Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEART, s.r.o."v likvidácii" [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2015
30.11.2017
01.11.2014
30.11.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
63 728 € 99 881 € 99 881 € 109 479 € 129 500 € 115 147 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
53 856 € 53 856 € 56 636 € 59 970 € 63 303 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
53 856 € 53 856 € 56 636 € 59 970 € 63 303 €
012
A.II.1
Pozemky
29 700€ 29 700€ 29 700€ 29 700€ 29 700€
013
A.II.2
Stavby
24 156€ 24 156€ 26 936€ 30 270€ 33 603€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
63 728 € 46 025 € 46 025 € 52 551 € 68 913 € 51 239 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
21 735 € 21 735 € 21 735 € 32 570 € 31 584 €
032
B.I.1
Materiál
19 002€ 19 002€ 19 002€ 23 012€ 22 106€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
2 733€ 2 733€ 2 733€ 9 558€ 9 478€
036
B.I.5
Tovar
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 026 € 14 026 € 14 774 € 33 419 € 13 909 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 705€ 13 705€ 12 133€ 32 848€ 13 191€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
321€ 321€ 178€ 531€ 718€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 463€ 40€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
63 728 € 10 264 € 10 264 € 16 042 € 2 924 € 5 746 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 180€ 5 952€ 5 952€ 7 929€ 364€ 1 511€
057
B.IV.2
Účty v bankách
55 548€ 4 312€ 4 312€ 8 113€ 2 560€ 4 235€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
292 € 617 € 605 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
292€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
617€ 605€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
63 728 € 99 881 € 99 881 € 109 479 € 129 500 € 115 147 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-211 € 28 341 € 28 341 € 37 038 € -105 717 € -110 856 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-91 991 € -83 294 € -83 294 € -76 050 € -231 188 € -228 559 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 387€ 6 387€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-91 991€ -83 294€ -83 294€ -76 050€ -237 575€ -234 946€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-28 552 € -8 697 € -8 697 € -7 244 € 5 139 € -2 629 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
63 939 € 71 540 € 71 540 € 72 441 € 235 217 € 226 003 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 490 € 2 363 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 490€ 2 363€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
33 € 20 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
33€ 20€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
63 939 € 71 540 € 71 540 € 72 441 € 232 694 € 223 620 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 664€ 21 527€ 21 527€ 22 925€ 33 941€ 30 295€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
48 281€ 48 281€ 48 281€ 48 281€ 198 281€ 192 793€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9€ 40€ 240€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
52€ 211€ 24€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
194€ 1 732€ 1 732€ 1 174€ 221€ 268€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 800€