Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CPDP Prievozská a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 496 208 € 7 004 314 € 7 103 061 € 8 334 940 € 8 244 963 € 9 336 815 € 9 513 603 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 783 749 € 6 630 001 € 6 630 001 € 7 870 000 € 7 960 000 € 8 660 000 € 8 716 001 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 783 749 € 6 630 001 € 6 630 001 € 7 870 000 € 7 960 000 € 8 660 000 € 8 716 001 €
012
A.II.1
Pozemky
903 235€ 903 235€ 903 235€ 903 235€ 903 235€ 903 235€ 903 235€
013
A.II.2
Stavby
5 806 170€ 5 715 995€ 5 707 281€ 6 944 677€ 7 025 194€ 7 706 096€ 7 741 618€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 585€ 10 771€ 19 485€ 22 088€ 31 571€ 50 669€ 71 148€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 759€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
706 120 € 343 757 € 450 284 € 444 353 € 264 376 € 656 180 € 778 678 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
56 869 € 30 760 € 22 488 € 110 453 € 49 329 € 89 696 € 62 268 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
56 869€ 30 760€ 18 262€ 102 574€ 49 329€ 89 696€ 62 268€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 879€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 226€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
649 251 € 312 997 € 427 796 € 333 900 € 215 047 € 566 484 € 716 410 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 190€ 235€ 907€ 1 792€ 645€ 710€ 889€
057
B.IV.2
Účty v bankách
645 061€ 312 762€ 426 889€ 332 108€ 214 402€ 565 774€ 715 521€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 339 € 30 556 € 22 776 € 20 587 € 20 587 € 20 635 € 18 924 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 650€ 2 631€ 1 205€ 48€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 689€ 27 925€ 21 571€ 20 587€ 20 587€ 20 587€ 18 924€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 496 208 € 7 004 314 € 7 103 061 € 8 334 940 € 8 244 963 € 9 336 815 € 9 513 603 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 869 531 € 2 712 115 € 1 755 018 € -4 424 909 € -4 393 558 € -3 971 578 € -4 047 108 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 414 000 € 3 414 000 € 3 414 000 € 3 414 000 € 3 414 000 € 3 414 000 € 3 414 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 414 000€ 3 414 000€ 3 414 000€ 3 414 000€ 3 414 000€ 3 414 000€ 3 414 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 100 771 € 341 897 € 341 897 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 100 771€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
341 897€ 341 897€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
54 101 € 31 675 € 373 572 € 373 572 € 373 572 € 24 122 € 24 122 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
54 101€ 31 675€ 373 572€ 373 572€ 373 572€ 24 122€ 24 122€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-755 985 € -957 816 € -8 212 481 € -8 181 131 € -7 759 148 € -7 827 128 € -7 266 581 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
201 831€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-957 816€ -957 816€ -8 212 481€ -8 181 131€ -7 759 148€ -7 827 128€ -7 266 581€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
157 415 € 224 256 € -920 844 € -31 350 € -421 982 € 75 531 € -560 546 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 542 596 € 4 209 856 € 5 268 699 € 12 675 722 € 12 552 824 € 13 225 946 € 13 479 802 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
142 € 1 000 € 6 320 € 6 081 € 9 500 € 4 564 € 89 942 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
142€ 9 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 6 320€ 6 081€ 4 564€ 89 942€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
115 465 € 744 193 € 7 064 660 € 6 691 603 € 4 470 606 € 4 315 742 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 322 485€ 3 122 485€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 006 373€ 5 673 189€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
115 466€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-1€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
744 193€ 1 058 287€ 1 018 414€ 1 148 121€ 1 193 257€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
99 534 € 83 056 € 93 186 € 61 971 € 77 391 € 2 085 126 € 2 177 148 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63 587€ 129 546€ 51 018€ 51 627€ 61 663€ 55 443€ 83 923€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 585€ 1 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 017 520€ 2 084 336€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
810€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
535€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
34 602€ -46 490€ 42 155€ 10 331€ 15 715€ 10 565€ 7 876€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13€ 13€ 13€ 13€ 13€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
800€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 327 455 € 4 125 000 € 4 425 000 € 5 543 010 € 5 774 330 € 6 665 650 € 6 896 970 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 980 395€ 3 825 000€ 4 125 000€ 5 543 010€ 6 434 330€ 6 665 650€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
347 060€ 300 000€ 300 000€ 5 543 010€ 231 320€ 231 320€ 231 320€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
84 081 € 82 343 € 79 344 € 84 127 € 85 697 € 82 447 € 80 909 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
27€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
84 054€ 82 343€ 79 344€ 84 127€ 85 697€ 82 447€ 80 909€