Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
999 255 000 € 1 109 718 000 € 1 098 665 000 € 979 021 000 € 979 530 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
911 177 000 € 908 230 000 € 920 486 000 € 870 974 000 € 872 228 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
105 000 € 0 € 316 000 € 351 000 € 495 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
105 000€ 0€ 316 000€ 339 000€ 495 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 12 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 795 000 € 15 283 000 € 18 314 000 € 19 069 000 € 19 083 000 €
012
A.II.1
Pozemky
583 000€ 610 000€ 722 000€ 804 000€ 809 000€
013
A.II.2
Stavby
14 034 000€ 14 442 000€ 14 912 000€ 15 614 000€ 16 136 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
159 000€ 228 000€ 2 677 000€ 2 484 000€ 1 887 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 000€ 3 000€ 3 000€ 167 000€ 251 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
896 277 000 € 892 947 000 € 901 856 000 € 851 554 000 € 852 650 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
896 277 000€ 892 947 000€ 891 856 000€ 837 754 000€ 835 040 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 10 000 000€ 13 800 000€ 17 610 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
88 078 000 € 201 488 000 € 177 244 000 € 108 047 000 € 107 302 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 527 000 € 40 000 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 3 342 000 € 3 246 000 € 1 310 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 2 133 000 € 2 120 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 209 000€ 1 126 000€ 1 310 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 043 000 € 12 906 000 € 64 942 000 € 85 368 000 € 84 681 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
76 000 € 59 000 € 58 262 000 € 73 299 000 € 77 319 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 967 000€ 11 280 000€ 6 680 000€ 7 992 000€ 5 864 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 567 000€ 0€ 4 077 000€ 1 498 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
86 035 000 € 188 582 000 € 108 433 000 € 19 393 000 € 21 311 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 935 000 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
999 255 000 € 1 109 718 000 € 1 098 665 000 € 979 021 000 € 979 530 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
930 616 000 € 997 544 000 € 785 363 000 € 783 064 000 € 854 694 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
116 754 000 € 116 754 000 € 116 754 000 € 116 754 000 € 116 754 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
116 754 000€ 116 754 000€ 116 754 000€ 116 754 000€ 116 754 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 324 000€ 2 324 000€ 2 324 000€ 2 324 000€ 2 324 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
23 351 000 € 23 351 000 € 23 351 000 € 23 351 000 € 23 351 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
882 000 € 882 000 € 882 000 € 930 000 € 960 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
882 000€ 882 000€ 882 000€ 930 000€ 960 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
787 305 000 € 854 233 000 € 642 052 000 € 639 705 000 € 711 305 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
787 305 000€ 854 233 000€ 642 052 000€ 639 705 000€ 711 305 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
68 639 000 € 112 174 000 € 312 124 000 € 194 566 000 € 123 108 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 996 000 € 3 858 000 € 31 000 € 22 000 € 55 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 31 000€ 22 000€ 55 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 996 000€ 3 858 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 1 722 000 € 1 561 000 € 1 410 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 1 722 000€ 1 561 000€ 1 410 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 10 000 000€ 13 800 000€ 17 610 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
65 642 000 € 98 314 000 € 296 548 000 € 175 344 000 € 99 834 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
254 000 € 189 000 € 46 240 000 € 61 764 000 € 63 061 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
64 241 000€ 98 088 000€ 235 728 000€ 109 543 000€ 32 104 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 315 000€ 303 000€ 309 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 229 000€ 214 000€ 204 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 000€ 3 000€ 2 913 000€ 2 664 000€ 3 150 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 145 000€ 34 000€ 11 123 000€ 856 000€ 1 006 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 000 € 2 000 € 23 000 € 29 000 € 24 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 000€ 2 000€ 23 000€ 29 000€ 24 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 10 000 000€ 3 800 000€ 3 810 000€ 4 175 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 1 178 000 € 1 391 000 € 1 728 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 1 178 000€ 1 391 000€ 1 728 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé