Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 109 718 000 € 1 098 665 000 € 979 021 000 € 979 530 000 € 959 039 499 € 1 035 886 549 € 1 049 333 694 € 999 773 868 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
908 230 000 € 920 486 000 € 870 974 000 € 872 228 000 € 707 106 259 € 708 591 689 € 715 387 664 € 690 153 818 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 316 000 € 351 000 € 495 000 € 15 778 520 € 13 688 728 € 11 822 143 € 6 958 839 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 316 000€ 339 000€ 495 000€ 10 740 274€ 11 244 105€ 9 963 428€ 3 722 746€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 038 246€ 2 444 623€ 1 858 715€ 3 236 093€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 12 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
15 283 000 € 18 314 000 € 19 069 000 € 19 083 000 € 63 949 663 € 67 514 667 € 70 660 452 € 66 931 387 €
012
A.II.1
Pozemky
610 000€ 722 000€ 804 000€ 809 000€ 2 548 503€ 2 508 814€ 2 506 877€ 2 613 318€
013
A.II.2
Stavby
14 442 000€ 14 912 000€ 15 614 000€ 16 136 000€ 36 780 823€ 36 660 936€ 38 123 779€ 27 765 914€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
228 000€ 2 677 000€ 2 484 000€ 1 887 000€ 24 319 279€ 25 685 546€ 21 204 589€ 20 990 120€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 423€ 2 423€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 000€ 3 000€ 167 000€ 251 000€ 298 635€ 2 585 329€ 8 825 207€ 13 402 593€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 71 619€ 0€ 2 159 442€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
892 947 000 € 901 856 000 € 851 554 000 € 852 650 000 € 627 378 076 € 627 388 294 € 632 905 069 € 616 263 592 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
892 947 000€ 891 856 000€ 837 754 000€ 835 040 000€ 601 568 336€ 601 554 086€ 601 554 086€ 603 138 482€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
558 327€ 45 444€ 45 444€ 33 194€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
25 245 900€ 25 788 764€ 31 205 958€ 12 957 335€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 10 000 000€ 13 800 000€ 17 610 000€ 5 513€ 0€ 99 581€ 134 581€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
201 488 000 € 177 244 000 € 108 047 000 € 107 302 000 € 251 440 259 € 326 654 767 € 333 494 960 € 308 569 005 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 527 000 € 40 000 € 0 € 2 378 360 € 3 271 609 € 5 225 619 € 4 460 370 €
032
B.I.1
Materiál
2 376 142€ 3 268 886€ 3 803 468€ 2 734 012€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
18€ 530€ 1 285 101€ 1 390 009€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 200€ 2 193€ 137 050€ 336 349€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 3 342 000 € 3 246 000 € 1 310 000 € 25 165 119 € 29 080 889 € 33 699 391 € 42 504 600 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 2 133 000€ 2 120 000€ 2 503 245€ 1 049 615€ 299 265€ 200 165€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 661 874€ 28 031 274€ 33 400 126€ 41 198 048€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 209 000€ 1 126 000€ 1 310 000€ 0€ 1 106 387€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
12 906 000 € 64 942 000 € 85 368 000 € 84 681 000 € 163 377 084 € 204 399 140 € 215 370 243 € 182 718 093 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
59 000€ 58 262 000€ 73 299 000€ 77 319 000€ 155 077 028€ 195 619 047€ 200 088 455€ 173 273 163€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
15 740€ 390 350€ 11 296 516€ 7 363 450€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
11 280 000€ 6 680 000€ 7 992 000€ 5 864 000€ 6 041 087€ 5 869 231€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 567 000€ 0€ 4 077 000€ 1 498 000€ 1 215 322€ 1 602 190€ 2 996 306€ 1 190 019€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 027 907€ 918 322€ 988 966€ 891 461€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
188 582 000 € 108 433 000 € 19 393 000 € 21 311 000 € 60 519 696 € 89 903 129 € 79 199 707 € 78 885 942 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 980€ 10 987€ 9 072€ 9 217€
057
B.IV.2
Účty v bankách
59 647 461€ 83 596 720€ 78 215 140€ 78 327 349€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
865 255€ 6 295 422€ 975 495€ 549 376€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 € 935 000 € 0 € 0 € 492 981 € 640 093 € 451 070 € 1 051 045 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
367 262€ 566 743€ 294 940€ 394 532€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
125 719€ 73 350€ 156 130€ 656 513€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 109 718 000 € 1 098 665 000 € 979 021 000 € 979 530 000 € 959 039 499 € 1 035 886 549 € 1 049 333 694 € 999 773 868 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
