Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SaarGummi Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
50 766 658 € 48 751 288 € 52 614 767 € 47 816 344 € 43 901 367 € 39 253 133 € 41 747 478 € 38 036 727 € 29 090 548 € 26 254 967 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
30 189 433 € 32 169 701 € 30 942 130 € 31 190 774 € 33 361 548 € 29 387 931 € 29 584 292 € 27 593 088 € 20 480 310 € 19 633 466 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
469 257 € 660 293 € 1 126 357 € 1 273 334 € 1 454 075 € 744 477 € 131 450 € 210 320 € 35 484 € 86 494 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
6 732 € 17 258 € 13 480 € 22 779 € 48 684 € 47 362 € 3 764 € 6 440 € 23 286 € 57 988 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 12 198 € 28 506 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
398 591 € 643 035 € 1 093 851 € 1 056 675 € 1 169 186 € 466 084 € 127 686 € 203 880 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
63 934 € 19 026 € 193 880 € 236 205 € 231 031 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
29 720 176 € 31 509 408 € 29 815 773 € 29 917 440 € 31 907 473 € 28 643 454 € 29 452 842 € 27 382 768 € 20 444 826 € 19 546 972 €
012
A.II.1
Pozemky
464 392 € 413 150 € 405 214 € 393 714 € 383 266 € 395 348 € 395 348 € 395 348 € 390 833 € 390 833 €
013
A.II.2
Stavby
9 383 308 € 9 812 155 € 9 470 916 € 9 907 299 € 10 343 975 € 10 780 523 € 11 159 801 € 11 316 447 € 7 241 786 € 7 515 488 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 285 012 € 16 625 867 € 18 281 882 € 18 896 048 € 18 772 649 € 15 988 204 € 16 357 279 € 13 532 435 € 10 212 470 € 10 885 590 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
572 074 € 2 691 543 € 1 432 729 € 692 179 € 2 114 483 € 870 492 € 1 540 414 € 2 093 390 € 2 599 737 € 747 260 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 390 € 1 966 693 € 225 032 € 28 200 € 293 100 € 608 887 € 45 148 € 7 800 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
20 371 837 € 16 388 555 € 21 452 043 € 16 450 457 € 10 401 471 € 9 787 288 € 12 095 737 € 10 416 620 € 8 594 075 € 6 575 447 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 917 744 € 4 467 699 € 3 996 348 € 4 102 160 € 2 646 126 € 2 420 793 € 3 859 398 € 3 575 341 € 4 175 763 € 3 100 083 €
032
B.I.1
Materiál
1 739 302 € 1 646 193 € 1 674 001 € 1 998 253 € 1 266 860 € 918 639 € 1 504 304 € 1 666 680 € 1 689 737 € 1 308 720 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 291 763 € 1 356 199 € 946 037 € 867 870 € 664 296 € 586 918 € 922 029 € 735 266 €
034
B.I.3
Výrobky
1 886 679 € 1 465 307 € 1 376 310 € 1 236 037 € 712 023 € 913 945 € 1 298 648 € 1 153 395 € 734 009 € 671 636 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 2 947 € 1 291 € 134 417 € 20 000 € 236 951 € 92 201 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 700 000 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 700 000 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 250 246 € 10 890 879 € 15 006 617 € 12 284 159 € 7 620 330 € 6 633 637 € 7 612 771 € 6 538 583 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 426 262 € 8 254 809 € 8 229 760 € 8 045 593 € 7 091 159 € 6 629 952 € 4 657 539 € 4 265 125 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 174 077 € 2 263 302 € 6 169 091 € 3 733 339 € 506 261 € 2 690 591 € 397 362 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
649 907 € 372 765 € 607 257 € 505 027 € 3 685 € 264 281 € 1 876 096 € 336 255 € 176 047 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0 € 3 € 509 € 200 € 22 910 € 360 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 503 847 € 1 029 977 € 2 449 078 € 64 138 € 135 015 € 732 858 € 623 568 € 302 696 € 1 596 435 € 595 163 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 895 € 7 060 € 4 803 € 3 960 € 3 857 € 4 333 € 1 006 € 4 782 € 3 097 € 2 150 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 497 952 € 1 022 917 € 2 444 275 € 60 178 € 131 158 € 728 525 € 622 562 € 297 914 € 1 593 338 € 593 012 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
205 388 € 193 032 € 220 594 € 175 113 € 138 348 € 77 914 € 67 449 € 27 019 € 16 163 € 46 054 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 450 € 22 048 € 64 102 € 46 856 € 13 536 € 19 190 € 9 596 € 14 265 € 11 542 € 23 026 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 8 384 € 16 768 € 25 152 € 33 536 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
187 938 € 170 984 € 156 492 € 119 873 € 108 044 € 33 572 € 24 317 € 12 754 € 4 621 € 23 028 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
