Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŽILPO, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 948 532 € 5 082 761 € 5 289 310 € 4 643 294 € 4 462 046 € 4 458 956 € 4 466 313 € 4 436 377 € 4 425 396 € 4 518 363 € 4 916 525 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 872 865 € 4 167 987 € 4 393 588 € 3 712 153 € 3 826 334 € 3 815 503 € 3 803 706 € 3 748 170 € 3 858 858 € 3 956 235 € 4 327 261 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 300 € 5 837 € 30 199 € 23 616 € 36 729 € 35 651 € 14 221 € 15 614 € 14 499 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
4 300€ 5 837€ 30 199€ 23 616€ 36 729€ 15 405€ 12 401€ 15 614€ 2 289€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 246€ 1 820€ 12 210€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 868 565 € 4 162 150 € 4 363 389 € 3 688 537 € 3 789 605 € 3 779 852 € 3 789 485 € 3 732 556 € 3 844 359 € 3 956 235 € 4 327 261 €
012
A.II.1
Pozemky
74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€ 74 443€
013
A.II.2
Stavby
2 790 745€ 2 929 680€ 2 988 041€ 3 015 279€ 3 151 189€ 3 187 380€ 3 249 388€ 3 385 276€ 3 514 424€ 3 648 161€ 3 894 648€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
982 945€ 1 055 643€ 1 222 825€ 573 082€ 536 202€ 470 258€ 296 623€ 248 033€ 205 704€ 224 942€ 349 481€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 689€ 8 689€ 8 689€ 13 511€ 16 028€ 18 546€ 21 062€ 23 579€ 8 689€ 8 689€ 8 689€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 743€ 12 042€ 69 391€ 12 222€ 11 743€ 29 225€ 60 049€ 1 225€ 26 523€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
81 653€ 87 920€ 14 576€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 047 241 € 900 128 € 873 903 € 914 682 € 627 435 € 629 875 € 654 725 € 678 760 € 561 637 € 559 109 € 584 479 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
22 861 € 84 656 € 55 515 € 2 544 € 3 449 € 4 935 € 6 265 € 2 640 € 3 692 € 10 433 € 9 303 €
035
B.I.1
Materiál
22 861€ 84 656€ 55 515€ 2 544€ 3 449€ 4 935€ 6 265€ 2 640€ 3 692€ 10 433€ 9 303€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
794 203 € 437 619 € 640 453 € 648 016 € 337 324 € 326 676 € 431 749 € 655 526 € 542 927 € 528 064 € 561 759 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
674 126 € 394 675 € 640 091 € 611 496 € 337 324 € 313 938 € 417 625 € 632 494 € 528 851 € 523 874 € 548 699 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
674 126€ 394 675€ 640 091€ 611 496€ 337 324€ 313 938€ 417 625€ 632 494€ 528 851€ 523 874€ 548 699€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 898€ 32 081€ 36 520€ 12 608€ 13 225€ 5 387€ 14 076€ 0€ 11 161€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
55 179€ 10 863€ 362€ 130€ 899€ 17 645€ 4 190€ 1 899€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
230 177 € 377 853 € 177 935 € 264 122 € 286 662 € 298 264 € 216 711 € 20 594 € 15 018 € 20 612 € 13 417 €
072
B.V.1.
Peniaze
39 957€ 49 614€ 55 990€ 70 164€ 30 051€ 30 883€ 30 820€ 20 097€ 14 521€ 20 115€ 12 917€
073
B.V.2.
