Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
599 230 € 595 222 € 651 278 € 474 820 € 373 435 € 325 737 € 262 642 € 330 220 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
311 667 € 395 696 € 444 562 € 184 253 € 187 286 € 173 640 € 100 603 € 192 611 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
311 667 € 395 696 € 444 562 € 184 253 € 187 286 € 173 640 € 100 603 € 192 611 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
12 439€ 14 523€ 16 607€ 18 691€ 20 775€ 22 859€ 24 943€ 19 705€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
299 228€ 372 219€ 390 955€ 165 562€ 166 511€ 5 730€ 75 660€ 172 906€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 954€ 37 000€ 145 051€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
285 967 € 198 443 € 205 121 € 285 860 € 184 915 € 150 807 € 157 873 € 111 959 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
52 422 € 55 555 € 55 113 € 35 793 € 32 782 € 36 955 € 30 238 € 8 655 €
032
B.I.1
Materiál
52 422€ 55 555€ 55 113€ 35 793€ 32 782€ 36 955€ 30 238€ 8 655€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
112 041 € 129 536 € 145 782 € 230 165 € 111 746 € 98 026 € 99 553 € 60 839 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
112 041€ 127 402€ 143 418€ 230 165€ 111 746€ 97 125€ 89 562€ 57 136€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 134€ 0€ 200€ 1 563€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 244€ 901€ 9 791€ 1 690€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
120€ 0€ 450€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
121 504 € 13 352 € 4 226 € 19 902 € 40 387 € 15 826 € 28 082 € 42 465 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 442€ 3 926€ 3 726€ 2 845€ 4 084€ 3 642€ 3 633€ 3 135€
057
B.IV.2
Účty v bankách
119 062€ 9 426€ 500€ 17 057€ 36 303€ 12 184€ 24 449€ 39 330€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 596 € 1 083 € 1 595 € 4 707 € 1 234 € 1 290 € 4 166 € 25 650 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
97€ 46€ 0€ 100€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
891€ 1 083€ 1 050€ 3 384€ 1 234€ 1 290€ 4 066€ 3 895€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
608€ 545€ 1 277€ 0€ 21 755€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
599 230 € 595 222 € 651 278 € 474 820 € 373 435 € 325 737 € 262 642 € 330 220 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
417 833 € 334 883 € 274 887 € 213 020 € 162 887 € 99 529 € 132 163 € 180 821 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 640€ 6 640€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 384 € 2 384 € 2 384 € 2 384 € 2 384 € 2 384 € 2 384 € 2 384 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 720€ 1 720€ 1 720€ 1 720€ 1 720€ 1 720€ 1 720€ 1 720€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
262 320 € 195 137 € 174 261 € 100 456 € 75 503 € 123 138 € 171 797 € 168 853 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
262 320€ 195 137€ 174 261€ 100 456€ 108 138€ 123 138€ 171 797€ 168 853€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 635€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
146 487 € 130 720 € 91 600 € 103 538 € 78 358 € -32 635 € -48 658 € 2 944 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
181 393 € 260 332 € 376 391 € 261 800 € 210 548 € 223 508 € 130 479 € 148 930 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
14 490 € 10 876 € 12 929 € 4 231 € 11 047 € 9 533 € 7 230 € 3 976 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 490€ 10 876€ 12 929€ 4 231€ 11 047€ 9 533€ 7 230€ 3 976€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 027 € 4 875 € 41 881 € 79 557 € 115 995 € 1 200 € 1 313 € 50 427 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 027€ 2 222€ 1 624€ 1 089€ 698€ 1 200€ 1 313€ 1 175€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 653€ 40 257€ 78 468€ 115 297€ 0€ 49 252€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
102 671 € 129 036 € 144 634 € 178 012 € 83 506 € 212 775 € 101 936 € 94 527 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
52 785€ 39 857€ 75 050€ 82 643€ 11 985€ 192 098€ 36 382€ 26 662€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
39€ 65€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
375€ 375€ 363€ 363€ 713€ 834€ 701€ 1 147€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 458€ 18 351€ 14 758€ 12 254€ 12 508€ 10 678€ 8 007€ 4 623€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 101€ 17 699€ 9 326€ 7 723€ 7 644€ 7 031€ 6 027€ 2 963€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 299€ 15 150€ 3 327€ 13 200€ 15 158€ 2 134€ 1 527€ 1 357€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 653€ 37 604€ 41 810€ 61 829€ 35 498€ 0€ 49 253€ 57 710€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 20 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
62 205 € 115 545 € 176 947 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 865€ 62 205€ 115 545€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
53 340€ 53 340€ 61 402€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
4 € 7 € 2 700 € 469 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
4€ 7€ 2 500€ 469€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
200€