50 766 658 € 48 751 288 € 52 614 767 € 47 816 344 € 43 901 367 € 39 253 133 € 41 747 478 € 38 036 727 € 29 090 548 € 26 254 967 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 690 251 € 21 480 178 € 13 902 476 € 7 635 337 € 6 406 007 € 5 318 460 € 4 816 048 € -20 897 676 € -20 966 093 € -21 069 540 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 9 466 908 € 9 466 908 € 9 466 908 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 9 466 908 € 9 466 908 € 9 466 908 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 123 € 3 232 122 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 122 € 3 232 123 € 3 232 122 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 011 322 € 632 437 € 319 079 € 257 613 € 203 236 € 178 115 € 117 803 € 117 803 € 117 803 € 117 803 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 011 322 € 632 437 € 319 079 € 257 613 € 203 236 € 178 115 € 117 803 € 117 803 € 117 803 € 117 803 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 737 654 € -23 936 470 € -29 890 252 € -31 058 115 € -32 091 286 € -32 568 577 € -33 714 509 € -33 782 927 € -33 886 374 € -22 389 167 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 438 313 € 12 239 497 € 6 285 715 € 5 117 852 € 4 084 681 € 3 607 390 € 2 461 458 € 2 461 458 € 2 461 458 € 2 461 458 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 175 967 € -36 175 967 € -36 175 967 € -36 175 967 € -36 175 967 € -36 175 967 € -36 175 967 € -36 244 385 € -36 347 832 € -24 850 625 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 210 073 € 7 577 701 € 6 267 139 € 1 229 329 € 1 087 547 € 502 412 € 1 206 244 € 68 418 € 103 447 € -11 497 206 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 511 211 € 26 587 474 € 37 910 215 € 39 260 491 € 36 453 959 € 32 736 631 € 35 645 709 € 57 715 077 € 49 729 337 € 46 350 982 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 937 915 € 2 008 569 € 1 971 746 € 1 324 696 € 1 346 204 € 880 174 € 679 193 € 685 900 € 688 589 € 1 285 960 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
441 139 € 423 015 € 392 241 € 309 844 € 826 965 € 583 957 € 411 690 € 480 952 € 198 907 € 280 792 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
527 979 € 477 163 € 429 161 € 340 791 € 289 432 € 250 973 € 215 165 € 157 048 € 151 139 € 78 278 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 968 797 € 1 108 391 € 1 150 344 € 674 061 € 229 807 € 45 244 € 52 338 € 47 900 € 338 543 € 926 890 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 623 102 € 17 000 689 € 23 940 478 € 28 723 705 € 26 215 083 € 27 434 524 € 30 180 925 € 47 565 715 € 7 802 283 € 7 980 707 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 15 300 000 € 21 862 736 € 26 212 736 € 24 962 736 € 26 962 736 € 29 962 736 € 47 537 649 € 7 777 533 € 7 927 383 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
54 741 € 37 775 € 46 302 € 49 718 € 36 972 € 35 788 € 37 189 € 28 066 € 23 442 € 21 417 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
160 361 € 565 914 € 1 099 440 € 1 618 251 € 514 375 € 1 308 € 31 907 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 408 000 € 1 097 000 € 932 000 € 843 000 € 701 000 € 436 000 € 181 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 925 194 € 6 978 216 € 10 797 991 € 7 402 747 € 6 369 786 € 4 421 933 € 4 198 379 € 9 463 462 € 7 029 896 € 5 345 935 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 987 142 € 4 810 141 € 7 577 734 € 5 860 436 € 5 327 446 € 3 324 378 € 3 345 159 € 8 893 588 € 6 460 761 € 3 598 170 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 372 244 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
311 994 € 19 879 € 66 534 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
834 436 € 730 822 € 771 135 € 509 366 € 313 369 € 403 236 € 309 644 € 303 857 € 299 236 € 322 004 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
567 707 € 503 125 € 468 632 € 317 855 € 220 826 € 226 471 € 188 141 € 203 140 € 197 567 € 199 765 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
113 025 € 385 013 € 1 446 595 € 199 964 € 343 686 € 81 811 € 34 602 € 33 559 € 32 761 € 34 639 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
422 884 € 549 115 € 533 895 € 515 126 € 164 459 € 13 793 € 8 839 € 9 439 € 39 571 € 124 823 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
12 025 000 € 600 000 € 1 200 000 € 1 809 343 € 2 522 886 € 587 212 € 34 208 569 € 31 738 380 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
10 725 000 € 600 000 € 1 200 000 € 1 800 000 € 34 208 569 € 31 738 369 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 300 000 € 600 000 € 600 000 € 609 343 € 722 886 € 587 212 € 11 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
565 196 € 683 636 € 802 076 € 920 516 € 1 041 401 € 1 198 042 € 1 285 721 € 1 219 326 € 327 304 € 973 525 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
446 756 € 565 196 € 683 636 € 802 076 € 919 241 € 1 041 401 € 1 163 561 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
118 440 € 118 440 € 118 440 € 118 440 € 122 160 € 156 641 € 122 160 € 1 219 326 € 327 304 € 973 525 €