Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŽILPO, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.12.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 643 294 € 4 462 046 € 4 458 956 € 4 466 313 € 4 436 377 € 4 425 396 € 4 518 363 € 4 916 525 € 5 119 701 € 5 385 581 € 5 318 351 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 712 153 € 3 826 334 € 3 815 503 € 3 803 706 € 3 748 170 € 3 858 858 € 3 956 235 € 4 327 261 € 4 522 866 € 4 486 605 € 4 663 592 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
23 616 € 36 729 € 35 651 € 14 221 € 15 614 € 14 499 € 0 € 2 019 € 6 249 € 12 039 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
23 616€ 36 729€ 15 405€ 12 401€ 15 614€ 2 289€ 0€ 2 019€ 6 249€ 12 039€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 246€ 1 820€ 12 210€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 688 537 € 3 789 605 € 3 779 852 € 3 789 485 € 3 732 556 € 3 844 359 € 3 956 235 € 4 327 261 € 4 520 847 € 4 480 356 € 4 651 553 €
012
A.II.1
Pozemky
74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€
013
A.II.2
Stavby
3 015 279€ 3 151 189€ 3 187 380€ 3 249 388€ 3 385 276€ 3 514 424€ 3 648 161€ 3 894 648€ 3 497 264€ 3 415 225€ 3 538 859€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
573 082€ 536 202€ 470 258€ 296 623€ 248 033€ 205 704€ 224 942€ 349 481€ 545 997€ 728 054€ 1 013 442€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 511€ 16 028€ 18 546€ 21 062€ 23 579€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 222€ 11 743€ 29 225€ 60 049€ 1 225€ 26 523€ 0€ 394 454€ 253 945€ 16 120€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
87 920€ 14 576€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
914 682 € 627 435 € 629 875 € 654 725 € 678 760 € 561 637 € 559 109 € 584 479 € 555 212 € 867 017 € 646 980 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 544 € 3 449 € 4 935 € 6 265 € 2 640 € 3 692 € 10 433 € 9 303 € 16 424 € 4 522 € 2 175 €
032
B.I.1
Materiál
2 544€ 3 449€ 4 935€ 6 265€ 2 640€ 3 692€ 10 433€ 9 303€ 16 424€ 4 522€ 2 175€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
648 016 € 337 324 € 326 676 € 431 749 € 655 526 € 542 927 € 528 064 € 561 759 € 514 079 € 535 399 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
611 496€ 337 324€ 313 938€ 417 625€ 632 494€ 528 851€ 523 874€ 548 699€ 514 079€ 527 174€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
36 520€ 12 608€ 13 225€ 5 387€ 14 076€ 0€ 11 161€ 8 225€ 47 115€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
130€ 899€ 17 645€ 4 190€ 1 899€ 41€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
264 122 € 286 662 € 298 264 € 216 711 € 20 594 € 15 018 € 20 612 € 13 417 € 24 709 € 327 096 € 12 196 €
056
B.IV.1
Peniaze
70 164€ 30 051€ 30 883€ 30 820€ 20 097€ 14 521€ 20 115€ 12 917€ 5 229€ 19 207€ 12 196€
057
B.IV.2
Účty v bankách
193 958€ 256 611€ 267 381€ 185 891€ 497€ 497€ 497€ 500€ 19 480€ 307 889€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
16 459 € 8 277 € 13 578 € 7 882 € 9 447 € 4 901 € 3 019 € 4 785 € 41 623 € 31 959 € 7 779 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 289€ 896€ 3 641€ 1 390€ 960€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 170€ 7 381€ 9 937€ 6 492€ 8 487€ 4 901€ 3 019€ 4 785€ 6 422€ 3 213€ 7 129€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 35 201€ 28 746€ 650€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 643 294 € 4 462 046 € 4 458 956 € 4 466 313 € 4 436 377 € 4 425 396 € 4 518 363 € 4 916 525 € 5 119 701 € 5 385 581 € 5 318 351 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 872 997 € 2 793 929 € 2 537 175 € 2 360 699 € 2 127 455 € 1 906 710 € 1 656 819 € 1 375 438 € 1 340 944 € 1 278 249 € 1 237 472 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 €
069
A.I.1
Základné imanie
