Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VEREX HOLDING, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 977 868 € 45 232 253 € 42 440 223 € 39 389 595 € 37 858 824 € 34 172 189 € 29 297 259 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
30 886 593 € 40 806 746 € 39 004 684 € 39 291 660 € 37 787 769 € 32 318 674 € 25 114 334 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 € 2 300 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
30 884 293 € 40 804 446 € 39 002 384 € 39 289 360 € 37 785 469 € 32 316 374 € 25 112 034 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
30 813 933 € 40 374 926 € 38 572 864 € 35 190 822 € 32 223 618 € 29 927 146 € 23 017 588 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
14 336 € 1 463 313 € 60 446 € 72 056 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
56 024 € 429 520 € 429 520 € 4 098 538 € 4 098 538 € 2 328 782 € 20 222 390 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
91 275 € 4 425 507 € 3 435 539 € 97 935 € 71 055 € 1 850 515 € 4 182 925 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 273 € 4 355 783 € 3 380 314 € 37 686 € 1 844 293 € 4 171 531 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 752 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 000 € 4 354 000 € 3 380 000 € 640 007 € 650 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 273 € 1 783 € 314 € 8 934 € 8 286 € 1 666 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 196 000 € 3 519 865 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
79 002 € 69 724 € 55 225 € 97 935 € 33 369 € 6 222 € 11 394 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
79 002 € 69 724 € 55 225 € 97 935 € 33 369 € 6 222 € 11 394 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 977 868 € 45 232 253 € 42 440 223 € 39 389 595 € 37 858 824 € 34 172 189 € 29 297 259 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 950 925 € 45 090 892 € 42 187 826 € 39 379 957 € 35 053 032 € 34 169 988 € 26 283 745 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 €
069
A.I.1
Základné imanie
995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 € 995 900 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 456 086 € 18 002 743 € 16 125 681 € 14 619 716 € 16 625 825 € 16 247 310 € 16 810 635 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
8 456 086 € 18 002 743 € 16 125 681 € 14 619 716 € 16 625 825 € 16 247 310 € 16 810 635 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 249 785 € 249 785 € 249 785 € 249 785 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
250 000 € 250 000 € 250 000 € 249 785 € 249 785 € 249 785 € 249 785 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 042 249 € 24 016 245 € 22 514 341 € 16 981 521 € 16 476 993 € 14 978 368 € 6 829 774 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 042 249 € 24 016 245 € 22 514 341 € 16 981 521 € 16 476 993 € 14 978 368 € 6 829 774 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
13 206 690 € 1 826 004 € 2 301 904 € 6 533 035 € 704 529 € 1 698 625 € 1 397 651 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 026 943 € 141 361 € 252 397 € 9 638 € 2 805 792 € 2 201 € 3 013 514 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 500 € 2 500 € 1 500 € 1 575 € 1 526 € 1 524 € 1 578 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 500 € 2 500 € 1 500 € 1 575 € 1 526 € 1 524 € 1 578 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
677 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 023 766 € 138 184 € 250 220 € 7 386 € 2 803 589 € 3 011 259 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
119 725 € 138 184 € 136 684 € 111 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 900 000 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 800 000 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 010 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 041 € 113 536 € 7 386 € 3 589 € 1 148 €