Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 041 022 € 1 539 355 € 1 366 291 € 2 751 751 € 2 915 311 € 3 170 144 € 3 225 569 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
667 371 € 111 536 € 0 € 0 € 0 € 46 € 286 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
667 371 € 111 536 € 0 € 0 € 0 € 46 € 286 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
360 675€ 108 046€ 0€ 0€ 0€ 46€ 286€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
296 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 365€ 3 490€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok
(053)-/095A/)
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 350 502 € 1 294 806 € 1 363 280 € 2 749 012 € 2 912 442 € 3 168 012 € 3 222 341 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
515 253 € 128 206 € 1 892 € 660 € 1 815 € 5 838 € 6 605 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
515 253€ 128 206€ 1 892€ 660€ 1 815€ 5 838€ 6 605€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
161 987 € 29 256 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
133 447€ 29 256€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
28 540€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
665 082 € 1 127 548 € 1 359 492 € 2 747 844 € 2 909 411 € 3 159 989 € 3 213 083 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
663 150 € 1 119 820 € 1 343 035 € 2 747 844 € 2 831 480 € 3 159 989 € 3 213 083 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 213 083€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
663 150€ 1 119 820€ 1 343 035€ 2 747 844€ 2 831 480€ 3 159 989€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 932€ 7 728€ 16 457€ 77 931€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
8 180 € 9 796 € 1 896 € 508 € 1 216 € 2 185 € 2 653 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 180€ 9 796€ 1 896€ 508€ 1 216€ 2 185€ 2 653€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
23 149 € 133 013 € 3 011 € 2 739 € 2 869 € 2 086 € 2 942 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
120 890€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 149€ 12 123€ 3 011€ 2 739€ 2 869€ 2 086€ 2 942€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 041 022 € 1 539 355 € 1 366 291 € 2 751 751 € 2 915 311 € 3 170 144 € 3 225 569 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
431 609 € 517 128 € 534 038 € 2 068 989 € 2 007 669 € 2 067 453 € 1 785 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
664 € 664 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
664€ 664€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
520 299 € 526 735 € 500 000 € 2 000 366 € 2 060 150 € 1 778 082 € 1 539 386 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
537 209€ 526 735€ 500 000€ 2 060 150€ 2 060 150€ 1 778 082€ 1 539 386€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 910€ -59 784€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-95 993 € -16 910 € 26 735 € 61 320 € -59 784 € 282 068 € 238 696 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 554 418 € 1 022 227 € 799 645 € 667 472 € 888 888 € 1 055 292 € 1 387 227 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 419 € 0 € 4 385 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
4 385€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 419€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 062 890 € 417 384 € 255 819 € 250 799 € 289 989 € 334 796 € 402 200 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
901 025 € 335 062 € 208 793 € 187 126 € 242 957 € 291 736 € 355 781 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
354 038€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 510€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
901 025€ 335 062€ 208 793€ 187 126€ 242 957€ 287 226€ 1 743€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
39 068€ 16 167€ 5 040€ 5 091€ 4 777€ 4 466€ 5 068€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 873€ 10 214€ 3 089€ 3 123€ 2 916€ 2 641€ 2 944€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
97 924€ 55 941€ 38 897€ 55 459€ 39 339€ 35 953€ 37 960€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
447€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 470 € 10 097 € 5 821 € 6 932 € 5 328 € 4 394 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 220€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 250€ 10 097€ 5 821€ 6 932€ 5 328€ 4 394€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
470 639€ 594 746€ 538 005€ 409 741€ 593 571€ 716 102€ 980 642€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
54 995 € 0 € 32 608 € 15 290 € 18 754 € 47 399 € 52 957 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 7 538€ 15 290€ 18 754€ 47 399€ 52 957€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
44 973€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 022€ 0€ 25 070€ 0€