46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 € 1 092 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 718 777 € 2 484 962 € 2 308 486 € 2 075 242 € 1 854 497 € 1 598 006 € 1 323 226 € 1 288 731 € 1 226 036 € 1 185 259 € 1 125 532 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 718 777€ 2 484 962€ 2 308 486€ 2 075 242€ 1 854 497€ 1 598 006€ 1 323 226€ 1 288 731€ 1 226 036€ 1 185 259€ 1 125 532€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
102 007 € 256 754 € 176 476 € 233 244 € 220 745 € 256 491 € 281 380 € 34 494 € 62 695 € 40 777 € 59 727 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 044 759 € 878 417 € 1 098 728 € 1 244 524 € 1 413 218 € 1 557 850 € 1 798 287 € 2 350 566 € 2 423 622 € 2 621 977 € 2 456 545 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
125 231 € 93 654 € 79 721 € 67 342 € 88 883 € 51 262 € 54 800 € 38 233 € 35 407 € 45 824 € 43 202 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
113 631€ 92 054€ 78 271€ 65 892€ 87 183€ 49 562€ 44 800€ 38 233€ 35 407€ 45 824€ 43 202€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
10 000€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 600€ 1 600€ 1 450€ 1 450€ 1 700€ 1 700€ 10 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
301 555 € 301 932 € 474 815 € 510 770 € 706 292 € 874 143 € 969 359 € 1 007 935 € 1 001 944 € 1 010 922 € 1 010 445 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 125€ 2 116€ 1 674€ 794€ 770€ 1 287€ 62€ 134€ 595€ 1 506€ 2 928€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
290 000€ 291 850€ 465 577€ 503 149€ 697 645€ 861 674€ 955 303€ 992 342€ 984 515€ 993 603€ 992 670€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 430€ 7 966€ 7 564€ 6 827€ 7 877€ 11 182€ 13 994€ 15 459€ 16 834€ 15 813€ 14 847€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
617 973 € 482 831 € 544 192 € 605 422 € 480 726 € 397 938 € 447 983 € 676 294 € 605 939 € 486 609 € 625 406 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
218 093€ 123 842€ 177 049€ 148 390€ 126 659€ 147 349€ 121 854€ 439 439€ 214 030€ 166 117€ 307 862€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
443€ 54 730€ 26 297€ 993€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
137 816€ 132 601€ 135 082€ 192 808€ 363€ 56 050€ 65 610€ 67 619€ 192 683€ 143 633€ 139 594€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
137 792€ 96 223€ 93 289€ 101 064€ 111 937€ 79 208€ 69 428€ 73 105€ 71 340€ 71 134€ 67 908€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
85 298€ 61 145€ 59 207€ 65 815€ 71 424€ 53 363€ 45 272€ 47 382€ 41 156€ 41 141€ 39 080€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 124€ 54 979€ 23 855€ 37 182€ 28 997€ 21 243€ 90 060€ 18 421€ 22 732€ 14 650€ 16 503€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 850€ 14 041€ 55 710€ 60 163€ 141 346€ 40 725€ 55 759€ 29 885€ 9 268€ 23 637€ 53 466€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
60 990 € 137 317 € 234 507 € 326 145 € 628 104 € 780 332 € 1 078 622 € 777 492 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
60 990€ 134 190€ 207 390€ 248 468€ 514 400€ 780 332€ 467 167€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
60 990€ 76 327€ 100 317€ 118 755€ 379 636€ 265 932€ 298 290€ 310 325€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
725 538 € 789 700 € 823 053 € 861 090 € 895 704 € 960 836 € 1 063 257 € 1 190 521 € 1 355 135 € 1 485 355 € 1 624 334 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
239€ 297€ 1 938€ 32 802€ 30 117€ 43 167€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
681 896€ 747 797€ 780 830€ 813 864€ 846 899€ 849 009€ 915 240€ 1 045 734€ 1 176 226€ 1 306 719€ 1 470 458€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 642€ 41 903€ 41 984€ 47 226€ 48 508€ 111 827€ 146 079€ 144 787€ 146 107€ 148 519€ 110 709€