Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
221 222 891 € 292 248 437 € 274 209 052 € 263 376 630 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
99 274 613 € 88 387 224 € 78 502 216 € 69 601 190 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 698 067 € 5 104 311 € 3 007 142 € 2 285 428 €
012
A.II.1
Pozemky
1 247 842€ 1 247 842€ 1 247 842€ 1 247 842€
013
A.II.2
Stavby
3 065 473€ 3 149 013€ 353 471€ 583 745€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
348 286€ 591 609€ 278 695€ 259 976€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
36 466€ 115 847€ 115 847€ 115 847€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 011 287€ 78 018€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
94 576 546 € 83 282 913 € 75 495 074 € 67 315 762 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
77 317 703€ 65 341 987€ 55 010 723€ 48 669 202€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
17 252 205€ 17 867 098€ 20 474 391€ 18 435 520€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
9 960€ 9 960€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 638€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
73 828€ 201 080€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
119 158 476 € 201 331 697 € 193 829 212 € 190 118 268 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
109 053 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
109 053€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
28 283 543 € 19 950 000 € 9 854 908 € 32 329 135 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
27 283 543€ 18 950 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
9 845 149€ 13 236 786€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
-15 248€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 000 000€ 1 000 000€ 19 100 965€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 759€ 6 632€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
90 149 094 € 79 412 375 € 35 158 394 € 14 211 140 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 148 509 € 5 518 640 € 4 540 466 € 5 923 742 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 994 960€ 5 070 935€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
346 841€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
153 549€ 100 864€ 4 540 466€ 5 923 742€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
59 645 280€ 51 372 912€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
250 891€ 8 053 536€ 6 014 973€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
326 828€ 497€ 214€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
-8 089€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
23 028 477€ 22 269 435€ 22 572 267€ 2 272 425€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
725 839 € 101 969 322 € 148 815 910 € 143 468 940 €
072
B.V.1.
Peniaze
119 226€ 83 898€ 46 526€ 18 577€
073
B.V.2.
Účty v bankách
606 613€ 101 885 424€ 148 769 384€ 143 450 363€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 789 802 € 2 529 516 € 1 877 624 € 3 657 172 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 878€ 160 641€ 64 569€ 67 783€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
95 609€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 780 924€ 2 368 875€ 1 813 055€ 3 493 780€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
221 222 891 € 292 248 437 € 274 209 052 € 263 376 630 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
72 196 351 € 153 687 961 € 135 347 988 € 123 926 949 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
501 234 € 501 234 € 501 234 € 501 234 €
082
A.I.1
Základné imanie
501 234€ 501 234€ 501 234€ 501 234€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 176 € 100 176 € 100 176 € 100 176 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100 176€ 100 176€ 100 176€ 100 176€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 709 € -8 089 € -15 248 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 709€ -8 089€ -15 248€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
46 386 567 € 134 754 667 € 123 340 784 € 69 023 441 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 386 567€ 134 754 667€ 123 340 784€ 69 023 441€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
25 208 374 € 18 334 593 € 11 413 883 € 54 317 346 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
149 026 540 € 138 560 476 € 138 859 945 € 139 447 905 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
84 506 € 139 723 € 108 250 € 142 807 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
59 161€ 40 522€ 71 271€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
80 752€ 76 807€ 67 728€ 62 460€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 076€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 754€ 3 755€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
276 910€ 645 520€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
148 575 776 € 137 650 553 € 137 967 192 € 138 157 281 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 052 225 € 345 886 € 367 606 € 340 794 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 948€ 28 828€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 050 277€ 317 058€ 367 606€ 340 794€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
147 483 287€ 136 614 358€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
137 297 301€ 137 325 051€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 991€ 73 828€ 200 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 664€ 98 302€ 103 555€ 73 441€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 138€ 27 871€ 22 964€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
347 800€ 115 589€ 98 081€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 609€ 147 241€ 55 270€ 96 950€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
366 258 € 493 290 € 138 983 € 133 687 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
123 290€ 138 983€ 133 687€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
366 258€ 370 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
276 910€ 368 610€ 368 610€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 119 € 1 776 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 119€ 1 776€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé