Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
163€ 16 664€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
162€ 15 826€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 € 838 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
47 746 066 € 8 625 612 € 4 560 293 € 5 877 014 € 7 032 333 € 4 042 369 € 3 946 724 € 3 983 047 € 3 435 738 € 3 734 961 € 2 764 775 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
47 218 277€ 7 879 690€ 4 545 295€ 7 398 724€ 5 140 626€ 4 064 593€ 3 637 343€ 3 898 483€ 3 449 064€ 3 725 072€ 2 730 061€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
479 378€ 731 471€ 14 081€ -1 523 337€ 1 165 672€ -24 397€ 305 597€ 82 655€ -15 257€ -10 316€ 31 025€
07
II.3
Aktivácia
48 411€ 14 451€ 917€ 1 627€ 726 035€ 2 173€ 3 784€ 1 909€ 1 931€ 20 205€ 3 689€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
45 733 780 € 6 849 734 € 3 299 335 € 4 636 991 € 5 833 854 € 3 315 773 € 3 256 411 € 3 284 225 € 2 611 012 € 3 046 628 € 2 014 583 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 374 697€ 5 695 077€ 2 651 102€ 3 818 722€ 4 713 807€ 2 805 218€ 2 829 628€ 2 733 357€ 2 210 356€ 2 618 057€ 1 767 518€
10
B.2
Služby
40 359 083€ 1 154 657€ 648 233€ 818 269€ 1 120 047€ 510 555€ 426 783€ 550 868€ 400 656€ 428 571€ 247 065€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 012 286 € 1 775 879 € 1 260 958 € 1 240 023 € 1 199 317 € 726 596 € 690 313 € 698 822 € 824 726 € 688 333 € 750 192 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 206 243 € 1 130 341 € 945 451 € 796 180 € 749 506 € 712 135 € 697 122 € 575 271 € 541 282 € 490 317 € 397 752 €
13
C.1
Mzdové náklady
872 916€ 823 744€ 684 191€ 571 616€ 541 497€ 520 711€ 499 729€ 414 441€ 391 636€ 351 995€ 286 934€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
295 701€ 275 193€ 235 906€ 203 675€ 188 532€ 173 834€ 180 164€ 145 326€ 135 713€ 120 363€ 98 024€
16
C.4
Sociálne náklady
37 626€ 31 404€ 25 354€ 20 889€ 19 477€ 17 590€ 17 229€ 15 504€ 13 933€ 17 959€ 12 794€
17
D
Dane a poplatky
5 014€ 4 875€ 4 055€ 6 193€ 2 943€ 3 189€ 4 585€ 7 339€ 3 638€ 8 006€ 3 935€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
321 648€ 275 096€ 77 364€ 151 693€ 131 791€ 174 440€ 101 285€ 54 003€ 53 095€ 44 382€ 44 616€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
76 446€ 110 246€ 66 738€ 47 638€ 66 830€ 106 326€ 46 959€ 84 946€ 109 904€ 77 989€ 26 172€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 458€ 79 313€ 45 063€ 13 170€ 22 525€ 66 606€ 32 524€ 63 689€ 71 431€ 56 018€ 18 787€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 844€ 59 871€ 22 703€ -373€ 3 940€ -9 268€ 5 138€ 2 811€ -20 351€ 22 805€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
119 353€ 108 706€ 30 987€ 33 857€ 110 882€ 232 004€ 177 099€ 12 905€ 24 307€ 17 021€ 8 794€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
117 873€ 62 704€ 24 345€ 36 541€ 44 662€ 37 716€ 16 931€ 14 495€ 88 176€ 19 186€ 10 662€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
476 005 € 382 631 € 239 702 € 318 114 € 421 662 € 80 108 € 56 786 € 79 065 € 221 666 € 142 629 € 309 406 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2 232€ 1€ 3€ 11€ 9€ 12€ 30€ 2 364€ 11€ 92€
39
N
Nákladové úroky
27 611€ 31 976€ 23 138€ 21 920€ 30 663€ 37 506€ 18 795€ 11 898€ 10 483€ 6 642€ 2 799€
40
XI.
Kurzové zisky
61€ 4€ 13€ 147€ 1 033€ 169€ 48€ 341€ 71€ 85€ 868€
41
O
Kurzové straty
217€ 581€ 498€ 339€ 1 483€ 304€ 207€ 869€ 3 028€ 964€ 906€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 015€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 975€ 35 288€ 17 842€ 36 767€ 29 014€ 22 776€ 21 708€ 5 103€ 7 765€ 7 132€ 2 633€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-55 495 € -67 840 € -41 462 € -58 868 € -60 118 € -60 405 € -40 632 € -17 529 € -18 841 € -14 642 € -5 378 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
420 510 € 314 791 € 198 240 € 259 246 € 361 544 € 19 703 € 16 154 € 61 536 € 202 825 € 127 987 € 304 028 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
56 493 € 64 121 € 45 795 € 50 406 € 81 760 € 4 792 € 6 017 € 16 084 € 40 325 € 23 588 € 59 636 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
93 819€ 64 142€ 45 924€ 50 610€ 83 080€ 5 916€ 6 348€ 14 371€ 39 486€ 24 823€ 61 425€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-37 326€ -21€ -129€ -204€ -1 320€ -1 124€ -331€ 1 713€ 839€ -1 235€ -1 789€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
364 017 € 250 670 € 152 445 € 208 840 € 279 784 € 14 911 € 10 137 € 45 452 € 162 500 € 104 399 € 244 392 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
420 510 € 314 791 € 198 240 € 259 246 € 361 544 € 19 703 € 16 154 € 61 536 € 202 825 € 127 987 € 304 028 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
364 017 € 250 670 € 152 445 € 208 840 € 279 784 € 14 911 € 10 137 € 45 452 € 162 500 € 104 399 € 244 392 €