 144 € 2 786 743 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
290 448 € 319 618 € 332 145 € 209 180 € 149 525 € 150 658 € 179 732 € 107 055 € 102 679 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
172 939 € 200 375 € 178 695 € 97 028 € 92 355 € 79 963 € 84 101 € 68 621 € 58 590 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
172 939€ 200 375€ 178 695€ 97 028€ 92 355€ 79 963€ 84 101€ 68 621€ 58 590€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
109 859€ 97 020€ 131 920€ 100 497€ 49 968€ 68 473€ 94 287€ 34 984€ 35 096€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 650€ 22 223€ 21 530€ 11 655€ 7 202€ 2 222€ 1 344€ 540€ 3 011€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 910€ 5 982€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 334 379 € 3 798 820 € 3 738 955 € 2 958 499 € 2 704 253 € 4 217 802 € 2 715 076 € 2 163 391 € 2 678 868 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 389 425 € 3 271 114 € 3 022 315 € 2 753 648 € 1 820 060 € 3 300 964 € 2 089 316 € 1 827 476 € 2 494 353 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 389 425€ 3 271 114€ 3 022 315€ 2 753 648€ 1 820 060€ 3 300 964€ 2 089 316€ 1 827 476€ 2 494 353€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
867 437€ 468 981€ 522 679€ 106 250€ 853 762€ 648 233€ 485 954€ 315 589€ 163 013€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
39 126€ 28 577€ 26 588€ 21 300€ 16 352€ 16 212€ 10 405€ 8 831€ 8 497€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
29 571€ 23 292€ 53 045€ 38 225€ 11 012€ 15 609€ 9 917€ 6 679€ 6 490€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 487€ 6 856€ 114 328€ 39 076€ 3 067€ 236 784€ 117 919€ 1 426€ 1 301€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 333€ 1 565€ 3 390€ 5 214€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
85 687 € 134 039 € 39 458 € 16 329 € 13 227 € 7 170 € 6 364 € 6 698 € 5 196 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
85 687€ 34 039€ 39 458€ 16 329€ 13 227€ 7 170€ 6 364€ 6 698€ 5 196€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
100 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
133 015 € 131 382 € 176 954 € 40 717 € 239 898 € 1 247 € 1 247 € 1 247 € 1 247 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
52 649€ 5 993€ 7 071€ 38 873€ 238 054€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
35 343€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
45 023€ 125 389€ 169 883€ 1 844€ 1 844€ 1 247€ 1 247€ 1 247€ 1 247€