Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RIBE Slovakia, k.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 940 737 € 12 405 175 € 10 723 138 € 11 227 121 € 11 940 423 € 12 160 911 € 13 877 598 € 12 768 701 € 12 733 819 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 263 831 € 6 860 347 € 7 578 039 € 7 300 966 € 7 569 976 € 8 287 255 € 8 810 105 € 7 580 729 € 7 487 515 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 610 € 2 339 € 5 951 € 5 561 € 2 522 € 4 671 € 6 437 € 3 697 € 5 185 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 610€ 2 339€ 5 951€ 5 561€ 2 522€ 4 671€ 6 437€ 3 697€ 5 185€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 262 221 € 6 858 008 € 7 572 088 € 7 295 405 € 7 567 454 € 8 282 584 € 8 803 668 € 7 577 032 € 7 482 330 €
012
A.II.1
Pozemky
313 928€ 313 928€ 313 928€ 313 928€ 313 928€ 313 928€ 313 928€ 313 928€ 313 928€
013
A.II.2
Stavby
1 745 151€ 1 803 245€ 1 779 844€ 1 491 409€ 1 477 978€ 1 462 137€ 1 496 198€ 1 528 137€ 1 358 308€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 900 873€ 4 428 363€ 5 110 181€ 4 869 788€ 5 656 333€ 6 371 684€ 6 817 422€ 5 006 763€ 5 555 644€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
179 001€ 94 296€ 93 495€ 108 162€ 119 215€ 131 253€ 147 066€ 134 272€ 242 798€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
123 268€ 134 058€ 243 470€ 323 854€ 3 582€ 29 054€ 411 532€ 11 652€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
84 118€ 31 170€ 188 264€ 182 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 622 996 € 5 514 476 € 3 137 784 € 3 920 075 € 4 365 636 € 3 597 942 € 5 067 493 € 5 179 375 € 5 237 047 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 353 567 € 4 424 010 € 1 915 480 € 2 353 274 € 2 422 740 € 2 560 217 € 3 810 790 € 4 055 867 € 3 577 236 €
035
B.I.1
Materiál
3 439 351€ 2 343 829€ 1 614 475€ 1 841 616€ 1 889 266€ 2 042 970€ 3 337 408€ 3 392 018€ 3 123 592€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 220 595€ 1 459 304€ 232 493€ 447 481€ 440 359€ 432 721€ 440 855€ 425 688€ 265 972€
037
B.I.3
Výrobky
693 621€ 620 877€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
68 512€ 64 177€ 93 115€ 84 526€ 32 527€ 238 161€ 187 672€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 260 230 € 1 084 475 € 1 214 409 € 1 560 955 € 1 936 702 € 1 031 519 € 1 197 378 € 1 015 631 € 1 510 966 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 257 294 € 1 062 549 € 869 502 € 1 270 062 € 1 635 637 € 756 287 € 900 656 € 818 804 € 1 323 520 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 865 909€ 923 771€ 698 066€ 1 199 873€ 1 445 203€ 644 064€ 741 570€ 659 326€ 1 145 763€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
391 385€ 138 778€ 171 436€ 70 189€ 190 434€ 112 223€ 159 086€ 159 478€ 177 757€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 274€ 2 274€ 2 274€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
332€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
103€ 16 998€ 338 912€ 283 791€ 291 426€ 274 130€ 288 640€ 196 165€ 187 446€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
559€ 2 654€ 3 721€ 7 102€ 9 639€ 770€ 8 082€ 662€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 199 € 5 991 € 7 895 € 5 846 € 6 194 € 6 206 € 59 325 € 107 877 € 148 845 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 199€ 5 991€ 7 895€ 5 846€ 6 194€ 6 206€ 6 238€ 5 944€ 5 396€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 087€ 101 933€ 143 449€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
53 910 € 30 352 € 7 315 € 6 080 € 4 811 € 275 714 € 8 597 € 9 257 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
34€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 389€ 30 352€ 5 959€ 5 580€ 4 811€ 8 563€ 9 257€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 521€ 1 356€ 500€ 275 714€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 940 737 € 12 405 175 € 10 723 138 € 11 227 121 € 11 940 423 € 12 160 911 € 13 877 598 € 12 768 701 € 12 733 819 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 052 455 € 1 421 372 € 2 799 024 € 3 186 752 € 3 148 036 € 3 001 751 € 4 178 718 € 4 942 152 € 4 939 215 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 € 1 772 556 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€ 1 772 556€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
