Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 825 000 € 1 596 000 € 726 949 000 € 607 414 000 € 645 932 000 € 672 827 597 € 797 278 488 € 775 778 706 € 851 563 357 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 825 000€ 1 596 000€ 726 949 000€ 607 414 000€ 645 932 000€ 672 782 644€ 797 186 983€ 775 779 516€ 851 560 513€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-511€ 530€ -104 908€ -22 842€
07
II.3
Aktivácia
45 464€ 90 975€ 104 098€ 25 686€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
356 000 € 362 000 € 701 217 000 € 588 461 000 € 605 602 000 € 612 242 603 € 734 629 973 € 707 511 536 € 804 875 020 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
356 000€ 362 000€ 1 779 000€ 2 938 000€ 1 024 000€ 314 250 720€ 398 070 068€ 394 962 967€ 487 324 071€
10
B.2
Služby
0€ 699 438 000€ 585 523 000€ 604 578 000€ 297 991 883€ 336 559 905€ 312 548 569€ 317 550 949€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 469 000 € 1 234 000 € 25 732 000 € 18 953 000 € 40 330 000 € 60 584 994 € 62 648 515 € 68 267 170 € 46 688 337 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
490 000 € 88 000 € 9 834 000 € 9 586 000 € 9 232 000 € 29 310 214 € 29 069 211 € 30 240 477 € 26 809 439 €
13
C.1
Mzdové náklady
367 000€ 56 000€ 7 388 000€ 7 251 000€ 6 970 000€ 20 043 131€ 19 201 918€ 19 902 838€ 18 385 639€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
303 536€ 309 356€ 310 895€ 312 122€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
123 000€ 32 000€ 2 274 000€ 2 201 000€ 2 124 000€ 7 309 793€ 6 535 251€ 6 262 494€ 5 805 840€
16
C.4
Sociálne náklady
0€ 172 000€ 134 000€ 138 000€ 1 653 754€ 3 022 686€ 3 764 250€ 2 305 838€
17
D
Dane a poplatky
1 727 530€ 542 250€ 554 409€ 540 735€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
534 000€ 520 000€ 996 000€ 1 025 000€ 1 125 000€ 9 882 616€ 11 055 484€ 8 495 395€ 5 041 660€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 281 535€ 17 906 150€ 21 598 868€ 15 123 278€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 545 919€ 16 580 691€ 19 919 014€ 13 818 454€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 159 026€ 471 729€ 910 241€ 4 519 636€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
157 000€ 38 976 000€ 4 872 000€ 6 422 000€ 4 032 000€ 1 734 994€ 939 376€ 989 195€ 1 207 605€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
822 000€ 714 000€ 10 959 000€ 10 212 000€ 9 238 000€ 78 527€ -5 732 413€ -3 678 334€ 11 737 090€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-220 000 € 38 888 000 € 8 815 000 € 4 552 000 € 24 767 000 € 15 897 691 € 29 507 089 € 34 414 031 € 552 206 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
745 273€ 2 432 372€ 1 934 949€ 1 762 138€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
740 473€ 1 635 439€ 1 928 199€ 1 749 015€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
121 839 000 € 184 217 000 € 259 000 € 782 000 € 55 078 000 € 66 392 925 € 40 380 209 € 58 051 527 € 54 375 499 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
121 839 000€ 184 217 000€ 259 000€ 782 000€ 55 078 000€ 65 080 137€ 38 950 861€ 57 059 977€ 53 599 652€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 775 847€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 312 788€ 1 429 348€ 991 550€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 129 219€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
181 284€ 210 859€ 71 278€ 24 554€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-1 805€ 2 915 751€ 3 070 554€ 7 548 842€
38
X.
Výnosové úroky
74 000€ 376 000€ 535 000€ 668 000€ 879 000€ 2 335 056€ 3 072 427€ 2 544 140€ 2 573 491€
39
N
Nákladové úroky
0€ 304 000€ 423 000€ 558 000€ 726 000€ 1 324 087€ 1 783 714€ 1 802 650€ 2 301 340€
40
XI.
Kurzové zisky
44 050€ 35 409€ 71 702€ 236 800€
41
O
Kurzové straty
37 613€ 70 888€ 91 434€ 275 027€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 086 000€ 2 071 000€ 2 088 000€ 5 533 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 000€ -2 499 197€ -1 911 403€ 10 645 264€ 2 070 393€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
121 907 000 € 185 375 000 € 2 442 000 € 2 980 000 € 60 764 000 € 69 734 849 € 41 215 169 € 44 992 939 € 45 107 976 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
121 687 000 € 224 263 000 € 11 257 000 € 7 532 000 € 85 531 000 € 85 632 540 € 70 722 258 € 79 406 970 € 45 660 182 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-20 000 € 3 089 000 € 2 264 000 € 1 121 000 € 7 521 000 € 4 375 056 € 4 999 376 € 6 158 475 € 3 048 280 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
848 000€ 2 888 000€ -8 000€ 192 000€ 153 000€ 3 496 136€ 4 146 322€ 4 994 863€ 4 045 061€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-848 000€ 201 000€ 2 272 000€ 929 000€ 7 368 000€ 878 920€ 853 054€ 1 163 612€ -996 781€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
121 707 000 € 221 174 000 € 8 993 000 € 6 411 000 € 78 010 000 € 81 257 484 € 65 722 882 € 73 248 495 € 42 611 902 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
121 687 000 € 224 263 000 € 11 257 000 € 7 532 000 € 85 531 000 € 85 632 540 € 70 722 258 € 79 406 970 € 45 660 182 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
121 707 000 € 221 174 000 € 8 993 000 € 6 411 000 € 78 010 000 € 81 257 484 € 65 722 882 € 73 248 495 € 42 611 902 €