Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
397 036 € 429 854 € 406 050 € 450 036 € 447 991 € 411 040 € 395 685 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
44 970 € 67 131 € 50 138 € 66 539 € 26 137 € 29 802 € 23 258 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
44 970 € 67 131 € 50 138 € 66 539 € 26 137 € 29 802 € 23 258 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 970€ 67 131€ 50 138€ 66 539€ 26 137€ 29 802€ 23 258€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
348 720 € 359 070 € 353 309 € 380 901 € 419 784 € 377 883 € 368 788 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
37 419 € 21 285 € 25 244 € 18 699 € 10 772 € 21 004 € 13 911 €
032
B.I.1
Materiál
37 419€ 21 285€ 25 244€ 18 699€ 10 772€ 21 004€ 13 911€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
194 685 € 188 547 € 171 459 € 182 307 € 184 721 € 219 187 € 181 028 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
182 605€ 186 205€ 171 459€ 158 700€ 184 721€ 219 187€ 177 454€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 580€ 447€ 23 607€ 3 574€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
500€ 1 895€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
116 616 € 149 238 € 156 606 € 179 895 € 224 291 € 137 692 € 173 849 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 119€ 403€ 1 221€ 1 131€ 640€ 1 803€ 186€
057
B.IV.2
Účty v bankách
114 497€ 148 835€ 155 385€ 178 764€ 223 651€ 135 889€ 173 663€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 346 € 3 653 € 2 603 € 2 596 € 2 070 € 3 355 € 3 639 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
111€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 346€ 3 542€ 2 603€ 2 596€ 2 070€ 3 355€ 3 396€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
243€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
397 036 € 429 854 € 406 050 € 450 036 € 447 991 € 411 040 € 395 685 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
327 846 € 343 255 € 332 365 € 337 713 € 367 724 € 334 653 € 333 347 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
335 916 € 292 769 € 280 330 € 318 385 € 282 315 € 296 007 € 311 477 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
335 916€ 292 769€ 280 330€ 318 385€ 282 315€ 296 007€ 311 477€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-15 409 € 43 147 € 44 696 € 11 989 € 78 070 € 31 307 € 14 531 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
69 190 € 86 599 € 73 685 € 112 323 € 80 267 € 76 387 € 62 338 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 451 € 4 206 € 3 905 € 1 837 € 1 669 € 2 122 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 451€ 4 206€ 3 905€ 1 837€ 1 669€ 2 122€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
711 € 547 € 433 € 13 € 134 € 348 € 416 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
711€ 547€ 433€ 13€ 134€ 348€ 416€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
61 028 € 81 846 € 69 347 € 110 473 € 78 464 € 73 917 € 61 922 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
27 076€ 46 993€ 34 083€ 79 616€ 33 558€ 52 849€ 34 036€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 781€ 9 257€ 7 624€ 8 863€ 8 028€ 7 979€ 7 802€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 137€ 7 358€ 8 266€ 7 136€ 6 530€ 6 412€ 6 594€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
17 831€ 15 972€ 18 769€ 14 259€ 30 275€ 6 576€ 13 417€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
203€ 2 266€ 605€ 599€ 73€ 101€ 73€