Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 935 379 € 8 240 457 € 8 823 464 € 9 731 729 € 7 849 792 € 6 135 545 € 6 036 788 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 030 638 € 1 893 734 € 1 814 552 € 1 691 416 € 1 593 656 € 2 052 756 € 1 982 607 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
161 490 € 82 181 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
161 490€ 82 181€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
286 093 € 270 234 € 314 969 € 233 683 € 177 659 € 157 553 € 165 944 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 034€ 4 374€ 4 714€ 5 054€ 5 394€ 2 158€ 2 306€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
249 541€ 265 860€ 310 255€ 228 629€ 172 265€ 155 395€ 163 638€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 518€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 583 055 € 1 541 319 € 1 499 583 € 1 457 733 € 1 415 997 € 1 895 203 € 1 816 663 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 583 055€ 1 541 319€ 1 499 583€ 1 457 733€ 1 415 997€ 1 355 203€ 1 816 663€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
540 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 849 532 € 6 296 043 € 6 956 133 € 7 962 169 € 6 176 871 € 4 033 785 € 3 999 567 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 505 € 2 053 € 27 467 € 28 403 € 24 478 € 20 033 € 15 743 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 505€ 2 053€ 27 467€ 28 403€ 24 478€ 20 033€ 15 743€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 345 131 € 2 628 495 € 2 942 838 € 4 441 450 € 3 917 946 € 2 771 385 € 2 593 809 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 262 119€ 1 639 778€ 2 218 876€ 2 359 893€ 2 747 290€ 1 845 124€ 1 542 722€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
47 169€ 436 029€ 223 321€ 2 081 278€ 1 167 284€ 925 787€ 934 963€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
480 567€ 112 972€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35 843€ 72 121€ 500 641€ 279€ 3 372€ 474€ 3 152€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 499 896 € 3 665 495 € 3 985 828 € 3 492 316 € 2 234 447 € 1 242 367 € 1 390 015 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 319€ 1 580€ 718€ 1 765€ 3 664€ 1 530€ 3 700€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 498 577€ 3 663 915€ 3 985 110€ 3 490 551€ 2 230 783€ 1 240 837€ 1 386 315€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
55 209 € 50 680 € 52 779 € 78 144 € 79 265 € 49 004 € 54 614 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 345€ 33 547€ 35 536€ 49 056€ 43 582€ 39 232€ 36 724€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 864€ 17 133€ 17 243€ 29 088€ 35 683€ 9 772€ 17 890€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 935 379 € 8 240 457 € 8 823 464 € 9 731 729 € 7 849 792 € 6 135 545 € 6 036 788 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 733 036 € 5 709 401 € 5 637 007 € 5 757 728 € 4 297 412 € 3 529 079 € 3 422 279 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 702 097 € 5 629 705 € 3 564 329 € 4 290 109 € 3 521 776 € 3 414 976 € 2 984 834 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 702 097€ 5 629 705€ 3 564 329€ 4 290 109€ 3 521 776€ 3 414 976€ 2 984 834€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
23 636 € 72 393 € 2 065 375 € 1 460 316 € 768 333 € 106 800 € 430 142 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 187 445 € 2 522 336 € 3 183 737 € 3 940 150 € 3 528 142 € 2 579 528 € 2 593 798 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
109 442 € 125 582 € 229 106 € 231 052 € 222 036 € 226 275 € 217 537 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
106 742€ 122 882€ 127 006€ 128 082€ 124 436€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 700€ 2 700€ 102 100€ 102 970€ 97 600€ 226 275€ 217 537€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
826 914 € 823 453 € 820 635 € 819 304 € 816 205 € 812 906 € 807 079 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
66 914€ 63 453€ 60 635€ 59 304€ 56 205€ 52 906€ 47 079€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
760 000€ 760 000€ 760 000€ 760 000€ 760 000€ 760 000€ 760 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 249 384 € 1 571 648 € 2 132 901 € 2 888 930 € 2 488 619 € 1 538 669 € 1 567 210 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
621 793€ 1 218 455€ 1 404 582€ 2 313 964€ 1 931 317€ 950 533€ 950 313€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
139 011€ 161 573€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
159 145€ 155 251€ 244 029€ 187 815€ 157 634€ 143 347€ 136 227€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
156 362€ 156 369€ 139 058€ 140 574€ 119 170€ 108 076€ 77 470€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
270 538€ 303 856€ 205 201€ 239 209€ 156 376€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
41 546€ 41 573€ 41 376€ 41 376€ 41 289€ 41 326€ 241 627€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 705€ 1 653€ 1 095€ 864€ 1 282€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 678 € 1 972 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 678€ 1 972€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
14 898 € 8 720 € 2 720 € 33 851 € 24 238 € 26 938 € 20 711 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 898€ 8 720€ 2 720€ 33 851€ 24 238€ 26 938€ 20 711€