Účty v bankách
190 220€ 328 239€ 121 945€ 193 958€ 256 611€ 267 381€ 185 891€ 497€ 497€ 497€ 500€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 426 € 14 646 € 21 819 € 16 459 € 8 277 € 13 578 € 7 882 € 9 447 € 4 901 € 3 019 € 4 785 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 555€ 1 612€ 6 310€ 6 289€ 896€ 3 641€ 1 390€ 960€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 871€ 13 034€ 15 509€ 10 170€ 7 381€ 9 937€ 6 492€ 8 487€ 4 901€ 3 019€ 4 785€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 948 532 € 5 082 761 € 5 289 310 € 4 643 294 € 4 462 046 € 4 458 956 € 4 466 313 € 4 436 377 € 4 425 396 € 4 518 363 € 4 916 525 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 839 668 € 2 752 931 € 3 041 099 € 2 872 997 € 2 793 929 € 2 537 175 € 2 360 699 € 2 127 455 € 1 906 710 € 1 656 819 € 1 375 438 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 € 46 474 €
082
A.I.1
Základné imanie
46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€ 46 474€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€ 1 092€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 700 718 € 2 673 012 € 2 820 784 € 2 718 777 € 2 484 962 € 2 308 486 € 2 075 242 € 1 854 497 € 1 598 006 € 1 323 226 € 1 288 731 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 700 718€ 2 673 012€ 2 820 784€ 2 718 777€ 2 484 962€ 2 308 486€ 2 075 242€ 1 854 497€ 1 598 006€ 1 323 226€ 1 288 731€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
86 737 € 27 706 € 168 102 € 102 007 € 256 754 € 176 476 € 233 244 € 220 745 € 256 491 € 281 380 € 34 494 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 422 967 € 1 659 770 € 1 512 920 € 1 044 759 € 878 417 € 1 098 728 € 1 244 524 € 1 413 218 € 1 557 850 € 1 798 287 € 2 350 566 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
806 121 € 959 670 € 748 834 € 301 555 € 301 932 € 474 815 € 510 770 € 706 292 € 874 143 € 969 359 € 1 007 935 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
182 335€ 190 000€ 190 000€ 290 000€ 290 000€ 450 000€ 450 000€ 637 500€ 816 293€ 952 293€ 992 342€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
286 150€ 323 234€ 4 493€ 4 125€ 2 116€ 1 674€ 794€ 770€ 1 287€ 62€ 134€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
328 448€ 437 652€ 545 178€ 1 850€ 15 577€ 53 149€ 60 145€ 45 381€ 3 010€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 188€ 8 784€ 9 163€ 7 430€ 7 966€ 7 564€ 6 827€ 7 877€ 11 182€ 13 994€ 15 459€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
10 000 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
10 000€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
60 990€ 134 190€ 207 390€ 248 468€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
501 768 € 614 822 € 653 995 € 617 973 € 482 831 € 544 192 € 605 422 € 480 726 € 397 938 € 447 983 € 676 294 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
119 758 € 170 699 € 102 648 € 218 093 € 123 842 € 177 049 € 148 390 € 126 659 € 147 349 € 121 854 € 439 882 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
119 758€ 170 699€ 102 648€ 218 093€ 123 842€ 177 049€ 148 390€ 126 659€ 147 349€ 121 854€ 439 882€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
21 520€ 87 259€ 134 622€ 137 816€ 132 601€ 135 082€ 192 808€ 363€ 56 050€ 65 610€ 67 619€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
126 728€ 128 057€ 154 242€ 137 792€ 96 223€ 93 289€ 101 064€ 111 937€ 79 208€ 69 428€ 73 105€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
79 930€ 84 040€ 97 885€ 85 298€ 61 145€ 59 207€ 65 815€ 71 424€ 53 363€ 45 272€ 47 382€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 722€ 34 277€ 58 725€ 37 124€ 54 979€ 23 855€ 37 182€ 28 997€ 21 243€ 90 060€ 18 421€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
110 110€ 110 490€ 105 873€ 1 850€ 14 041€ 55 710€ 60 163€ 141 346€ 40 725€ 55 759€ 29 885€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
115 078 € 85 278 € 110 091 € 115 231 € 93 654 € 79 721 € 67 342 € 88 883 € 51 262 € 54 800 € 38 233 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
111 278€ 83 278€ 108 391€ 113 631€ 92 054€ 78 271€ 65 892€ 87 183€ 49 562€ 44 800€ 38 233€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 800€ 2 000€ 1 700€ 1 600€ 1 600€ 1 450€ 1 450€ 1 700€ 1 700€ 10 000€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
60 990€ 76 327€ 100 317€ 118 755€ 379 636€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
685 897 € 670 060 € 735 291 € 725 538 € 789 700 € 823 053 € 861 090 € 895 704 € 960 836 € 1 063 257 € 1 190 521 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
239€ 297€ 1 938€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
631 868€ 612 872€ 646 678€ 681 896€ 747 797€ 780 830€ 813 864€ 846 899€ 849 009€ 915 240€ 1 045 734€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
54 029€ 57 188€ 88 613€ 43 642€ 41 903€ 41 984€ 47 226€ 48 508€ 111 827€ 146 079€ 144 787€