997 544 000 € 785 363 000 € 783 064 000 € 854 694 000 € 664 531 718 € 669 889 735 € 677 415 348 € 646 133 098 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
116 754 000 € 116 754 000 € 116 754 000 € 116 754 000 € 116 753 842 € 116 753 842 € 116 753 842 € 116 753 842 €
069
A.I.1
Základné imanie
116 754 000€ 116 754 000€ 116 754 000€ 116 754 000€ 116 753 842€ 116 753 842€ 116 753 842€ 116 753 842€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 206 000 € 3 206 000 € 3 254 000 € 3 284 000 € 418 242 202 € 418 242 201 € 418 242 201 € 418 242 201 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 324 000€ 2 324 000€ 2 324 000€ 2 324 000€ 22 946€ 22 945€ 22 945€ 22 945€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
882 000€ 882 000€ 930 000€ 960 000€ 418 219 256€ 418 219 256€ 418 219 256€ 418 219 256€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
23 351 000 € 23 351 000 € 23 351 000 € 23 351 000 € 25 674 341 € 25 674 341 € 25 674 341 € 25 674 341 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
23 351 000€ 23 351 000€ 23 351 000€ 23 351 000€ 23 350 769€ 23 350 769€ 23 350 769€ 23 350 769€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 323 572€ 2 323 572€ 2 323 572€ 2 323 572€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
854 233 000 € 642 052 000 € 639 705 000 € 711 305 000 € 22 603 849 € 43 496 469 € 43 496 469 € 42 850 812 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
854 233 000€ 642 052 000€ 639 705 000€ 711 305 000€ 22 603 849€ 43 496 469€ 43 496 469€ 42 850 812€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
81 257 484 € 65 722 882 € 73 248 495 € 42 611 902 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
112 174 000 € 312 124 000 € 194 566 000 € 123 108 000 € 294 441 684 € 365 743 329 € 371 646 161 € 353 457 208 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 000 € 1 745 000 € 1 590 000 € 1 434 000 € 17 983 508 € 26 792 305 € 38 238 967 € 35 165 725 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 147 372€ 4 831 940€ 3 883 222€ 3 455 027€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 1 722 000€ 1 561 000€ 1 410 000€ 14 869 720€ 16 852 116€ 25 510 946€ 7 858 352€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 23 000€ 29 000€ 24 000€ 1 966 416€ 5 108 249€ 8 844 799€ 23 852 346€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 858 000 € 31 000 € 22 000 € 55 000 € 2 004 959 € 1 471 591 € 559 622 € 471 262 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
272 515€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 31 000€ 22 000€ 55 000€ 107 847€ 420 858€ 366 127€ 338 874€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
44 778€ 40 873€ 36 688€ 32 806€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 858 000€ 1 579 819€ 910 278€ 57 225€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
98 314 000 € 296 548 000 € 175 344 000 € 99 834 000 € 246 422 343 € 304 079 159 € 293 312 446 € 271 618 476 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
189 000€ 46 240 000€ 61 764 000€ 63 061 000€ 186 609 640€ 220 484 928€ 239 583 342€ 197 550 891€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
37 836€ 315 019€ 299 168€ 252 087€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
98 088 000€ 235 728 000€ 109 543 000€ 32 104 000€ 36 647 717€ 79 952 581€ 49 776 011€ 71 117 930€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 315 000€ 303 000€ 309 000€ 1 469 752€ 1 542 903€ 1 288 287€ 1 374 412€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 229 000€ 214 000€ 204 000€ 846 909€ 899 966€ 766 198€ 858 017€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 000€ 2 913 000€ 2 664 000€ 3 150 000€ 758 402€ 753 270€ 1 562 983€ 403 130€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
34 000€ 11 123 000€ 856 000€ 1 006 000€ 52 087€ 130 492€ 36 457€ 62 009€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 000 000 € 13 800 000 € 17 610 000 € 21 785 000 € 28 030 874 € 33 400 274 € 39 535 126 € 46 201 745 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 10 000 000€ 13 800 000€ 17 610 000€ 22 661 874€ 28 031 274€ 33 400 126€ 39 535 126€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 000 000€ 3 800 000€ 3 810 000€ 4 175 000€ 5 369 000€ 5 369 000€ 6 135 000€ 6 666 619€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 1 178 000 € 1 391 000 € 1 728 000 € 66 097 € 253 485 € 272 185 € 183 562 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 1 178 000€ 1 391 000€ 1 728 000€ 66 097€ 253 485€ 265 631€ 167 992€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 6 554€ 15 570€