744 275 € 744 275 € 744 275 € 744 275 € 744 275 € 744 275 € 744 275 € 744 275 € 744 275 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
744 275€ 744 275€ 744 275€ 744 275€ 744 275€ 744 275€ 744 275€ 744 275€ 744 275€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 095 459 € -19 207 € 669 921 € 631 205 € 484 920 € 674 265 € 2 425 321 € 2 422 384 € 2 414 797 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 692 903€ 3 692 903€ 3 404 635€ 3 365 919€ 3 219 634€ 3 219 634€ 3 219 634€ 3 216 697€ 3 209 110€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 788 362€ -3 712 110€ -2 734 714€ -2 734 714€ -2 734 714€ -2 545 369€ -794 313€ -794 313€ -794 313€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-368 917 € -1 076 252 € -387 728 € 38 716 € 146 285 € -189 345 € -763 434 € 2 937 € 7 587 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 875 602 € 10 963 688 € 7 894 223 € 8 032 489 € 8 792 313 € 9 159 160 € 9 698 880 € 7 826 549 € 7 794 604 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 815 933 € 2 797 107 € 1 737 124 € 1 144 681 € 1 827 717 € 2 817 694 € 2 692 953 € 1 985 257 € 1 780 967 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 300 000€ 2 065 867€ 933 333€ 499 433€ 1 014 867€ 1 460 300€ 1 205 733€ 1 551 167€ 1 475 167€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 065€ 11 103€ 17 513€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 296€ 11 046€ 12 542€ 16 777€ 16 447€ 12 436€ 9 260€ 6 753€ 5 802€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
405 891€ 644 827€ 791 249€ 628 471€ 796 403€ 1 344 958€ 1 467 895€ 416 234€ 282 485€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
95 746€ 75 367€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
19 940 € 32 432 € 24 903 € 28 959 € 26 351 € 24 781 € 15 138 € 13 615 € 11 078 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
19 940€ 32 432€ 24 903€ 28 959€ 26 351€ 24 781€ 15 138€ 13 615€ 11 078€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
191 518€ 318 877€ 200 010€ 289 267€ 720 587€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 045 937 € 5 475 503 € 3 350 560 € 4 433 444 € 4 509 953 € 4 046 875 € 4 304 295 € 2 764 543 € 2 611 168 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 624 817 € 3 333 627 € 1 585 797 € 2 829 056 € 3 048 406 € 2 847 634 € 3 174 936 € 1 976 039 € 1 569 191 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 014 607€ 1 300 729€ 822 501€ 2 091 706€ 2 236 632€ 1 796 179€ 2 315 734€ 1 238 313€ 1 039 551€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 610 210€ 2 032 898€ 763 296€ 737 350€ 811 774€ 1 051 455€ 859 202€ 737 726€ 529 640€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 547 947€ 1 295 182€ 771 679€ 526 165€ 460 506€ 369 217€ 371 488€ 312 841€ 707 372€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 1 800€ 332€ 332€ 332€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
265 776€ 243 736€ 227 127€ 246 285€ 206 403€ 177 623€ 175 412€ 166 384€ 154 570€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
180 975€ 166 772€ 157 228€ 170 558€ 141 903€ 122 982€ 120 034€ 116 302€ 103 220€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
99 449€ 80 371€ 34 312€ 86 356€ 98 089€ 27 852€ 20 451€ 24 818€ 19 303€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
326 973€ 355 815€ 574 417€ 573 224€ 554 314€ 501 567€ 441 974€ 167 827€ 57 180€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
416 187 € 338 047 € 235 645 € 254 817 € 192 541 € 176 016 € 177 686 € 70 198 € 68 844 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
219 850€ 169 359€ 101 019€ 119 305€ 124 341€ 119 769€ 100 465€ 36 643€ 38 037€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
196 337€ 168 688€ 134 626€ 135 512€ 68 200€ 56 247€ 77 221€ 33 555€ 30 807€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 386 087€ 2 001 722€ 2 345 981€ 2 170 588€ 2 235 751€ 2 093 794€ 2 508 808€ 2 703 669€ 2 601 960€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 680 € 20 115 € 29 891 € 7 880 € 74 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 2 341€ 6 010€ 74€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 245€ 12 680€ 20 115€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 435€ 7 435€ 7 435€ 1 870€