Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
978 634 € 1 219 210 € 1 538 158 € 1 394 013 € 1 373 225 € 1 059 159 € 1 131 829 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
978 634 € 1 219 210 € 1 538 158 € 1 394 013 € 1 373 225 € 1 059 159 € 1 131 505 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
219 299 € 150 244 € 524 250 € 617 078 € 477 734 € 249 496 € 221 068 €
032
B.I.1
Materiál
75€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
220 993€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
514 072 € 839 470 € 727 778 € 638 200 € 579 728 € 551 781 € 602 624 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
381 588€ 459 402€ 419 905€ 379 062€ 336 089€ 418 162€ 525 442€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
131 916€ 269 459€ 307 327€ 258 509€ 243 080€ 133 318€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
77 132€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
568€ 110 609€ 546€ 629€ 559€ 301€ 50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
245 263 € 229 496 € 286 130 € 138 735 € 315 763 € 257 882 € 307 813 €
056
B.IV.1
Peniaze
245 263€ 229 496€ 286 130€ 138 735€ 315 763€ 257 882€ 382€
057
B.IV.2
Účty v bankách
307 431€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
324 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
324€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
978 634 € 1 219 210 € 1 538 158 € 1 394 013 € 1 373 225 € 1 059 159 € 1 131 829 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
616 398 € 596 986 € 499 544 € 408 796 € 267 400 € 188 835 € 125 856 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 502 € 7 502 € 7 502 € 7 502 € 7 502 € 7 502 € 7 502 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 502€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 498 € 8 498 € 8 498 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 498€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
375€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
513 982 € 491 667 € 400 919 € 251 025 € 172 460 € 109 481 € 89 047 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
158 238€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-69 191€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
94 539 € 97 442 € 90 748 € 149 894 € 78 565 € 62 979 € 20 434 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
362 236 € 622 224 € 1 038 614 € 985 217 € 1 105 825 € 870 324 € 1 005 973 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
613 € 662 € 1 134 € 300 € 646 € 520 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
613€ 662€ 1 134€ 300€ 646€ 520€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 092 € 1 011 € 939 € 915 € 860 € 811 € 787 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
787€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
360 531 € 620 551 € 616 541 € 764 002 € 761 719 € 526 913 € 852 066 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
326 870€ 462 215€ 364 981€ 518 126€ 463 456€ 232 469€ 573 805€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
120€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 000€ 130 000€ 225 000€ 225 000€ 291 160€ 281 160€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
269 660€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 088€ 2 233€ 2 222€ 2 149€ 1 430€ 1 030€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
590€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 573€ 26 103€ 24 338€ 18 727€ 5 673€ 13 284€ 6 861€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
420 000€ 220 000€ 342 600€ 342 600€ 152 600€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé