Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 761 533 € 1 431 344 € 1 477 844 € 1 395 725 € 1 376 881 € 1 056 372 € 839 776 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 205 705 € 935 137 € 855 520 € 798 069 € 780 381 € 619 341 € 319 122 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 205 705 € 935 137 € 855 520 € 798 069 € 780 381 € 619 341 € 319 122 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
146 214 € 133 873 € 142 237 € 150 601 € 121 839 € 122 117 € 60 333 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
677 715 € 801 264 € 713 283 € 647 468 € 658 542 € 497 224 € 258 789 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
381 776 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
554 521 € 493 458 € 612 722 € 591 567 € 590 548 € 432 198 € 513 627 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
124 961 € 43 269 € 175 514 € 219 717 € 164 634 € 60 452 €
032
B.I.1
Materiál
70 722 € 43 269 € 175 514 € 219 717 € 164 634 € 60 452 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
54 239 €
036
B.I.5
Tovar
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
401 969 € 423 718 € 432 125 € 363 573 € 424 141 € 371 179 € 451 983 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
372 516 € 421 213 € 422 797 € 352 970 € 380 736 € 370 986 € 436 076 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 453 € 2 505 € 9 328 € 10 603 € 43 405 € 193 € 15 907 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 591 € 26 471 € 5 083 € 8 277 € 1 773 € 61 019 € 1 192 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 442 € 25 951 € 4 611 € 7 165 € 1 496 € 60 373 € 1 182 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
149 € 520 € 472 € 1 112 € 277 € 646 € 10 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 307 € 2 749 € 9 602 € 6 089 € 5 952 € 4 833 € 7 027 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 833 € 7 027 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 307 € 2 749 € 9 602 € 6 089 € 5 952 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 761 533 € 1 431 344 € 1 477 844 € 1 395 725 € 1 376 881 € 1 056 372 € 839 776 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
311 672 € 284 791 € 251 369 € 238 071 € 233 403 € 328 013 € 39 459 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
272 860 € 272 860 € 272 860 € 272 860 € 272 860 € 272 860 € 106 360 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
272 860 € 272 860 € 272 860 € 272 860 € 272 860 € 272 860 € 106 360 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 628 € -28 794 € -42 093 € -46 760 € 47 851 € -73 540 € -65 502 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 628 € 85 053 € 80 386 € 80 386 € 80 386 € 80 386 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 794 € -127 146 € -127 146 € -32 535 € -153 926 € -145 888 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
26 881 € 33 422 € 13 299 € 4 668 € -94 611 € 122 054 € -8 038 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 449 861 € 1 146 553 € 1 226 475 € 1 157 654 € 1 143 478 € 728 113 € 800 317 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 729 € 2 473 € 1 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 729 € 2 473 € 1 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
411 731 € 205 687 € 21 € 21 € 21 € 245 596 € 107 234 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
33 615 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
620 € 428 € 21 € 21 € 21 € 21 € 21 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
411 111 € 205 259 € 245 575 € 73 598 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
607 780 € 621 551 € 907 896 € 839 954 € 844 258 € 349 946 € 372 005 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
286 213 € 274 718 € 404 760 € 364 282 € 409 445 € 275 631 € 370 205 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
156 000 € 177 000 € 195 000 € 186 062 € 116 000 € 48 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 584 € 6 262 € 4 646 € 3 100 € 2 421 € 1 001 € 909 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 180 € 3 593 € 2 222 € 1 526 € 1 183 € 525 € 510 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
556 € 7 766 € 376 € 3 110 € 1 605 € 24 789 € 342 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
153 247 € 152 212 € 300 892 € 281 874 € 313 604 € 39 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
166 500 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
426 621 € 316 842 € 317 558 € 317 679 € 299 199 € 132 571 € 154 578 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
426 621 € 316 842 € 317 558 € 317 679 € 299 199 € 132 571 € 154 578 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
246 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
246 €