Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 990 592€ 4 209 098€ 4 025 319€ 3 980 729€ 5 256 010€ 6 920 023€ 6 434 342€ 6 082 782€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 292 606€ 3 142 651€ 3 196 352€ 2 981 065€ 4 447 460€ 5 522 926€ 5 111 585€ 4 875 039€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 697 986 € 1 066 447 € 828 967 € 999 664 € 808 550 € 1 397 097 € 1 322 757 € 1 207 743 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 725 € 6 426 € 15 094 € 5 844 € 6 585 € 10 519 € 9 665 € 6 637 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 725€ 6 426€ 15 094€ 5 844€ 6 585€ 10 519€ 9 665€ 6 637€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 174 219 € 836 335 € 692 866 € 771 342 € 740 709 € 900 090 € 867 854 € 791 446 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
92 864€ 57 021€ 17 272€ 15 718€ 21 489€ 17 065€ 18 944€ 27 038€
10
B.2
Služby
1 081 355€ 779 314€ 675 594€ 755 624€ 719 220€ 883 025€ 848 910€ 764 408€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
530 492 € 236 538 € 151 195 € 234 166 € 74 426 € 507 526 € 464 568 € 422 934 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
495 787 € 228 128 € 107 494 € 102 706 € 101 481 € 106 181 € 101 808 € 95 311 €
13
C.1
Mzdové náklady
356 629€ 164 626€ 78 189€ 74 531€ 73 553€ 77 973€ 74 057€ 69 326€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
123 627€ 56 601€ 26 232€ 25 112€ 24 527€ 24 737€ 24 497€ 22 658€
16
C.4
Sociálne náklady
15 531€ 6 901€ 3 073€ 3 063€ 3 401€ 3 471€ 3 254€ 3 327€
17
D
Dane a poplatky
3 399€ 2 428€ 932€ 916€ 896€ 871€ 1 120€ 1 374€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 539€ 14 790€ 46€ 240€ 114€ 114€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 670€ 1 297€ 708€ 8 755€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
96 185€ 24 484€ -669€ 25 948€ -364€ 1 361€ 16 643€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 275€ 35 257€ 2 182€ 150€ 2 431€ 26€ 7 015€ 7 171€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 501€ -596€ -4 644€ 5 601€ 10 493€ 8 971€ 15 329€ 20 506€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-90 974 € 2 561 € 50 264 € 100 442 € -35 695 € 389 928 € 337 277 € 321 555 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
6 436€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 8€ 168€
39
N
Nákladové úroky
10 262€ 9 715€ 9 767€ 10 413€ 15 002€ 20 781€ 20 532€ 23 450€
40
XI.
Kurzové zisky
23€ 3€ 12€
41
O
Kurzové straty
391€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 455€ 9 756€ 6 037€ 6 253€ 6 215€ 6 188€ 7 610€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-23 085 € -19 471 € -15 801 € -16 666 € -21 209 € -27 049 € -26 722 € -31 048 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-114 059 € -16 910 € 34 463 € 83 776 € -56 904 € 362 879 € 310 555 € 290 507 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-18 066 € 0 € 7 728 € 22 456 € 2 880 € 80 811 € 71 859 € 55 653 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 7 728€ 22 456€ 2 880€ 80 811€ 71 859€ 55 653€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-18 066€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-95 993 € -16 910 € 26 735 € 61 320 € -59 784 € 282 068 € 238 696 € 234 854 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-114 059 € -16 910 € 34 463 € 83 776 € -56 904 € 362 879 € 310 555 € 290 507 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-95 993 € -16 910 € 26 735 € 61 320 € -59 784 € 282 068 € 238 696 € 234 854 €