Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.12.2013
30.11.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2012
30.11.2013
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 494 321 € 2 474 719 € 2 700 384 € 2 627 274 € 2 507 130 € 1 832 710 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
543 725 € 508 176 € 676 974 € 632 470 € 669 763 € 200 435 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
70 001 € 0 € 15 691 € 34 520 € 34 463 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 15 691 € 34 520 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
70 001 € 34 463 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
473 724 € 508 176 € 661 283 € 597 950 € 635 300 € 200 435 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0 € 12 € 1 001 € 2 009 € 3 030 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
439 603 € 485 960 € 398 452 € 573 310 € 609 702 € 166 128 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
210 € 210 € 210 € 210 € 210 € 210 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 911 € 22 006 € 252 428 € 13 248 € 13 198 € 16 386 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 181 € 10 181 € 10 181 € 14 681 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 946 735 € 1 966 191 € 2 022 347 € 1 994 015 € 1 834 384 € 1 622 273 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
482 084 € 391 397 € 343 449 € 282 255 € 362 281 € 370 243 €
032
B.I.1
Materiál
407 988 € 352 769 € 331 374 € 277 424 € 352 924 € 322 692 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
67 861 € 33 630 € 6 383 € 3 421 € 8 140 € 32 825 €
034
B.I.3
Výrobky
6 215 € 4 978 € 5 672 € 1 390 € 1 197 € 14 706 €
036
B.I.5
Tovar
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 846 € 15 293 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 846 € 15 293 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 257 300 € 1 423 407 € 1 374 733 € 1 549 405 € 1 259 836 € 939 581 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 234 796 € 1 332 186 € 1 294 102 € 1 414 089 € 944 850 € 863 058 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6 873 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 842 € 17 998 € 119 651 € 282 875 € 62 442 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 662 € 91 221 € 55 760 € 15 665 € 32 111 € 14 081 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
205 505 € 136 094 € 304 165 € 162 355 € 212 267 € 312 449 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 681 € 3 510 € 3 528 € 4 735 € 6 560 € 6 015 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
201 824 € 132 584 € 300 637 € 157 620 € 205 707 € 306 434 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 861 € 352 € 1 063 € 789 € 2 983 € 10 002 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 861 € 352 € 1 063 € 789 € 100 € 10 002 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 883 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 494 321 € 2 474 719 € 2 700 384 € 2 627 274 € 2 507 130 € 1 832 710 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 643 339 € 1 657 660 € 1 729 254 € 1 430 721 € 1 525 334 € 1 079 628 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 351 824 € 1 394 774 € 1 423 418 € 1 118 031 € 1 072 325 € 745 150 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 351 824 € 1 394 774 € 1 423 418 € 1 118 031 € 1 072 325 € 745 150 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
284 211 € 255 582 € 298 532 € 305 387 € 445 706 € 327 175 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
760 749 € 689 527 € 781 421 € 937 537 € 713 949 € 753 082 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
36 626 € 20 001 € 10 356 € 14 465 € 9 982 € 18 898 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
35 867 € 19 242 € 9 597 € 12 947 € 9 982 € 18 898 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
759 € 759 € 759 € 1 518 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 681 € 10 476 € 9 017 € 6 844 € 8 076 € 92 592 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 681 € 10 476 € 7 380 € 5 207 € 4 079 € 3 310 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 360 € 89 282 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 637 € 1 637 € 1 637 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
710 442 € 659 050 € 762 048 € 916 228 € 695 891 € 641 592 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
497 560 € 397 053 € 517 768 € 683 553 € 437 787 € 299 432 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 254 € -571 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
95 001 € 123 230 € 157 961 € 166 618 € 192 431 € 300 774 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
52 502 € 53 476 € 46 473 € 34 678 € 22 100 € 20 422 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 584 € 31 527 € 28 284 € 21 568 € 13 134 € 11 728 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 978 € 45 876 € 6 125 € 4 239 € 3 897 € 6 796 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
817 € 7 888 € 5 437 € 5 572 € 22 288 € 3 011 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
90 233 € 127 532 € 189 709 € 259 016 € 267 847 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 465 € 4 095 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
185 614 € 259 016 € 267 847 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
84 768 € 127 532 €