Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.02.2009
31.01.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 799 036 € 3 287 175 € 3 528 253 € 2 305 961 € 1 879 986 € 1 700 299 € 1 759 735 € 2 063 241 € 1 855 935 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 449 171 € 1 630 157 € 1 706 459 € 873 510 € 871 328 € 864 226 € 1 080 330 € 849 889 € 1 117 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
12 365 € 9 952 € 12 913 € 11 861 € 15 656 € 13 052 € 3 905 € 6 981 € 12 616 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 3 172€
005
A.I.2
Software
12 365€ 9 952€ 12 913€ 11 861€ 15 656€ 13 052€ 3 905€ 6 981€ 9 444€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 436 806 € 1 620 205 € 1 693 546 € 861 649 € 855 672 € 851 174 € 1 076 425 € 842 908 € 1 105 079 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
377 669€ 431 643€ 485 617€ 49 175€ 69 525€ 89 875€ 110 225€ 208 659€ 241 604€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 059 137€ 1 188 562€ 1 195 962€ 809 974€ 786 147€ 742 257€ 911 588€ 628 768€ 863 475€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 5 481€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 500€ 19 042€ 54 612€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 967€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 321 276 € 1 628 248 € 1 797 570 € 1 416 460 € 995 507 € 823 304 € 647 660 € 1 208 834 € 728 922 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
657 649 € 774 493 € 662 072 € 405 321 € 378 857 € 300 039 € 265 303 € 47 758 € 174 886 €
032
B.I.1
Materiál
343 144€ 338 047€ 385 889€ 299 869€ 201 507€ 140 120€ 135 088€ 10 088€ 53 721€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
242 840€ 255 775€ 214 933€ 77 589€ 143 510€ 150 510€ 92 202€ 37 670€ 121 165€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
71 665€ 180 671€ 61 250€ 27 863€ 33 840€ 9 409€ 38 013€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
33 223 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
33 223€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
534 089 € 694 594 € 805 697 € 803 570 € 384 797 € 408 891 € 307 274 € 821 639 € 424 986 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
493 694€ 540 765€ 645 216€ 791 787€ 364 478€ 395 956€ 294 919€ 508 823€ 422 664€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 305 000€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 064€ 153 495€ 160 297€ 11 610€ 20 192€ 12 773€ 12 184€ 7 816€ 2 322€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
331€ 334€ 184€ 173€ 127€ 162€ 171€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
129 538 € 159 161 € 296 578 € 207 569 € 231 853 € 114 374 € 75 083 € 339 437 € 129 050 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 383€ 1 926€ 1 460€ 1 031€ 1 082€ 513€ 1 072€ 723€ 584€
057
B.IV.2
Účty v bankách
128 155€ 157 235€ 295 118€ 206 538€ 230 771€ 113 861€ 74 011€ 338 714€ 128 466€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 589 € 28 770 € 24 224 € 15 991 € 13 151 € 12 769 € 31 745 € 4 518 € 9 318 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 589€ 27 672€ 24 224€ 14 942€ 13 151€ 12 769€ 11 423€ 4 518€ 9 318€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 098€ 1 049€ 0€ 20 322€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 799 036 € 3 287 175 € 3 528 253 € 2 305 961 € 1 879 986 € 1 700 299 € 1 759 735 € 2 063 241 € 1 855 935 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 897 896 € 2 084 817 € 1 879 520 € 1 403 797 € 960 601 € 762 929 € 493 683 € 84 788 € -167 272 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 728 515 € 1 772 217 € 1 396 495 € 953 299 € 721 646 € 486 380 € 270 865 € 16 925 € -488 040 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 728 515€ 1 772 217€ 2 058 633€ 1 615 437€ 1 383 784€ 1 148 518€ 933 004€ 517 660€ 12 695€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-662 138€ -662 138€ -662 138€ -662 138€ -662 139€ -500 735€ -500 735€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
162 079 € 305 298 € 475 723 € 443 196 € 231 653 € 269 247 € 215 515 € 60 571 € 313 465 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
829 563 € 1 076 007 € 1 519 664 € 902 164 € 919 385 € 937 370 € 1 266 052 € 1 978 309 € 2 023 207 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
29 218 € 25 800 € 61 365 € 20 259 € 16 729 € 14 253 € 13 460 € 5 091 € 3 556 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 218€ 25 800€ 61 365€ 14 253€ 13 460€ 5 091€ 3 556€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
20 259€ 16 729€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
141 612 € 247 238 € 352 760 € 120 756 € 126 028 € 60 592 € 110 272 € 2 366 € 205 376 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 765€ 5 494€ 5 017€ 3 107€ 1 434€ 226€ 233€ 2 366€ 1 820€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
117 583€ 199 696€ 302 203€ 80 297€ 92 650€ 60 366€ 110 039€ 0€ 8 885€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
18 264€ 42 048€ 45 540€ 37 352€ 31 944€ 0€ 0€ 194 671€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
515 471 € 659 887 € 891 039 € 760 550 € 776 183 € 862 366 € 1 142 001 € 1 970 852 € 1 814 275 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
450 725€ 489 956€ 519 831€ 315 080€ 100 669€ 177 993€ 164 076€ 361 863€ 298 671€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
60€ 21 810€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
98 927€ 253 920€ 277 925€ 579 323€ 548 444€ 797 399€ 1 595 687€ 1 475 870€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32 068€ 23 873€ 24 793€ 37 158€ 18 057€ 20 170€ 13 626€ 7 880€ 10 850€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 957€ 19 015€ 15 778€ 19 802€ 11 333€ 12 825€ 8 431€ 3 736€ 5 431€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 682€ 5 168€ 43 083€ 56 339€ 2 511€ 31 483€ 44 311€ 1 626€ 1 643€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 039€ 22 948€ 33 634€ 54 246€ 64 290€ 71 451€ 114 158€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
143 262 € 143 082 € 214 500 € 599 € 445 € 159 € 319 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
143 262€ 143 082€ 214 500€ 599€ 445€ 159€ 319€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
71 577 € 126 351 € 129 069 € 0 € 133 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 133€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
71 577€ 126 351€ 129 069€ 0€