Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
522 485 € 436 492 € 568 748 € 566 490 € 540 915 € 518 396 € 525 780 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
193 090 € 114 417 € 229 469 € 336 464 € 296 556 € 193 816 € 181 937 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
193 090 € 114 417 € 229 469 € 336 464 € 296 556 € 193 816 € 181 937 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
193 090 € 114 417 € 229 469 € 336 464 € 296 556 € 193 816 € 181 937 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
328 778 € 321 271 € 339 279 € 229 072 € 244 359 € 324 580 € 343 801 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
331 060 € 321 271 € 339 279 € 229 072 € 244 359 € 324 580 € 343 801 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
148 476 € 101 576 € 220 051 € 74 966 € 128 542 € 164 193 € 195 374 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 870 € 2 343 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
177 714 € 219 695 € 119 228 € 151 763 € 115 817 € 160 387 € 148 427 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-2 282 €
056
B.IV.1
Peniaze
-4 401 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 119 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
617 € 804 € 954 € 42 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
617 € 804 € 954 € 42 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
522 485 € 436 492 € 568 748 € 566 490 € 540 915 € 518 396 € 525 780 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
234 892 € 227 356 € 206 786 € 200 079 € 193 688 € 172 609 € 188 629 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
220 718 € 200 147 € 193 441 € 187 049 € 165 968 € 181 991 € 184 855 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
220 718 € 200 147 € 193 441 € 187 049 € 165 968 € 184 855 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 535 € 20 570 € 6 706 € 6 391 € 21 081 € -16 021 € -2 865 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
287 593 € 208 945 € 360 446 € 366 323 € 347 227 € 345 787 € 337 151 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
172 540 € 124 133 € 239 148 € 270 660 € 220 735 € 128 976 € 111 066 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
56 € 56 € 56 € 56 € 56 € 56 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
172 484 € 124 077 € 239 092 € 270 604 € 220 679 € 111 010 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
58 365 € 45 863 € 83 909 € 65 675 € 95 686 € 152 765 € 138 311 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
68 291 € 32 191 € 69 122 € 53 581 € 77 077 € 127 707 € 116 251 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 252 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-20 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 759 € 4 842 € 3 242 € 4 268 € 3 660 € 3 530 € 1 368 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 491 € 2 523 € 1 894 € 2 214 € 4 034 € 2 588 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
824 € 6 307 € 9 651 € 4 818 € 10 915 € 11 276 € 18 104 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
794 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-9 500 € 8 000 € 18 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
66 188 € 38 949 € 37 389 € 29 988 € 30 806 € 56 046 € 69 774 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
66 188 € 38 949 € 37 389 € 29 988 € 30 806 € 56 046 € 69 774 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
191 € 1 516 € 88 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
191 € 1 516 € 88 €