Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SaarGummi Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
54 469 095 € 55 234 386 € 50 766 658 € 48 751 288 € 52 614 767 € 47 816 344 € 43 901 367 € 39 253 133 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 005 009 € 28 816 877 € 30 189 433 € 32 169 701 € 30 942 130 € 31 190 774 € 33 361 548 € 29 387 931 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
743 629 € 433 528 € 469 257 € 660 293 € 1 126 357 € 1 273 334 € 1 454 075 € 744 477 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
14 889€ 3 935€ 6 732€ 17 258€ 13 480€ 22 779€ 48 684€ 47 362€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
189 389€ 366 755€ 398 591€ 643 035€ 1 093 851€ 1 056 675€ 1 169 186€ 466 084€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
539 351€ 62 838€ 63 934€ 19 026€ 193 880€ 236 205€ 231 031€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 261 380 € 28 383 349 € 29 720 176 € 31 509 408 € 29 815 773 € 29 917 440 € 31 907 473 € 28 643 454 €
012
A.II.1
Pozemky
495 924€ 493 994€ 464 392€ 413 150€ 405 214€ 393 714€ 383 266€ 395 348€
013
A.II.2
Stavby
8 485 900€ 8 934 604€ 9 383 308€ 9 812 155€ 9 470 916€ 9 907 299€ 10 343 975€ 10 780 523€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 268 897€ 18 210 383€ 19 285 012€ 16 625 867€ 18 281 882€ 18 896 048€ 18 772 649€ 15 988 204€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
576 358€ 688 973€ 572 074€ 2 691 543€ 1 432 729€ 692 179€ 2 114 483€ 870 492€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 434 301€ 55 395€ 15 390€ 1 966 693€ 225 032€ 28 200€ 293 100€ 608 887€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 266 509 € 26 334 919 € 20 371 837 € 16 388 555 € 21 452 043 € 16 450 457 € 10 401 471 € 9 787 288 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 699 778 € 4 878 399 € 4 917 744 € 4 467 699 € 3 996 348 € 4 102 160 € 2 646 126 € 2 420 793 €
035
B.I.1
Materiál
1 155 248€ 1 335 279€ 1 739 302€ 1 646 193€ 1 674 001€ 1 998 253€ 1 266 860€ 918 639€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 109 928€ 1 475 747€ 1 291 763€ 1 356 199€ 946 037€ 867 870€ 664 296€ 586 918€
037
B.I.3
Výrobky
1 434 602€ 2 067 373€ 1 886 679€ 1 465 307€ 1 376 310€ 1 236 037€ 712 023€ 913 945€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 2 947€ 1 291€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 200 000 € 11 200 000 € 3 700 000 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 200 000€ 11 200 000€ 3 700 000€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 927 933 € 7 025 849 € 9 250 246 € 10 890 879 € 15 006 617 € 12 284 159 € 7 620 330 € 6 633 637 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 791 813 € 6 459 283 € 7 426 262 € 8 254 809 € 8 229 760 € 8 045 593 € 7 091 159 € 6 629 952 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
78 634€ 47 692€ 114 586€ 396 305€ 474 231€ 365 285€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 713 179€ 6 411 591€ 7 311 676€ 7 858 504€ 7 755 529€ 7 680 308€ 7 091 159€ 6 629 952€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 174 077€ 2 263 302€ 6 169 091€ 3 733 339€ 506 261€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 136 120€ 566 566€ 649 907€ 372 765€ 607 257€ 505 027€ 3 685€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 3€ 509€ 200€ 22 910€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 438 798 € 3 230 671 € 2 503 847 € 1 029 977 € 2 449 078 € 64 138 € 135 015 € 732 858 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 558€ 1 470€ 5 895€ 7 060€ 4 803€ 3 960€ 3 857€ 4 333€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 436 240€ 3 229 201€ 2 497 952€ 1 022 917€ 2 444 275€ 60 178€ 131 158€ 728 525€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
197 577 € 82 590 € 205 388 € 193 032 € 220 594 € 175 113 € 138 348 € 77 914 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
197 434€ 46 653€ 17 450€ 22 048€ 64 102€ 46 856€ 13 536€ 19 190€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 8 384€ 16 768€ 25 152€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
143€ 35 937€ 187 938€ 170 984€ 156 492€ 119 873€ 108 044€ 33 572€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
54 469 095 € 55 234 386 € 50 766 658 € 48 751 288 € 52 614 767 € 47 816 344 € 43 901 367 € 39 253 133 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
