Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
399 424 000 € 370 060 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
252 343 000 € 244 338 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
52 000 € 9 000 €
005
A.I.2
Software
52 000 € 9 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
252 291 000 € 244 329 000 €
013
A.II.2
Stavby
61 484 000 € 63 278 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
150 677 000 € 131 782 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 765 000 € 47 752 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 365 000 € 1 517 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
146 962 000 € 125 601 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
66 224 000 € 68 398 000 €
032
B.I.1
Materiál
27 775 000 € 27 158 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
22 565 000 € 22 331 000 €
034
B.I.3
Výrobky
15 884 000 € 18 909 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 1 002 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 1 002 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
79 701 000 € 55 867 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
60 875 000 € 51 755 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
168 000 € 259 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
987 000 € 145 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
17 671 000 € 3 708 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 037 000 € 334 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 037 000 € 334 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
119 000 € 121 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
399 424 000 € 370 061 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
169 748 000 € 158 344 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
36 040 000 € 36 040 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 040 000 € 36 040 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
66 066 000 € 66 245 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66 388 000 € 66 388 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-322 000 € -143 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 208 000 € 7 208 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 208 000 € 7 208 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
60 434 000 € 48 851 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 434 000 € 48 851 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
229 676 000 € 211 717 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 952 000 € 5 169 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 952 000 € 5 169 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 153 000 € 1 478 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
70 000 € 176 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
241 000 € 437 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
842 000 € 865 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
99 571 000 € 94 070 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
65 181 000 € 66 447 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0 € 244 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
34 390 000 € 27 379 000 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
123 000 000 € 111 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
81 000 000 € 85 000 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
42 000 000 € 26 000 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]