Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KONDELA s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 697 226 € 38 917 760 € 44 219 461 € 24 843 236 € 20 738 474 € 19 063 268 € 14 764 414 € 14 161 555 € 9 489 665 € 7 086 593 € 7 671 748 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 660 721 € 11 535 255 € 12 071 219 € 8 774 309 € 8 361 983 € 8 279 848 € 5 146 945 € 4 186 006 € 3 807 045 € 2 163 956 € 2 236 308 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
184 424 € 131 643 € 0 € 0 € 1 594 € 3 333 € 5 338 € 10 734 € 16 684 € 12 345 € 16 556 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
104 859€ 131 643€ 0€ 0€ 1 594€ 3 333€ 5 072€ 8 909€ 13 215€ 7 232€ 9 799€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€ 1 825€ 3 469€ 5 113€ 6 757€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
79 565€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 466 851 € 11 394 116 € 12 061 722 € 8 764 222 € 8 350 302 € 8 266 428 € 5 141 607 € 4 175 272 € 3 790 361 € 2 151 611 € 2 219 752 €
012
A.II.1
Pozemky
1 192 674€ 1 189 571€ 978 866€ 226 244€ 226 244€ 226 244€ 194 984€ 194 984€ 187 569€ 187 569€ 181 449€
013
A.II.2
Stavby
8 121 645€ 8 725 556€ 8 653 485€ 5 939 820€ 6 072 346€ 6 029 340€ 2 889 391€ 2 840 892€ 1 770 354€ 1 206 176€ 1 289 110€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
982 941€ 1 345 944€ 1 869 920€ 1 703 232€ 1 593 894€ 1 734 749€ 1 188 250€ 849 635€ 860 805€ 703 357€ 749 193€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 500€ 4 500€ 4 500€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
50 341€ 28 902€ 554 951€ 894 926€ 457 818€ 276 095€ 868 982€ 289 761€ 241 633€ 54 509€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
114 750€ 99 643€ 730 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 446 € 9 496 € 9 497 € 10 087 € 10 087 € 10 087 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 446€ 9 496€ 9 497€ 10 087€ 10 087€ 10 087€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 969 157 € 27 268 289 € 32 055 404 € 15 924 764 € 12 313 693 € 10 729 244 € 9 573 250 € 9 943 558 € 5 628 510 € 4 894 774 € 5 396 344 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 060 166 € 23 772 892 € 28 120 355 € 10 945 384 € 10 468 545 € 9 117 114 € 7 961 358 € 6 282 193 € 4 993 171 € 3 982 662 € 3 909 869 €
035
B.I.1
Materiál
25 196€ 8 873€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
20 034 970€ 23 764 019€ 28 120 355€ 10 945 384€ 10 468 545€ 9 117 114€ 7 961 358€ 6 282 193€ 4 993 171€ 3 982 662€ 3 909 869€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
78 102 € 71 057 € 71 031 € 28 074 € 22 264 € 16 425 € 13 896 € 12 308 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
78 102€ 71 057€ 71 031€ 28 074€ 22 264€ 16 425€ 13 896€ 12 308€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 911 712 € 2 571 636 € 2 544 317 € 1 870 454 € 1 143 852 € 966 942 € 1 123 389 € 3 361 675 € 495 974 € 469 532 € 1 360 765 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 215 891 € 1 669 033 € 1 790 088 € 1 739 316 € 941 715 € 768 009 € 997 372 € 1 039 273 € 420 840 € 265 300 € 658 491 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
532€ 48 711€ 4 293€ 11 923€ 1 801€ 2 498€ 815€ 12 518€ 941€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
24 231€ 72 155€ 54 622€ 236 182€ 75 133€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 191 128€ 1 548 167€ 1 731 173€ 1 491 211€ 864 781€ 765 511€ 996 557€ 1 026 755€ 419 899€ 265 300€ 658 491€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
98 166€ 728 797€ 36 986€ 14 104€ 3 641€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
597 655€ 173 806€ 717 243€ 117 034€ 202 137€ 198 933€ 126 017€ 2 322 402€ 75 134€ 204 232€ 698 633€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
919 177 € 852 704 € 1 319 701 € 3 080 852 € 679 032 € 628 763 € 474 607 € 287 382 € 139 365 € 442 580 € 125 710 €
072
B.V.1.
Peniaze
587 877€ 569 840€ 892 944€ 368 602€ 472 404€ 397 891€ 222 639€ 193 866€ 98 579€ 79 230€ 84 527€
073
B.V.2.
