Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 904 465 € 6 779 860 € 7 166 301 € 7 191 107 € 7 236 308 € 7 451 001 € 9 120 337 € 9 928 054 € 9 513 544 € 9 349 382 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 881 356 € 4 597 298 € 4 880 494 € 4 992 903 € 5 301 137 € 5 641 420 € 6 202 292 € 6 828 934 € 7 284 231 € 7 602 278 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 838 585 € 4 031 688 € 4 358 900 € 4 425 278 € 4 698 767 € 5 044 170 € 5 580 784 € 6 141 015 € 6 448 353 € 6 891 693 €
012
A.II.1
Pozemky
686 867€ 686 867€ 686 867€ 685 453€ 676 929€ 676 929€ 665 535€ 662 221€ 662 221€ 661 283€
013
A.II.2
Stavby
1 868 708€ 1 936 239€ 2 070 652€ 2 189 494€ 2 346 907€ 2 505 992€ 2 663 115€ 2 869 030€ 3 032 959€ 3 189 142€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
693 810€ 804 415€ 1 061 399€ 1 189 163€ 1 358 467€ 1 546 440€ 1 853 621€ 2 198 893€ 2 274 199€ 2 615 164€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
589 200€ 603 022€ 534 104€ 356 113€ 313 879€ 313 051€ 330 883€ 343 068€ 410 377€ 354 166€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 991€ 1 372€ 1 754€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 1 145€ 5 878€ 5 055€ 2 585€ 1 758€ 67 630€ 66 812€ 67 175€ 70 184€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
42 771 € 565 610 € 521 594 € 567 625 € 602 370 € 597 250 € 621 508 € 687 919 € 835 878 € 710 585 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
18 462€ 541 301€ 497 285€ 550 066€ 110 099€ 85 298€ 76 906€ 64 954€ 63 074€ 20 250€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 948€ 2 276€ 2 643€ 3 324€ 4 382€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
6 916€ 6 916€ 6 916€ 166€ 474 817€ 492 354€ 524 642€ 602 729€ 751 736€ 568 560€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
17 393€ 17 393€ 17 393€ 17 393€ 17 393€ 17 393€ 17 427€ 17 393€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 17 493€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 61€ 257€ 257€ 100€ 251€ 117 393€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 666 182 € 2 167 537 € 2 276 408 € 2 190 111 € 1 913 253 € 1 782 133 € 2 898 488 € 3 024 118 € 2 172 330 € 1 728 082 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
849 046 € 947 934 € 1 246 747 € 1 302 981 € 890 478 € 954 429 € 1 404 308 € 1 239 741 € 1 423 623 € 992 085 €
035
B.I.1
Materiál
165 108€ 175 839€ 270 452€ 352 972€ 73 882€ 166 954€ 424 543€ 341 795€ 124 370€ 111 637€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
128 481€ 107 038€ 229 977€ 109 962€ 80 128€ 78 945€ 65 151€ 177 296€ 118 787€ 148 298€
037
B.I.3
Výrobky
95 524€ 206 262€ 212 273€ 225 502€ 229 978€ 297 172€ 645 289€ 344 346€ 661 972€ 377 594€
038
B.I.4
Zvieratá
459 933€ 458 795€ 534 045€ 614 545€ 506 490€ 411 358€ 269 325€ 376 304€ 518 494€ 354 556€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
454 916 € 335 334 € 235 367 € 142 784 € 120 998 € 84 654 € 48 599 € 49 688 € 25 074 € 9 899 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
454 916€ 335 334€ 235 367€ 142 784€ 120 998€ 84 654€ 48 599€ 49 688€ 25 074€ 9 899€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
333 445 € 880 127 € 784 001 € 729 141 € 894 786 € 730 020 € 1 441 433 € 1 732 754 € 713 249 € 715 415 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
218 775 € 613 340 € 588 750 € 556 426 € 772 577 € 563 272 € 631 868 € 928 161 € 676 559 € 577 972 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 30 572€ 45 410€ 250€ 51 150€ 1 369€ 2 876€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 264€ 61 943€ 253 017€ 173 540€ 114 150€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
218 775€ 582 768€ 543 076€ 494 233€ 468 410€ 388 363€ 514 842€ 928 161€ 676 559€ 577 972€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 427€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 167 814€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
88 326€ 234 960€ 152 449€ 159 684€ 79 821€ 105 742€ 622 769€ 791 605€ 34 417€ 35 436€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
26 344€ 31 827€ 42 802€ 13 031€ 42 388€ 61 006€ 17 555€ 12 988€ 2 273€ 102 007€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
28 775 € 4 142 € 10 293 € 15 205 € 6 991 € 13 030 € 4 148 € 1 935 € 10 384 € 10 683 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 251€ 3 565€ 8 468€ 6 342€ 5 538€ 3 069€ 2 876€ 192€ 2 238€ 3 822€
073
B.V.2.
