Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 131 531 € 2 043 141 € 1 956 251 € 1 408 271 € 1 617 595 € 2 045 166 € 1 466 313 € 1 251 421 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
927 379 € 1 023 215 € 1 102 904 € 305 859 € 300 799 € 410 651 € 425 350 € 517 940 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
927 379 € 1 023 215 € 1 102 904 € 305 859 € 300 799 € 410 651 € 425 350 € 517 940 €
012
A.II.1
Pozemky
51 536€ 51 536€ 51 536€ 10 594€ 10 594€ 10 594€ 10 594€ 10 594€
013
A.II.2
Stavby
680 205€ 718 505€ 756 805€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
191 149€ 248 685€ 290 074€ 273 376€ 285 716€ 395 568€ 410 267€ 502 857€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€ 4 489€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 194 592 € 1 010 317 € 845 563 € 1 099 159 € 1 315 505 € 1 632 815 € 1 038 669 € 731 224 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
56 863 € 36 606 € 46 585 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
56 863€ 36 606€ 46 585€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
573 202 € 809 228 € 648 276 € 731 780 € 616 720 € 959 354 € 685 451 € 535 392 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
551 945€ 631 463€ 648 276€ 731 780€ 583 207€ 508 942€ 685 284€ 504 185€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
450 412€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 257€ 177 765€ 33 513€ 167€ 31 207€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
621 390 € 201 089 € 197 287 € 367 379 € 698 785 € 616 598 € 316 612 € 149 247 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 822€ 2 214€ 13 209€ 814€ 7 273€ 29 881€ 40 821€ 995€
057
B.IV.2
Účty v bankách
606 568€ 198 875€ 184 078€ 366 565€ 691 512€ 586 717€ 275 791€ 148 252€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 560 € 9 609 € 7 784 € 3 253 € 1 291 € 1 700 € 2 294 € 2 257 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 560€ 9 609€ 7 784€ 3 253€ 1 291€ 1 700€ 2 294€ 2 257€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 131 531 € 2 043 141 € 1 956 251 € 1 408 271 € 1 617 595 € 2 045 166 € 1 466 313 € 1 251 421 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 916 342 € 1 316 654 € 1 002 476 € 888 861 € 873 287 € 1 918 789 € 927 883 € 826 676 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
567 € 567 € 567 € 567 € 567 € 5 313 € 4 772 € 4 772 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
567€ 567€ 567€ 567€ 567€ 5 313€ 4 772€ 4 772€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 254 917 € 994 241 € 13 265 € 13 265 € 13 265 € 915 443 € 13 265 € 13 265 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 254 917€ 994 241€ 13 265€ 13 265€ 13 265€ 915 443€ 13 265€ 13 265€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
653 189 € 314 177 € 980 975 € 867 360 € 851 786 € 990 365 € 902 178 € 800 971 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
215 189 € 726 487 € 953 775 € 519 410 € 744 308 € 126 377 € 538 430 € 424 745 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 674 € 5 224 € 2 690 € 1 883 € 479 € 3 260 € 2 619 € 1 667 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 674€ 5 224€ 2 690€ 1 883€ 479€ 3 260€ 2 619€ 1 667€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
522 € 279 € 312 € 896 € 795 € 601 € 318 € 296 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
522€ 279€ 312€ 896€ 795€ 601€ 318€ 296€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
207 993 € 720 984 € 950 773 € 516 631 € 743 034 € 122 516 € 535 493 € 422 782 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
85 933€ 91 708€ 84 565€ 131 518€ 103 741€ 81 638€ 136 468€ 64 533€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16€ 158€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
93 543€ 607 143€ 817 143€ 371 700€ 627 121€ 351 612€ 353 617€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 071€ 5 116€ 2 771€ 2 578€ 3 423€ 2 508€ 2 529€ 2 702€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 268€ 3 376€ 1 730€ 1 595€ 2 216€ 1 547€ 1 592€ 1 356€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 178€ 13 480€ 44 552€ 9 227€ 6 533€ 36 823€ 43 276€ 416€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
161€ 12€ 13€ 0€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€