Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 446 959 € 2 492 702 € 2 654 596 € 2 834 866 € 2 636 658 € 2 303 359 € 2 496 654 € 2 778 973 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 753 767 € 1 948 406 € 2 088 252 € 1 954 075 € 1 830 657 € 1 820 651 € 1 835 006 € 2 056 560 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
28 264 € 39 281 € 38 724 € 52 866 € 67 008 € 34 591 € 8 718 € 5 027 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
15 234 € 23 728 € 20 648 € 32 267 € 43 886 € 34 591 € 8 718 € 5 027 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 030 € 15 553 € 18 076 € 20 599 € 23 122 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 725 503 € 1 909 125 € 2 049 528 € 1 901 209 € 1 763 649 € 1 786 060 € 1 826 288 € 2 051 533 €
012
A.II.1
Pozemky
463 906 € 463 906 € 463 906 € 463 906 € 463 906 € 463 906 € 433 704 € 433 704 €
013
A.II.2
Stavby
539 171 € 585 332 € 631 493 € 677 654 € 716 312 € 747 891 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
710 117 € 844 432 € 933 632 € 749 502 € 545 174 € 574 263 € 806 367 € 1 064 318 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 949 € 12 095 € 5 936 € 10 147 € 38 257 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 360 € 3 360 € 14 561 € 0 € 0 € 0 € 580 989 € 551 974 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 228 € 1 537 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
678 780 € 532 891 € 546 953 € 862 659 € 795 976 € 464 701 € 650 468 € 710 970 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
33 934 € 33 495 € 32 825 € 23 288 € 17 889 € 17 438 € 40 450 € 22 229 €
032
B.I.1
Materiál
32 106 € 31 926 € 29 507 € 17 848 € 16 769 € 17 438 € 23 071 € 7 260 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 € 30 €
036
B.I.5
Tovar
1 828 € 1 569 € 3 318 € 5 440 € 1 120 € 0 € 17 349 € 14 939 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
22 859 € 28 055 € 48 404 € 143 694 € 181 533 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
22 859 € 28 055 € 48 404 € 143 694 € 181 533 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
286 111 € 291 126 € 307 736 € 407 094 € 516 973 € 442 125 € 550 464 € 671 320 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
282 894 € 287 632 € 302 626 € 405 092 € 513 012 € 440 767 € 531 851 € 638 431 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0 € 0 € 0 € 1 402 € 0 € 0 € 2 109 € 12 652 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 217 € 3 494 € 5 110 € 600 € 3 961 € 1 358 € 16 504 € 20 237 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
335 876 € 180 215 € 157 988 € 288 583 € 79 581 € 5 138 € 59 554 € 17 421 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 163 € 1 048 € 2 362 € 3 620 € 4 351 € 257 € 22 740 € 17 421 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
334 713 € 179 167 € 155 626 € 284 963 € 75 230 € 4 881 € 36 814 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 412 € 11 405 € 19 391 € 18 132 € 10 025 € 18 007 € 11 180 € 11 443 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 412 € 11 405 € 3 478 € 6 168 € 2 677 € 18 007 € 11 180 € 11 443 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 15 913 € 11 964 € 7 348 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 446 959 € 2 492 702 € 2 654 596 € 2 834 866 € 2 636 658 € 2 303 359 € 2 496 654 € 2 778 973 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 552 881 € 1 621 727 € 1 916 782 € 2 216 322 € 2 290 906 € 1 745 709 € 1 139 350 € 1 124 955 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 600 000 € 232 358 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 600 000 € 232 358 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 € 58 208 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
138 518 € 433 573 € 733 115 € 807 697 € 833 237 € 704 873 € 834 389 € 1 152 668 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 560 425 € 1 560 425 € 1 560 425 € 1 560 425 € 1 560 425 € 1 152 668 € 1 152 668 € 1 152 668 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 421 907 € -1 126 852 € -827 310 € -752 728 € -727 188 € -447 795 € -318 279 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-68 845 € -295 054 € -299 541 € -74 583 € -25 539 € -442 372 € -353 247 € -318 279 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
892 824 € 870 117 € 737 814 € 616 458 € 345 752 € 557 650 € 1 354 416 € 1 650 376 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
36 085 € 60 671 € 62 718 € 56 630 € 28 001 € 32 041 € 42 459 € 41 711 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 585 € 54 171 € 56 218 € 26 128 € 28 001 € 32 041 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 500 € 6 500 € 6 500 € 30 502 € 0 € 0 € 42 459 € 41 711 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
380 007 € 403 937 € 174 744 € 275 655 € 27 622 € 81 424 € 557 305 € 675 105 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 977 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
235 000 € 291 000 € 154 258 € 251 828 € 0 € 0 € 512 930 € 619 930 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 683 € 5 396 € 2 851 € 33 € 4 312 € 1 520 € 162 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
138 324 € 107 541 € 17 635 € 23 794 € 23 310 € 71 927 € 44 375 € 55 013 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
476 732 € 405 509 € 500 352 € 284 173 € 260 255 € 354 562 € 536 780 € 636 329 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
165 514 € 130 294 € 310 163 € 139 105 € 132 931 € 212 447 € 367 686 € 456 642 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
32 170 € 7 034 € 2 224 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
70 000 € 84 000 € 48 000 € 0 € 0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
71 781 € 38 353 € 42 569 € 39 775 € 33 128 € 31 266 € 37 130 € 40 060 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 715 € 40 457 € 37 148 € 28 851 € 23 968 € 26 915 € 24 229 € 25 837 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
48 021 € 71 019 € 44 198 € 40 551 € 33 283 € 32 097 € 20 666 € 9 384 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
72 701 € 41 386 € 18 274 € 35 891 € 36 945 € 19 667 € 80 035 € 102 182 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 29 874 € 89 623 € 217 872 € 297 231 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 89 623 € 149 373 € 209 100 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 € 0 € 0 € 0 € 29 874 € 0 € 68 499 € 88 131 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 254 € 858 € 0 € 2 086 € 0 € 0 € 2 888 € 3 642 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 38 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 254 € 858 € 0 € 2 086 € 0 € 0 € 2 888 € 3 604 €