34 120 094 € 31 967 825 € 27 690 251 € 21 480 178 € 13 902 476 € 7 635 337 € 6 406 007 € 5 318 460 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 € 33 974 388 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 974 388€ 33 974 388€ 33 974 388€ 33 974 388€ 33 974 388€ 33 974 388€ 33 974 388€ 33 974 388€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 232 122€ 3 232 122€ 3 232 122€ 3 232 122€ 3 232 122€ 3 232 122€ 3 232 122€ 3 232 122€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 535 705 € 1 321 826 € 1 011 322 € 632 437 € 319 079 € 257 613 € 203 236 € 178 115 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 535 705€ 1 321 826€ 1 011 322€ 632 437€ 319 079€ 257 613€ 203 236€ 178 115€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 774 390 € -10 838 085 € -16 737 654 € -23 936 470 € -29 890 252 € -31 058 115 € -32 091 286 € -32 568 577 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 401 577€ 25 337 882€ 19 438 313€ 12 239 497€ 6 285 715€ 5 117 852€ 4 084 681€ 3 607 390€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 175 967€ -36 175 967€ -36 175 967€ -36 175 967€ -36 175 967€ -36 175 967€ -36 175 967€ -36 175 967€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 152 269 € 4 277 574 € 6 210 073 € 7 577 701 € 6 267 139 € 1 229 329 € 1 087 547 € 502 412 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 190 985 € 22 819 805 € 22 511 211 € 26 587 474 € 37 910 215 € 39 260 491 € 36 453 959 € 32 736 631 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 525 370 € 1 531 453 € 1 623 102 € 17 000 689 € 23 940 478 € 28 723 705 € 26 215 083 € 27 434 524 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 15 300 000€ 21 862 736€ 26 212 736€ 24 962 736€ 26 962 736€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51 427€ 39 453€ 54 741€ 37 775€ 46 302€ 49 718€ 36 972€ 35 788€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
160 361€ 565 914€ 1 099 440€ 1 618 251€ 514 375€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 473 943€ 1 492 000€ 1 408 000€ 1 097 000€ 932 000€ 843 000€ 701 000€ 436 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
678 980 € 624 345 € 527 979 € 477 163 € 429 161 € 340 791 € 289 432 € 250 973 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
678 980€ 624 345€ 527 979€ 477 163€ 429 161€ 340 791€ 289 432€ 250 973€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 125 000€ 9 425 000€ 10 725 000€ 600 000€ 1 200 000€ 1 800 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 098 893 € 6 525 337 € 5 925 194 € 6 978 216 € 10 797 991 € 7 402 747 € 6 369 786 € 4 421 933 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 315 330 € 3 369 421 € 3 987 142 € 4 810 141 € 7 577 734 € 5 860 436 € 5 327 446 € 3 324 378 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 319 566€ 740 812€ 1 665 564€ 751 458€ 1 231 843€ 1 759 657€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 995 764€ 2 628 609€ 2 321 578€ 4 058 683€ 6 345 891€ 4 100 779€ 5 327 446€ 3 324 378€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
155 155€ 1 356 828€ 0€ 0€ 372 244€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
902 998€ 896 918€ 834 436€ 730 822€ 771 135€ 509 366€ 313 369€ 403 236€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
595 467€ 600 559€ 567 707€ 503 125€ 468 632€ 317 855€ 220 826€ 226 471€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
116 356€ 124 495€ 113 025€ 385 013€ 1 446 595€ 199 964€ 343 686€ 81 811€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 587€ 177 116€ 422 884€ 549 115€ 533 895€ 515 126€ 164 459€ 13 793€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 462 742 € 3 413 670 € 2 409 936 € 1 531 406 € 1 542 585 € 983 905 € 1 056 772 € 629 201 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
246 105€ 288 460€ 441 139€ 423 015€ 392 241€ 309 844€ 826 965€ 583 957€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 216 637€ 3 125 210€ 1 968 797€ 1 108 391€ 1 150 344€ 674 061€ 229 807€ 45 244€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€ 600 000€ 600 000€ 609 343€ 722 886€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
158 016 € 446 756 € 565 196 € 683 636 € 802 076 € 920 516 € 1 041 401 € 1 198 042 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
39 576€ 328 316€ 446 756€ 565 196€ 683 636€ 802 076€ 919 241€ 1 041 401€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
118 440€ 118 440€ 118 440€ 118 440€ 118 440€ 118 440€ 122 160€ 156 641€