Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 462 574 € 1 394 883 € 1 255 099 € 1 138 866 € 1 075 346 € 988 389 € 782 270 € 690 857 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 462 574€ 1 394 883€ 1 255 099€ 1 138 866€ 1 075 346€ 988 389€ 782 270€ 690 857€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
678 596 € 662 213 € 661 197 € 649 633 € 656 074 € 661 945 € 551 140 € 299 706 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
449 762€ 436 331€ 419 710€ 354 096€ 371 633€ 343 260€ 225 969€ 204 675€
10
B.2
Služby
228 834€ 225 882€ 241 487€ 295 537€ 284 441€ 318 685€ 325 171€ 95 031€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
783 978 € 732 670 € 593 902 € 489 233 € 419 272 € 326 444 € 231 130 € 391 151 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
470 008 € 453 905 € 382 821 € 310 004 € 292 306 € 267 338 € 156 297 € 202 246 €
13
C.1
Mzdové náklady
347 429€ 339 956€ 285 807€ 236 375€ 219 799€ 196 791€ 103 647€ 145 170€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 9 000€ 1 500€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
111 393€ 105 027€ 89 245€ 67 836€ 66 862€ 65 313€ 40 148€ 36 886€
16
C.4
Sociálne náklady
11 186€ 8 922€ 7 769€ 5 793€ 5 645€ 5 234€ 3 502€ 18 690€
17
D
Dane a poplatky
701€ 375€ 55€ 289€ 850€ 70€ 105€ 359€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
108 054€ 101 680€ 82 329€ 39 032€ 32 288€ 72 015€ 99 180€ 155 294€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2€ 500€ 0€ 4 696€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 7 080€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
83€ 1€ 8 743€ 1 130€ 516€ 7 734€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 347€ 5 968€ 5 708€ 5 245€ 6 150€ 16 153€ 19 127€ 18 690€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
193 868 € 170 825 € 122 989 € 134 666 € 96 921 € -28 002 € -43 063 € 19 912 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3€ 5€ 1€ 3€ 17€
39
N
Nákladové úroky
3 067€ 6 170€ 7 167€ 5 029€ 4 659€ 1 534€ 4 404€ 7 909€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
22€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 595€ 1 934€ 3 086€ 1 608€ 1 354€ 1 654€ 1 193€ 985€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 662 € -8 104 € -10 253 € -6 634 € -6 030 € -3 193 € -5 594 € -8 877 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
189 206 € 162 721 € 112 736 € 128 032 € 90 891 € -31 195 € -48 657 € 11 035 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 719 € 32 001 € 21 136 € 24 494 € 12 533 € 1 440 € 1 € 8 091 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
42 719€ 32 001€ 21 136€ 24 494€ 12 533€ 1 440€ 1€ 8 091€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
146 487 € 130 720 € 91 600 € 103 538 € 78 358 € -32 635 € -48 658 € 2 944 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
189 206 € 162 721 € 112 736 € 128 032 € 90 891 € -31 195 € -48 657 € 11 035 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
146 487 € 130 720 € 91 600 € 103 538 € 78 358 € -32 635 € -48 658 € 2 944 €