Účty v bankách
26 524€ 577€ 1 825€ 8 863€ 1 453€ 9 961€ 1 272€ 1 743€ 8 146€ 6 861€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
356 927 € 15 025 € 9 399 € 8 093 € 21 918 € 27 448 € 19 557 € 75 002 € 56 983 € 19 022 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 862€ 5 862€ 4 233€ 1 346€ 1 835€ 7 607€ 570€ 1 000€ 1 000€ 1 500€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
65 437€ 9 163€ 5 166€ 6 747€ 20 083€ 19 841€ 18 987€ 12 399€ 12 306€ 17 522€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
285 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 603€ 43 677€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 904 465 € 6 779 860 € 7 166 301 € 7 191 107 € 7 236 308 € 7 451 001 € 9 120 337 € 9 928 054 € 9 513 544 € 9 349 382 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 985 194 € -1 854 563 € -438 981 € 57 540 € 672 152 € 579 012 € 517 586 € 10 109 € 609 149 € 683 991 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
381 640 € 381 640 € 381 640 € 381 640 € 381 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
381 640€ 381 640€ 381 640€ 381 640€ 381 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 395 000€ 395 000€ 395 000€ 770 000€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 548 € 14 548 € 14 548 € 14 548 € 10 140 € 5 832 € 5 832 € 5 832 € 5 832 € 5 832 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 548€ 14 548€ 14 548€ 14 548€ 10 140€ 5 832€ 5 832€ 5 832€ 5 832€ 5 832€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
78 620 € 78 620 € 78 620 € 78 620 € 78 620 € 78 620 € 78 620 € 78 620 € 78 619 € 78 620 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
78 620€ 78 620€ 78 620€ 78 620€ 78 620€ 78 620€ 78 620€ 78 620€ 78 619€ 78 620€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
248 € 221 595 € 177 579 € 223 610 € 258 388 € 253 418 € 277 310 € 241 689 € 389 891 € 268 129 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
248€ 221 595€ 177 579€ 223 610€ 258 388€ 253 418€ 277 310€ 241 689€ 389 891€ 268 129€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 550 966 € -1 515 121 € -1 035 878 € -769 191 € -539 806 € -621 655 € 448 167 € 128 167 € 324 770 € 873 703 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 372 839€ 1 372 839€ 1 373 554€ 1 373 554€ 1 373 554€ 1 291 705€ 1 291 705€ 1 291 705€ 1 291 705€ 1 291 705€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 923 805€ -2 887 960€ -2 409 432€ -2 142 745€ -1 913 360€ -1 913 360€ -843 538€ -1 163 538€ -966 935€ -418 002€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-909 284 € -1 035 845 € -450 490 € -266 687 € 88 170 € 86 157 € -298 983 € -450 839 € -196 603 € -548 933 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 395 208 € 8 135 656 € 7 000 438 € 6 415 360 € 5 729 411 € 5 920 586 € 7 521 357 € 8 730 976 € 7 603 017 € 7 239 035 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
360 329 € 320 378 € 406 744 € 413 491 € 420 651 € 1 908 971 € 1 954 502 € 2 432 030 € 2 557 728 € 2 802 569 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 535 421€ 1 547 858€ 1 921 912€ 2 177 365€ 2 245 685€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
49 143€ 50 210€ 53 841€ 52 170€ 49 783€ 48 398€ 46 678€ 44 415€ 42 533€ 40 447€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
37 873€ 37 873€ 79 505€ 61 469€ 77 709€ 53 632€ 96 829€ 220 448€ 133 947€ 352 137€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
273 313€ 232 295€ 273 398€ 299 852€ 293 159€ 271 520€ 263 137€ 245 255€ 203 883€ 164 300€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 663€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 560 405 € 7 076 178 € 5 159 525 € 4 690 379 € 4 607 576 € 3 310 159 € 4 274 295 € 4 646 619 € 3 135 571 € 2 846 232 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 870 098 € 6 404 655 € 4 843 150 € 4 421 765 € 4 180 445 € 2 627 756 € 3 053 468 € 3 235 809 € 2 178 803 € 2 133 552 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
156 186€ 117 117€ 45 972€ 0€ 185 478€ 144 540€ 80 211€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 36 416€ 10 004€ 102 629€ 484 159€ 552 473€ 664 311€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 713 912€ 6 251 122€ 4 787 174€ 4 319 136€ 3 510 808€ 1 930 743€ 2 308 946€ 3 235 809€ 2 178 803€ 2 133 552€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 71 214€ 96 109€ 0€ 172 594€ 149 928€ 24 895€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50 727€ 51 589€ 54 552€ 45 880€ 45 125€ 40 747€ 42 999€ 38 113€ 44 496€ 53 479€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
29 411€ 30 309€ 34 840€ 29 114€ 28 276€ 26 973€ 24 593€ 156 023€ 56 188€ 25 121€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 115€ 6 176€ 7 593€ 6 190€ 5 721€ 9 572€ 68 116€ 129 226€ 72 062€ 5 792€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
572 054€ 583 449€ 219 390€ 187 430€ 276 795€ 509 002€ 1 085 119€ 914 854€ 634 094€ 603 393€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 856 € 45 008 € 46 484 € 46 551 € 50 771 € 48 802 € 36 393 € 29 088 € 53 307 € 50 842 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 206€ 42 104€ 43 266€ 46 242€ 49 011€ 48 615€ 36 037€ 29 088€ 53 307€ 50 842€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 650€ 2 904€ 3 218€ 309€ 1 760€ 187€ 356€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
453 618€ 694 092€ 1 387 685€ 1 260 505€ 646 029€ 648 320€ 1 251 733€ 1 522 053€ 1 495 604€ 1 287 825€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 4 434€ 4 384€ 4 334€ 4 434€ 101 186€ 360 807€ 210 904€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
494 451 € 498 767 € 604 844 € 718 207 € 834 745 € 951 403 € 1 081 394 € 1 186 969 € 1 301 378 € 1 426 356 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
26 923€ 74€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 250€ 90€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
392 542€ 392 542€ 498 693€ 599 381€ 716 039€ 832 697€ 949 355€ 1 066 013€ 1 182 672€ 1 299 330€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
74 986€ 106 151€ 106 151€ 118 706€ 118 706€ 118 706€ 132 039€ 118 706€ 118 706€ 126 936€