Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 135 093 € 5 413 526 € 4 282 232 € 4 301 157 € 3 067 323 € 2 202 752 € 84 283 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 096 € 30 376 € 54 254 € 78 386 € 102 518 € 12 500 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
10 096 € 30 376 € 54 254 € 78 386 € 102 518 € 12 500 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 096 € 30 376 € 54 254 € 78 386 € 102 518 € 12 500 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 134 534 € 5 403 039 € 4 251 115 € 4 246 203 € 2 987 669 € 2 098 831 € 70 757 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
47 701 € 136 851 € 173 879 € 306 753 € 594 715 € 253 233 €
032
B.I.1
Materiál
350 € 452 € 537 € 406 € 659 € 765 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
47 351 € 136 399 € 173 342 € 306 347 € 594 056 € 252 468 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
221 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
221 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 806 958 € 2 239 205 € 2 004 841 € 1 780 200 € 1 873 130 € 1 637 243 € 57 356 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 225 292 € 553 905 € 463 081 € 1 653 550 € 1 661 380 € 49 464 € 46 609 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 003 550 € 136 000 € 15 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 856 € 12 540 € 86 650 € 196 750 € 84 019 € 1 285 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 563 260 € 1 536 760 € 1 541 760 € 25 000 € 15 000 € 1 503 760 € 9 462 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 279 875 € 3 026 983 € 2 072 395 € 2 159 250 € 519 603 € 208 355 € 13 401 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 272 042 € 3 025 503 € 1 984 071 € 2 139 667 € 391 007 € 210 125 € 13 046 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 833 € 1 480 € 88 324 € 19 583 € 128 596 € -1 770 € 355 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
559 € 391 € 741 € 700 € 1 268 € 1 403 € 1 026 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
50 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
464 € 391 € 741 € 700 € 1 268 € 1 403 € 976 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
95 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 135 093 € 5 413 526 € 4 282 232 € 4 301 157 € 3 067 323 € 2 202 752 € 84 283 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
45 321 € 209 142 € 7 786 € 89 013 € 187 179 € 32 872 € 44 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
294 695 € 294 695 € 94 695 € 74 695 € 74 695 € 20 663 € 664 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
294 695 € 294 695 € 94 695 € 74 695 € 74 695 € 20 000 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
663 € 664 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-92 857 € -94 213 € 7 014 € 105 180 € 5 567 € -3 156 € 28 538 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
106 536 € 105 180 € 105 180 € 105 180 € 5 567 € 28 538 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-199 393 € -199 393 € -98 166 € -3 156 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-163 821 € 1 356 € -101 227 € -98 166 € 99 613 € 8 725 € 8 628 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 089 772 € 5 204 384 € 4 274 446 € 4 212 144 € 2 880 014 € 2 169 527 € 39 791 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 259 € 4 740 € 4 681 € 3 784 € 3 057 € 3 388 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 259 € 1 240 € 1 281 € 1 184 € 3 057 € 3 388 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 500 € 3 400 € 2 600 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 063 564 € 989 250 € 857 123 € 20 199 € 418 327 € 48 305 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
250 € 273 € 296 € 303 € 192 € 87 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 063 264 € 988 927 € 856 777 € 19 846 € 418 135 € 48 218 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
50 € 50 € 50 € 50 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 965 449 € 4 129 894 € 3 412 642 € 4 188 161 € 2 267 322 € 2 088 812 € 22 191 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 860 232 € 4 022 835 € 3 081 629 € 3 861 286 € 2 219 372 € 2 066 207 € 3 774 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
117 € 84 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 600 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 450 € 1 449 € 1 453 € 1 803 € 1 408 € 1 272 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
920 € 920 € 923 € 933 € 804 € 799 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
334 € 3 215 € 3 761 € 331 € 31 903 € 7 775 € 733 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
102 513 € 101 475 € 324 876 € 323 808 € 13 835 € 12 642 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
59 500 € 80 500 € 180 000 € 17 600 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 308 € 29 022 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 308 € 29 022 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
130 € 353 € 22 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
130 € 353 € 22 €