Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
502 446 000 € 613 223 000 € 657 884 000 € 606 721 000 € 599 699 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
509 153 000€ 609 737 000€ 648 674 000€ 607 707 000€ 592 935 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-12 338 000€ -1 767 000€ 4 577 000€ -5 356 000€ 2 305 000€
07
II.3
Aktivácia
5 631 000€ 5 253 000€ 4 633 000€ 4 370 000€ 4 459 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
328 196 000 € 415 655 000 € 469 457 000 € 434 512 000 € 433 260 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
262 541 000€ 340 041 000€ 383 093 000€ 357 247 000€ 354 023 000€
10
B.2
Služby
65 655 000€ 75 614 000€ 86 364 000€ 77 265 000€ 79 237 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
174 250 000 € 197 568 000 € 188 427 000 € 172 209 000 € 166 439 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
118 458 000 € 134 739 000 € 136 267 000 € 125 773 000 € 115 353 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
81 871 000€ 96 369 000€ 97 281 000€ 89 653 000€ 82 328 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 052 000€ 32 544 000€ 33 248 000€ 30 915 000€ 28 318 000€
16
C.4
Sociálne náklady
5 535 000€ 5 826 000€ 5 778 000€ 5 205 000€ 4 707 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 291 000€ 48 420 000€ 47 454 000€ 42 042 000€ 38 000 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 820 000€ 6 261 000€ 8 979 000€ 7 151 000€ 4 780 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 647 000€ 5 434 000€ 6 436 000€ 6 143 000€ 5 519 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 601 000€ 1 404 000€ 1 334 000€ 1 111 000€ 1 400 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
16 367 000 € 24 700 000 € 18 787 000 € 16 577 000 € 21 985 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
24 000€ 27 000€ 15 000€ 14 000€ 25 000€
39
N
Nákladové úroky
208 000€ 583 000€ 619 000€ 648 000€ 416 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
523 000€ 545 000€ 0€ 700 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 583 000€ 1 203 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
339 000 € -11 000 € -1 187 000 € -1 837 000 € 309 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
16 706 000 € 24 689 000 € 17 600 000 € 14 740 000 € 22 294 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 653 000 € 5 300 000 € 3 652 000 € 3 157 000 € 4 741 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 749 000€ 5 011 000€ 3 592 000€ 3 062 000€ 4 077 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-96 000€ 289 000€ 60 000€ 95 000€ 664 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 053 000 € 19 389 000 € 13 948 000 € 11 583 000 € 17 553 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
16 706 000 € 24 689 000 € 17 600 000 € 14 740 000 € 22 294 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 053 000 € 19 389 000 € 13 948 000 € 11 583 000 € 17 553 000 €