Účty v bankách
331 300€ 282 864€ 426 757€ 2 712 250€ 206 628€ 230 872€ 251 968€ 93 516€ 40 786€ 363 350€ 41 183€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
67 348 € 114 216 € 92 838 € 144 163 € 62 798 € 54 176 € 44 219 € 31 991 € 54 110 € 27 863 € 39 096 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
67 348€ 114 216€ 92 838€ 105 838€ 62 798€ 54 176€ 44 219€ 27 801€ 53 746€ 27 863€ 39 096€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
38 325€ 4 190€ 364€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 697 226 € 38 917 760 € 44 219 461 € 24 843 236 € 20 738 474 € 19 063 268 € 14 764 414 € 14 161 555 € 9 489 665 € 7 086 593 € 7 671 748 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 044 907 € 17 138 481 € 17 605 723 € 15 385 543 € 11 829 936 € 9 319 719 € 6 643 990 € 8 584 506 € 6 672 237 € 5 159 204 € 4 860 228 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 487 931€ 6 959 297€ 7 578 456€ 7 993 216€ 7 608 291€ 6 311 437€ 4 243 112€ 6 513 921€ 4 799 808€ 3 209 552€ 2 859 274€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 061 378 € 9 909 461 € 7 027 521 € 4 103 839 € 2 890 476 € 2 283 072 € 1 956 685 € 1 778 057 € 1 855 280 € 1 912 581 € 1 985 746 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 061 378€ 9 909 461€ 7 027 521€ 4 103 839€ 2 890 476€ 2 283 072€ 1 956 685€ 1 778 057€ 1 855 280€ 1 912 581€ 1 985 746€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
480 992 € 255 117 € 2 985 140 € 3 273 882 € 1 316 563 € 710 604 € 429 587 € 277 922 € 2 543 € 22 465 € 602 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 645 868 € 21 779 279 € 26 611 598 € 9 457 538 € 8 908 538 € 9 742 912 € 8 120 424 € 5 576 964 € 2 817 357 € 1 869 072 € 2 808 384 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 737 € 67 801 € 295 114 € 119 088 € 237 781 € 387 997 € 50 322 € 41 882 € 60 766 € 88 402 € 140 105 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
11 120€ 71 183€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 737€ 15 798€ 19 812€ 23 887€ 32 546€ 46 172€ 50 322€ 41 882€ 31 999€ 22 972€ 14 137€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
52 003€ 275 302€ 95 201€ 205 235€ 341 825€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
28 767€ 54 310€ 54 785€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 129 909€ 3 390 190€ 2 932 548€ 1 030 997€ 1 263 952€ 2 408 428€ 1 288 968€ 1 162 388€ 11 695€ 46 846€ 117 145€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 531 689 € 6 299 742 € 9 634 463 € 5 388 119 € 3 463 549 € 4 894 451 € 5 335 112 € 3 303 434 € 1 932 397 € 1 550 161 € 1 445 522 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 914 758 € 2 767 313 € 6 411 731 € 3 265 333 € 1 091 604 € 2 375 258 € 2 697 492 € 2 531 318 € 1 356 268 € 1 015 446 € 1 047 207 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 812€ 1 874€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
44 936€ 87 707€ 27 783€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 861 010€ 2 679 606€ 6 382 074€ 3 265 333€ 1 091 604€ 2 375 258€ 2 697 492€ 2 531 318€ 1 356 268€ 1 015 446€ 1 047 207€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
399 408€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
59 075€ 26 407€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 683 635€ 2 155 387€ 1 720 171€ 197 942€ 1 144 369€ 1 674 247€ 1 937 689€ 153 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
236 573€ 243 754€ 278 301€ 247 502€ 202 627€ 188 476€ 153 594€ 128 125€ 110 302€ 99 903€ 91 271€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
144 188€ 157 347€ 180 798€ 161 237€ 133 598€ 124 052€ 99 190€ 83 247€ 72 978€ 65 571€ 58 484€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
500 986€ 622 511€ 801 231€ 936 836€ 710 388€ 384 420€ 391 627€ 401 216€ 380 198€ 320 057€ 193 700€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
51 549€ 353 430€ 242 231€ 120 786€ 154 556€ 147 998€ 55 520€ 6 528€ 12 651€ 49 184€ 54 860€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
858 595 € 484 853 € 818 469 € 802 473 € 778 164 € 109 260 € 109 802 € 90 686 € 46 465 € 61 304 € 43 494 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
46 465€ 61 304€ 43 494€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
858 595€ 484 853€ 818 469€ 802 473€ 778 164€ 109 260€ 109 802€ 90 686€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 116 061€ 11 532 891€ 11 414 626€ 2 107 474€ 3 162 122€ 1 932 914€ 1 327 597€ 967 247€ 754 463€ 35 148€ 986 470€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 877€ 3 802€ 1 516 378€ 9 387€ 2 970€ 9 862€ 8 623€ 11 327€ 11 571€ 87 211€ 75 648€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 451 € 2 140 € 155 € 0 € 637 € 85 € 71 € 58 317 € 3 136 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 451€ 2 140€ 155€ 637€ 85€ 71€ 58 317€ 138€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 998€