Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 041 022 € 1 539 355 € 1 366 291 € 2 751 751 € 2 915 311 € 3 170 144 € 3 225 569 € 3 114 982 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
667 371 € 111 536 € 0 € 0 € 0 € 46 € 286 € 400 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
667 371 € 111 536 € 0 € 0 € 0 € 46 € 286 € 400 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
360 675€ 108 046€ 0€ 0€ 0€ 46€ 286€ 400€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
296 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 365€ 3 490€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 350 502 € 1 294 806 € 1 363 280 € 2 749 012 € 2 912 442 € 3 168 012 € 3 222 341 € 3 110 538 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
515 253 € 128 206 € 1 892 € 660 € 1 815 € 5 838 € 6 605 € 3 326 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
515 253€ 128 206€ 1 892€ 660€ 1 815€ 5 838€ 6 605€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 3 326€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
161 987 € 29 256 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
133 447€ 29 256€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
28 540€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
665 082 € 1 127 548 € 1 359 492 € 2 747 844 € 2 909 411 € 3 159 989 € 3 213 083 € 3 105 858 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
663 150€ 1 119 820€ 1 343 035€ 2 747 844€ 2 831 480€ 3 159 989€ 3 213 083€ 3 076 083€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 932€ 7 728€ 16 457€ 77 931€ 0€ 29 775€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 180 € 9 796 € 1 896 € 508 € 1 216 € 2 185 € 2 653 € 1 354 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 180€ 9 796€ 1 896€ 508€ 1 216€ 2 185€ 2 653€ 1 354€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
23 149 € 133 013 € 3 011 € 2 739 € 2 869 € 2 086 € 2 942 € 4 044 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
120 890€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 149€ 12 123€ 3 011€ 2 739€ 2 869€ 2 086€ 2 942€ 4 044€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 041 022 € 1 539 355 € 1 366 291 € 2 751 751 € 2 915 311 € 3 170 144 € 3 225 569 € 3 114 982 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
431 609 € 517 128 € 534 038 € 2 068 989 € 2 007 669 € 2 067 453 € 1 785 385 € 1 546 689 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
520 299 € 526 735 € 500 000 € 2 000 366 € 2 060 150 € 1 778 082 € 1 539 386 € 1 304 532 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
537 209€ 526 735€ 500 000€ 2 060 150€ 2 060 150€ 1 778 082€ 1 539 386€ 1 304 532€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 910€ -59 784€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-95 993 € -16 910 € 26 735 € 61 320 € -59 784 € 282 068 € 238 696 € 234 854 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 554 418 € 1 022 227 € 799 645 € 667 472 € 888 888 € 1 055 292 € 1 387 227 € 1 545 661 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
20 889 € 10 097 € 5 821 € 6 932 € 5 328 € 4 394 € 4 385 € 4 204 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 220€ 4 385€ 4 204€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 419€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 250€ 10 097€ 5 821€ 6 932€ 5 328€ 4 394€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 062 890 € 417 384 € 255 819 € 250 799 € 289 989 € 334 796 € 402 200 € 508 228 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
901 025€ 335 062€ 208 793€ 187 126€ 242 957€ 291 736€ 354 038€ 449 767€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 743€ 7 731€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
39 068€ 16 167€ 5 040€ 5 091€ 4 777€ 4 466€ 5 068€ 4 391€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 873€ 10 214€ 3 089€ 3 123€ 2 916€ 2 641€ 2 944€ 2 606€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
97 924€ 55 941€ 38 897€ 55 459€ 39 339€ 35 953€ 37 960€ 42 840€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
447€ 893€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
470 639 € 594 746 € 538 005 € 409 741 € 593 571 € 716 102 € 980 642 € 1 033 229 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
470 639€ 594 746€ 538 005€ 409 741€ 593 571€ 716 102€ 980 642€ 1 033 229€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
54 995 € 0 € 32 608 € 15 290 € 18 754 € 47 399 € 52 957 € 22 632 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 7 538€ 15 290€ 18 754€ 47 399€ 52 957€ 22 632€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
44 973€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 022€ 0€ 25 070€