Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 520 632 € 8 384 387 € 7 578 644 € 6 134 639 € 4 633 470 € 5 432 796 € 3 885 296 € 5 117 698 € 5 502 122 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 782 323 € 3 046 026 € 2 866 432 € 2 501 797 € 1 913 150 € 2 238 342 € 2 031 703 € 2 386 013 € 2 724 757 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
36 880 € 0 € 2 659 € 5 560 € 8 460 € 11 361 € 15 331 € 5 385 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 2 659€ 5 560€ 8 460€ 11 361€ 14 261€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 1 070€ 5 385€
007
A.I.4
Goodwill
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
27 871€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
9 009€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 745 443 € 3 046 026 € 2 866 432 € 2 499 138 € 1 907 590 € 2 229 882 € 2 020 342 € 2 370 682 € 2 719 372 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 340 523€ 1 439 726€ 1 567 942€ 1 047 405€ 1 138 954€ 1 246 554€ 1 354 155€ 1 451 373€ 1 492 328€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 363 060€ 1 596 582€ 1 294 097€ 614 417€ 748 873€ 983 328€ 666 187€ 919 309€ 1 155 991€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 63 727€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 085€ 4 393€ 837 316€ 15 370€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
28 775€ 9 718€ 4 393€ 7 326€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 735 860 € 5 334 619 € 4 709 876 € 3 629 300 € 2 716 995 € 3 190 438 € 1 850 996 € 2 729 582 € 2 775 050 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 300 341 € 2 670 007 € 2 540 804 € 1 468 266 € 1 256 613 € 2 088 540 € 1 040 321 € 1 612 718 € 1 387 037 €
032
B.I.1
Materiál
1 279 031€ 1 935 809€ 1 706 771€ 1 021 381€ 809 922€ 1 353 202€ 728 389€ 1 024 087€ 886 852€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 021 310€ 734 198€ 701 223€ 446 885€ 441 889€ 734 662€ 311 932€ 588 631€ 500 185€
034
B.I.3
Výrobky
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
132 810€ 4 802€ 676€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
98 706 € 61 543 € 62 090 € 76 926 € 24 287 € 11 840 € 14 437 € 8 050 € 95 992 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 019€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
98 706€ 61 543€ 62 090€ 76 926€ 24 287€ 11 840€ 14 437€ 8 050€ 91 973€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 259 822 € 1 499 133 € 1 891 803 € 1 424 415 € 1 299 177 € 1 027 464 € 754 370 € 751 047 € 1 045 248 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
938 761€ 1 166 740€ 1 624 713€ 1 222 631€ 1 140 600€ 844 043€ 658 247€ 577 193€ 890 612€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
310 530€ 329 741€ 221 378€ 199 477€ 149 843€ 183 336€ 95 323€ 158 575€ 140 994€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 531€ 2 652€ 45 712€ 2 307€ 8 734€ 85€ 800€ 15 279€ 13 642€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 076 991 € 1 103 936 € 215 179 € 659 693 € 136 918 € 62 594 € 41 868 € 357 767 € 246 773 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 894€ 4 089€ 3 462€ 3 854€ 5 103€ 1 648€ 2 004€ 5 103€ 2 874€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 074 097€ 1 099 847€ 211 717€ 655 839€ 131 815€ 60 946€ 39 864€ 352 664€ 243 899€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 449 € 3 742 € 2 336 € 3 542 € 3 325 € 4 016 € 2 597 € 2 103 € 2 315 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 449€ 3 742€ 2 336€ 3 542€ 3 325€ 4 016€ 2 597€ 1 981€ 2 080€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
122€ 235€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 520 632 € 8 384 387 € 7 578 644 € 6 134 639 € 4 633 470 € 5 432 796 € 3 885 296 € 5 117 698 € 5 502 122 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 859 884 € 4 969 685 € 4 265 960 € 3 482 556 € 2 944 412 € 2 245 576 € 1 810 586 € 1 610 797 € 1 280 767 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
99 583 € 99 583 € 99 583 € 99 583 € 99 583 € 99 583 € 99 583 € 99 583 € 99 583 €
069
A.I.1
Základné imanie
99 583€ 99 583€ 99 583€ 99 583€ 99 583€ 99 583€ 99 583€ 99 583€ 99 583€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 € 1 531 968 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€ 1 531 968€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 328 176 € 2 624 451 € 1 841 047 € 1 302 902 € 604 067 € 169 077 € -30 713 € -360 742 € -693 012 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 328 176€ 2 624 451€ 1 841 047€ 1 302 902€ 604 067€ 1 093 707€ 893 917€ 563 888€ 231 618€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -924 630€ -924 630€ -924 630€ -924 630€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-109 801 € 703 725 € 783 404 € 538 145 € 698 836 € 434 990 € 199 790 € 330 030 € 332 270 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 660 748 € 3 414 702 € 3 312 684 € 2 652 083 € 1 689 058 € 3 187 220 € 2 074 710 € 3 506 901 € 4 221 355 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
183 283 € 224 831 € 281 517 € 263 268 € 138 866 € 102 961 € 85 236 € 54 504 € 73 793 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 267€ 49 298€ 55 464€ 36 615€ 29 006€ 49 861€ 24 736€ 19 504€ 33 793€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
166 016€ 175 533€ 226 053€ 226 653€ 109 860€ 53 100€ 60 500€ 35 000€ 40 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
279 005 € 596 513 € 508 749 € 655 903 € 182 478 € 818 690 € 696 423 € 1 349 683 € 1 823 085 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
199 000€ 533 000€ 462 000€ 142 500€ 645 897€ 1 291 977€ 1 722 697€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
616 000€ 763 035€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 966€ 2 142€ 2 523€ 3 099€ 2 442€ 3 160€ 1 346€ 860€ 1 749€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
993€ 23 295€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
78 039€ 61 371€ 44 226€ 36 804€ 37 536€ 52 495€ 49 180€ 55 853€ 75 344€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 198 460 € 2 593 358 € 2 522 418 € 1 732 912 € 1 367 714 € 2 265 569 € 1 293 051 € 2 102 714 € 2 324 477 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 749 979€ 2 124 582€ 2 211 253€ 1 327 182€ 952 030€ 1 489 971€ 727 697€ 1 395 464€ 1 777 433€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 003€ 83 343€ 4 958€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
154 000€ 190 000€ 430 720€ 430 720€ 430 720€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
334 000€ 334 000€ 296 500€ 620 722€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
62 855€ 72 997€ 74 788€ 60 832€ 56 603€ 62 934€ 49 023€ 89 593€ 50 637€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
40 602€ 47 881€ 49 184€ 39 379€ 37 578€ 40 708€ 31 722€ 36 053€ 32 778€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 803€ 11 271€ 33 151€ 8 984€ 128 570€ 50 613€ 48 505€ 44 917€ 6 949€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 221€ 2 627€ 42€ 35€ 2 933€ 621€ 1 381€ 22 624€ 21 002€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]