Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 071 070 € 1 083 511 € 1 149 744 € 1 045 574 € 1 256 908 € 74 166 € 1 189 256 € 1 380 270 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 354 € 33 645 € 59 155 € 58 847 € 60 475 € -36 822 € 591 491 € 638 805 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 354 € 33 645 € 59 155 € 58 847 € 60 475 € -36 822 € 591 491 € 638 805 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 71 865 € 71 865 €
013
A.II.2
Stavby
-42 974 € 434 319 € 457 266 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 354 € 33 645 € 59 155 € 58 847 € 60 475 € 6 152 € 85 307 € 109 674 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 043 674 € 1 046 944 € 1 087 617 € 983 541 € 1 194 077 € 112 589 € 593 824 € 736 498 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
312 202 € 273 894 € 247 462 € 216 257 € 200 665 € -10 558 € 198 465 € 174 609 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
312 202 € 273 894 € 247 462 € 216 257 € 200 665 € -10 558 € 198 465 € 174 609 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
481 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
481 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
460 830 € 475 844 € 503 847 € 601 830 € 863 910 € 40 215 € 274 730 € 246 022 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
421 634 € 432 098 € 500 596 € 558 756 € 863 615 € 36 633 € 221 279 € 243 956 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
42 658 € 651 € 53 112 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
39 196 € 43 746 € 3 251 € 416 € 295 € 2 931 € 339 € 2 066 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
270 642 € 297 206 € 336 308 € 165 454 € 129 021 € 82 932 € 120 629 € 315 867 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 771 € 11 323 € 5 044 € 6 501 € 467 € 2 504 € 846 € 2 101 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
264 871 € 285 883 € 331 264 € 158 953 € 128 554 € 80 428 € 119 783 € 250 362 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 63 404 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 042 € 2 922 € 2 972 € 3 186 € 2 356 € -1 601 € 3 941 € 4 967 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 042 € 2 922 € 2 972 € 3 186 € 2 356 € -1 601 € 3 941 € 4 967 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 071 070 € 1 083 511 € 1 149 744 € 1 045 574 € 1 256 908 € 74 166 € 1 189 256 € 1 380 270 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
844 053 € 757 673 € 939 413 € 887 938 € 881 822 € 54 066 € 889 149 € 885 790 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 0 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 0 € 6 640 € 6 640 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 874 € 3 874 € 3 874 € 3 874 € 3 874 € 0 € 3 874 € 3 874 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 874 € 3 874 € 3 874 € 3 874 € 3 874 € 0 € 3 874 € 3 874 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
735 160 € 653 898 € 878 130 € 871 308 € 670 702 € 0 € 875 276 € 724 241 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
735 160 € 653 898 € 878 130 € 871 308 € 670 702 € 3 359 € 875 276 € 724 241 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 359 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
98 379 € 93 261 € 50 769 € 6 116 € 200 606 € 54 066 € 3 359 € 151 035 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
227 017 € 325 838 € 210 331 € 157 636 € 375 086 € 20 264 € 299 943 € 494 480 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 367 € 5 827 € 4 852 € 6 225 € 8 255 € 6 573 € 20 882 € 18 440 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 200 € 4 515 € 3 919 € 5 102 € 6 067 € 4 804 € 4 980 € 5 724 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 167 € 1 312 € 933 € 1 123 € 2 188 € 5 332 € 15 902 € 12 103 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
-3 563 € 613 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 525 € 5 499 € 4 834 € 5 018 € 3 358 € 5 233 € 10 165 € 3 145 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 525 € 5 499 € 4 834 € 4 147 € 3 358 € 677 € 2 016 € 1 432 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
871 € 4 556 € 8 149 € 1 713 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
217 125 € 314 512 € 200 645 € 146 393 € 363 473 € 22 475 € 232 921 € 371 828 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
188 549 € 281 281 € 171 661 € 65 673 € 211 430 € -30 147 € 187 012 € 215 793 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
821 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 450 € 1 401 € 1 284 € 51 173 € 101 053 € -24 581 € 25 568 € 106 334 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 691 € 5 658 € 4 713 € 5 997 € 6 249 € 1 071 € 4 664 € 4 916 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 287 € 5 830 € 3 872 € 4 914 € 4 756 € 2 425 € 3 224 € 3 387 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 148 € 20 342 € 19 115 € 18 636 € 38 829 € 73 683 € 12 453 € 40 577 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 156 € 24 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
-14 017 € 35 975 € 101 067 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 33 821 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
-14 017 € 35 975 € 67 246 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
-164 € 164 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-164 € 164 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 €